• فهرست مقالات ������

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسي رفتار و پارامتر‌هاي تحکيمي خاک رس کائولينيت آلوده به مشتقات نفتي
    معصومه  زنجرانی فراهانی امیر حمیدی
    چكيده آلودگي خاک و آب‌هاي زيرزميني به مواد ارگانيک و سمي، يک مشکل شايع و زيست محيطي است. در اين ميان، مواد نفتي يکي از مهمترين آلوده کننده‌هاي محيط زيست به حساب مي‌آيند. پژوهش حاضر به بررسي رفتار تحکيمي خاک‌هاي رسي آلوده به نفت و مشتقات آن پرداخته است. هدف اصلي، تعيين چکیده کامل
    چكيده آلودگي خاک و آب‌هاي زيرزميني به مواد ارگانيک و سمي، يک مشکل شايع و زيست محيطي است. در اين ميان، مواد نفتي يکي از مهمترين آلوده کننده‌هاي محيط زيست به حساب مي‌آيند. پژوهش حاضر به بررسي رفتار تحکيمي خاک‌هاي رسي آلوده به نفت و مشتقات آن پرداخته است. هدف اصلي، تعيين پارامترهاي مرتيط با ميزان و سرعت نشست خاک آلوده به سيالات نفتي مي باشد. جهت تحليل ، اثر متغيرهاي مختلفي از جمله درصد آلودگي، نوع آلاينده و درصد تراکم بر رفتار تحکيمي رس کائولينيت آلوده مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاکي از آن است که با افزايش درصد آلودگي، ميزان تراکم پذيري خاک آلوده نسبت به خاک تميز افزايش مي يابد، اما پارامترهاي مرتبط با سرعت تحکيم از جمله ضريب تحکيم و ضريب نفوذپذيري با ازدياد درصد آلاينده کاهش خواهند يافت. ميزان کاهش مرتبط با نوع الاينده مي باشد. ضريب تحکيم رس آلوده به نفت خام با افزايش درصد آلودگي از صفر تا 9، بين 20 تا 30 درصد بسته به تراکم نسبي خاک کاهش مي يابد حال آنکه در رس آلوده به گازوئيل، با افزايش صفر تا 9 درصدي آلودگي، ميزان کاهش در حدود 50 درصد خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مطالعه تاثير فشار بر روي ضريب سيمان شدگي سنگ هاي كربناته در واحدهاي جريان هيدروليكي
    حبیب اله  صدیقی
    چکيده بررسي عوامل موثر بر خواص پتروفيزيكي سنگ مخزن جهت شبيه سازي مدل ديناميكي مخازن هيدروكربوري امري ضروري مي باشد. اهميت اين مطالعه به اين علت است كه ضريب سيمان شدگي وابسته به تغييرات فشار مخزن است و موثرترين پارامتر در ميزان اشباع شدگي آب در مدل هاي مذكور مي باشد. در چکیده کامل
    چکيده بررسي عوامل موثر بر خواص پتروفيزيكي سنگ مخزن جهت شبيه سازي مدل ديناميكي مخازن هيدروكربوري امري ضروري مي باشد. اهميت اين مطالعه به اين علت است كه ضريب سيمان شدگي وابسته به تغييرات فشار مخزن است و موثرترين پارامتر در ميزان اشباع شدگي آب در مدل هاي مذكور مي باشد. در اين راستا ابتدا نمونه هاي يکي از مخازن هيدروکربوري واقع در جنوب غرب ايران به روش واحدهاي جريان هيدروليكي طبقه بندي و سپس براي هر واحد جرياني، ضريب سيمان شدگي در مدل هاي آرچي و بهترين برآزش در فشارهاي محيط ، 800، 2000،3500 و 5000 پام تعيين و تغييرات آن در برابر فشارهاي مختلف به صورت روابط تجربي ارائه گرديد.( محدوده ضريب همبستگي R2 در اين ارتباط بين 96/0 و 99/0 مي باشد). همچنين در اين مطالعه ارتباطي بين شاخص منطقه اي جريان در هر واحد جرياني و بازه تغييرات ضريب سيمان شدگي حاصل از فشارهاي مختلف ارائه شد. نتايج حاصل از اين ارتباط نشان داد كه با افزايش شاخص منطقه اي جريان، بازه تغييرات ضريب سيمان شدگي كاهش يافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مطالعه تاثير فشار بر روي ضريب سيمان شدگي سنگ هاي كربناته در واحدهاي جريان هيدروليكي
    حبیب اله  صدیقی کاظم سعادت محمد رضا  اصفهانی عزت اله  کاظم زاده
    چکيده بررسي عوامل موثر بر خواص پتروفيزيكي سنگ مخزن جهت شبيه سازي مدل ديناميكي مخازن هيدروكربوري امري ضروري مي باشد. اهميت اين مطالعه به اين علت است كه ضريب سيمان شدگي وابسته به تغييرات فشار مخزن است و موثرترين پارامتر در ميزان اشباع شدگي آب در مدل هاي مذكور مي باشد. در چکیده کامل
    چکيده بررسي عوامل موثر بر خواص پتروفيزيكي سنگ مخزن جهت شبيه سازي مدل ديناميكي مخازن هيدروكربوري امري ضروري مي باشد. اهميت اين مطالعه به اين علت است كه ضريب سيمان شدگي وابسته به تغييرات فشار مخزن است و موثرترين پارامتر در ميزان اشباع شدگي آب در مدل هاي مذكور مي باشد. در اين راستا ابتدا نمونه هاي يکي از مخازن هيدروکربوري واقع در جنوب غرب ايران به روش واحدهاي جريان هيدروليكي طبقه بندي و سپس براي هر واحد جرياني، ضريب سيمان شدگي در مدل هاي آرچي و بهترين برآزش در فشارهاي محيط ، 800، 2000،3500 و 5000 پام تعيين و تغييرات آن در برابر فشارهاي مختلف به صورت روابط تجربي ارائه گرديد.( محدوده ضريب همبستگي R2 در اين ارتباط بين 96/0 و 99/0 مي باشد). همچنين در اين مطالعه ارتباطي بين شاخص منطقه اي جريان در هر واحد جرياني و بازه تغييرات ضريب سيمان شدگي حاصل از فشارهاي مختلف ارائه شد. نتايج حاصل از اين ارتباط نشان داد كه با افزايش شاخص منطقه اي جريان، بازه تغييرات ضريب سيمان شدگي كاهش يافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس
    حیدر صائمی
    چكيده سازند کنگان با ضخامتي حدود 444 متر از گروه دهرم، پرمين، در ناحيه مورد مطالعه به طور عمده، از سنگ‌ آهک و دولوميت تشکيل شده که گاهي با ميان لايه‌هاي انيدريتي نيز همراه است. در اين پژوهش، از روش تفکيک‌پذيري چندتايي براي تعيين رخساره‌هاي الکتريکي ميدان مورد مطالعه اس چکیده کامل
    چكيده سازند کنگان با ضخامتي حدود 444 متر از گروه دهرم، پرمين، در ناحيه مورد مطالعه به طور عمده، از سنگ‌ آهک و دولوميت تشکيل شده که گاهي با ميان لايه‌هاي انيدريتي نيز همراه است. در اين پژوهش، از روش تفکيک‌پذيري چندتايي براي تعيين رخساره‌هاي الکتريکي ميدان مورد مطالعه استفاده شده است. با توجه با اين‌که در اين ميدان مطالعاتي جهت تعيين رخساره‌هاي الکتريکي و تعيين گونه‌هاي سنگي به روش واحد‌هاي همسان جرياني انجام نشده است‌، انجام اين پژوهش اهميت کار را دو چندان کرده است. در اين مقاله، با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيکي پرتو گاما، چگالي و تخلخل نوترون رانده شده و داده‌هاي مغزه در يکي از چاه‌هاي ميدان، گونه‌هاي سنگي به روش‌هاي رخساره‌هاي الکتريکي و واحد‌هاي همسان جرياني، تعيين گرديد. تعيين رخساره‌هاي سنگي در اين ميدان ميتواند راه حلي کارآمد براي طبقه‌بندي رخساره‌هاي مخزن در جهت تعيين خواص پتروفيزيکي سنگ مخزن و تفکيک مناطقي که پتانسيل بالاتري براي توليد گاز دارند از مناطق کم پتانسيل باشد. در اين راستا روش خوشه سازي براساس نمودار با تفکيکپذيري چندتايي (MRGC) که روشي براساس روش ناپارامتريK امين همسايه نزديک و نمايش نموداري داده‌ها است، بر روي نمودارهاي تخلخل نوترون، چگالي و پرتو گاما اعمال شد، تا رخساره الکتريکي معادل رخساره سنگي به دست آمده از مغزه بازسازي شود. درنهايت خوشه هاي نهايي با تلفيق خوشه هاي کوچک شکل ميگيرند که منجر به شناسايي پنج رخساره در اين ميدان گرديد. روش مورد استفاده در اين تحقيق نياز به مغزه گيري گسترده در اين ميدان را رفع ميکند و منجر به صرفه جويي بسيار در هزينه و زمان ميشود. علاوه‌ بر روش فوق، گونه‌هاي سنگي به روش واحد‌هاي همسان جرياني نيز تعيين گرديد. واحدهاي جرياني هيدروليکي روشي براي طبقه‌بندي انواع سنگ‌ها نسبت به خواص جرياني، برپايه پارامترهاي زمين‌شناسي و فيزيک جريان در مقياس منافذ است. در اين روش نيز 5 نوع واحد سنگي بدست آمد و در پايان اين دو روش با هم مقايسه شدند که در بسياري فواصل عمقي تطابق خوبي داشتند. البته در بعضي فواصل عمقي نتيجه مناسب حاصل نشد که اين ميتواند به دليل عدم يکنواختي در برداشت نمونه‌گيري در هر يک از دو روش و خطاهاي انساني باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس
    حیدر صائمی وحید توکلی حسن  اشراقی
    چكيده سازند کنگان با ضخامتي حدود 444 متر از گروه دهرم، پرمين، در ناحيه مورد مطالعه به طور عمده، از سنگ‌ آهک و دولوميت تشکيل شده که گاهي با ميان لايه‌هاي انيدريتي نيز همراه است. در اين پژوهش، از روش تفکيک‌پذيري چندتايي براي تعيين رخساره‌هاي الکتريکي ميدان مورد مطالعه اس چکیده کامل
    چكيده سازند کنگان با ضخامتي حدود 444 متر از گروه دهرم، پرمين، در ناحيه مورد مطالعه به طور عمده، از سنگ‌ آهک و دولوميت تشکيل شده که گاهي با ميان لايه‌هاي انيدريتي نيز همراه است. در اين پژوهش، از روش تفکيک‌پذيري چندتايي براي تعيين رخساره‌هاي الکتريکي ميدان مورد مطالعه استفاده شده است. با توجه با اين‌که در اين ميدان مطالعاتي جهت تعيين رخساره‌هاي الکتريکي و تعيين گونه‌هاي سنگي به روش واحد‌هاي همسان جرياني انجام نشده است‌، انجام اين پژوهش اهميت کار را دو چندان کرده است. در اين مقاله، با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيکي پرتو گاما، چگالي و تخلخل نوترون رانده شده و داده‌هاي مغزه در يکي از چاه‌هاي ميدان، گونه‌هاي سنگي به روش‌هاي رخساره‌هاي الکتريکي و واحد‌هاي همسان جرياني، تعيين گرديد. تعيين رخساره‌هاي سنگي در اين ميدان ميتواند راه حلي کارآمد براي طبقه‌بندي رخساره‌هاي مخزن در جهت تعيين خواص پتروفيزيکي سنگ مخزن و تفکيک مناطقي که پتانسيل بالاتري براي توليد گاز دارند از مناطق کم پتانسيل باشد. در اين راستا روش خوشه سازي براساس نمودار با تفکيکپذيري چندتايي (MRGC) که روشي براساس روش ناپارامتريK امين همسايه نزديک و نمايش نموداري داده‌ها است، بر روي نمودارهاي تخلخل نوترون، چگالي و پرتو گاما اعمال شد، تا رخساره الکتريکي معادل رخساره سنگي به دست آمده از مغزه بازسازي شود. درنهايت خوشه هاي نهايي با تلفيق خوشه هاي کوچک شکل ميگيرند که منجر به شناسايي پنج رخساره در اين ميدان گرديد. روش مورد استفاده در اين تحقيق نياز به مغزه گيري گسترده در اين ميدان را رفع ميکند و منجر به صرفه جويي بسيار در هزينه و زمان ميشود. علاوه‌ بر روش فوق، گونه‌هاي سنگي به روش واحد‌هاي همسان جرياني نيز تعيين گرديد. واحدهاي جرياني هيدروليکي روشي براي طبقه‌بندي انواع سنگ‌ها نسبت به خواص جرياني، برپايه پارامترهاي زمين‌شناسي و فيزيک جريان در مقياس منافذ است. در اين روش نيز 5 نوع واحد سنگي بدست آمد و در پايان اين دو روش با هم مقايسه شدند که در بسياري فواصل عمقي تطابق خوبي داشتند. البته در بعضي فواصل عمقي نتيجه مناسب حاصل نشد که اين ميتواند به دليل عدم يکنواختي در برداشت نمونه‌گيري در هر يک از دو روش و خطاهاي انساني باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس
    حیدر صائمی وحید توکلی حسن  اشراقی
    چكيده سازند کنگان با ضخامتي حدود 444 متر از گروه دهرم، پرمين، در ناحيه مورد مطالعه به طور عمده، از سنگ‌ آهک و دولوميت تشکيل شده که گاهي با ميان لايه‌هاي انيدريتي نيز همراه است. در اين پژوهش، از روش تفکيک‌پذيري چندتايي براي تعيين رخساره‌هاي الکتريکي ميدان مورد مطالعه اس چکیده کامل
    چكيده سازند کنگان با ضخامتي حدود 444 متر از گروه دهرم، پرمين، در ناحيه مورد مطالعه به طور عمده، از سنگ‌ آهک و دولوميت تشکيل شده که گاهي با ميان لايه‌هاي انيدريتي نيز همراه است. در اين پژوهش، از روش تفکيک‌پذيري چندتايي براي تعيين رخساره‌هاي الکتريکي ميدان مورد مطالعه استفاده شده است. با توجه با اين‌که در اين ميدان مطالعاتي جهت تعيين رخساره‌هاي الکتريکي و تعيين گونه‌هاي سنگي به روش واحد‌هاي همسان جرياني انجام نشده است‌، انجام اين پژوهش اهميت کار را دو چندان کرده است. در اين مقاله، با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيکي پرتو گاما، چگالي و تخلخل نوترون رانده شده و داده‌هاي مغزه در يکي از چاه‌هاي ميدان، گونه‌هاي سنگي به روش‌هاي رخساره‌هاي الکتريکي و واحد‌هاي همسان جرياني، تعيين گرديد. تعيين رخساره‌هاي سنگي در اين ميدان ميتواند راه حلي کارآمد براي طبقه‌بندي رخساره‌هاي مخزن در جهت تعيين خواص پتروفيزيکي سنگ مخزن و تفکيک مناطقي که پتانسيل بالاتري براي توليد گاز دارند از مناطق کم پتانسيل باشد. در اين راستا روش خوشه سازي براساس نمودار با تفکيکپذيري چندتايي (MRGC) که روشي براساس روش ناپارامتريK امين همسايه نزديک و نمايش نموداري داده‌ها است، بر روي نمودارهاي تخلخل نوترون، چگالي و پرتو گاما اعمال شد، تا رخساره الکتريکي معادل رخساره سنگي به دست آمده از مغزه بازسازي شود. درنهايت خوشه هاي نهايي با تلفيق خوشه هاي کوچک شکل ميگيرند که منجر به شناسايي پنج رخساره در اين ميدان گرديد. روش مورد استفاده در اين تحقيق نياز به مغزه گيري گسترده در اين ميدان را رفع ميکند و منجر به صرفه جويي بسيار در هزينه و زمان ميشود. علاوه‌ بر روش فوق، گونه‌هاي سنگي به روش واحد‌هاي همسان جرياني نيز تعيين گرديد. واحدهاي جرياني هيدروليکي روشي براي طبقه‌بندي انواع سنگ‌ها نسبت به خواص جرياني، برپايه پارامترهاي زمين‌شناسي و فيزيک جريان در مقياس منافذ است. در اين روش نيز 5 نوع واحد سنگي بدست آمد و در پايان اين دو روش با هم مقايسه شدند که در بسياري فواصل عمقي تطابق خوبي داشتند. البته در بعضي فواصل عمقي نتيجه مناسب حاصل نشد که اين ميتواند به دليل عدم يکنواختي در برداشت نمونه‌گيري در هر يک از دو روش و خطاهاي انساني باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - چينه نگاري زيستي و پالئواکولوژي سازند آسماري در تنگ شيوي در يال شمال غربي تاقديس نودان واقع در شمال شهر کازرون (فارس داخلي) و مقايسه سني با سه برش ديگر در نواحي فارس ساحلي و زون ايذه
    الهه ستاری
    چکيده در اين تحقيق، روزنداران کفزي سازند آسماري در تنگ شيوي واقع در يال شمال غربي تاقديس نودان در شمال شهر کازرون (فارس داخلي)، با مختصات جغرافيايي ''58 '44° 51 شرقي و '' 42' 47 °29 شمالي، به منظور معرفي تجمعات فوني، تعيين سن، تطابق سني برش مذکور با سه برش (فيروزآباد چکیده کامل
    چکيده در اين تحقيق، روزنداران کفزي سازند آسماري در تنگ شيوي واقع در يال شمال غربي تاقديس نودان در شمال شهر کازرون (فارس داخلي)، با مختصات جغرافيايي ''58 '44° 51 شرقي و '' 42' 47 °29 شمالي، به منظور معرفي تجمعات فوني، تعيين سن، تطابق سني برش مذکور با سه برش (فيروزآباد، ديل و شجبيل) و پالئواکولوژي، مورد مطالعه قرار گرفته است. مرز زيرين و بالايي سازند عمدتا آهکي آسماري در برش مذکور، به ترتيب با سازندهاي پابده و گچساران، پيوسته و هم شيب است. مطالعه روزنداران کفزي و زيست چينه نگاري، منجر به شناسايي 3 تجمع فوني گرديد. بيوزونهاي تشخيص داده شده نشانگر سن اليگوسن (روپلين و شاتين) و ميوسن (آکيتانين) براي نهشته هاي مورد مطالعه با ضخامت 348 متر است. زون تجمعي شماره 1 در جنوب غرب فيروزآباد، زون تجمعي شماره 2 در هر سه برش ديگر و زون تجمعي شماره 3 در برش تاقديس ديل نيز معادل مي باشند. در پخش و پراکندگي روزنداران، پارامترهاي محيطي نظير: شوري، نور، مواد مغذي، درجه حرارت و عمق، نقش داشته اند. بر اين اساس سازند آسماري در آبهايي با شوري نرمال تا هيپرسالين، آفوتيک تا يوفوتيک، اليگوتروفي تا يوتروفي نهشته شده اند. ريزرخساره هاي داراي بافت دانه پشتيبان (,O4 L5 ,L4 ,L2 ,L1 ,B ,O5وL7)، مي توانند داراي کيفيت مخزني سازند آسماري در نواحي مجاور و در زير زمين (برش هاي تحت الارضي) موثر باشند. بر اساس مطالعه تجمعات دانه اي 4 تجمع دانه اي از نوع نانوفر، رودآلگال، فورآلگال و فورامول شناسايي گرديد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مدل‎سازي عددي چين‎خوردگي ميدان نفتي لالي(جنوب باختر ايران) با استفاده از روش المان محدود
    بهزاد زمانی
    چکيده در اين مقاله يک مدل دو بعدي از ميدان نفتي لالي و گسل‎هاي يال شمالي و جنوبي آن بر مبناي روابط المان محدود و با نرم‎افزار ABAQUS انجام يافته است. در اين مدل نتايج ژئودزي از شبکه‎هاي ژئوديناميک منطقه و مقدار تنش‎هاي تکتونيکي به عنوان قيود وارد مساله شده‎اند و سازنده چکیده کامل
    چکيده در اين مقاله يک مدل دو بعدي از ميدان نفتي لالي و گسل‎هاي يال شمالي و جنوبي آن بر مبناي روابط المان محدود و با نرم‎افزار ABAQUS انجام يافته است. در اين مدل نتايج ژئودزي از شبکه‎هاي ژئوديناميک منطقه و مقدار تنش‎هاي تکتونيکي به عنوان قيود وارد مساله شده‎اند و سازندهاي مختلف ميدان با خصوصيات الاستيک در نظر گرفته شده است. سطح گسل با المان هاي تماسي پوشيده شده است که اجازه لغزش، نفوذ و تغيير شکل را دارند و با توجه به اين خصوصيات به خوبي مي‎توانند تغييرات در سطح گسل را نشان دهند. نتايج مدلسازي با معيارهاي زمين شناسي(نتايج ژئودزي) مقايسه گرديده که هماهنگي مناسبي بين نتايج و معيارهاي صحت سنجي مشاهده مي‎شود. نتايج با ضريب اصطکاک هاي مختلف با نرخ جابجايي ايستگاه‎هاي GPS مقايسه شده که هماهنگي در ضريب اصطکاک 02/0 مشهودتر است. نرخ جابجايي ساليانه گسل يال جنوبي در دو حالت ضريب اصطکاک 02/0 و 1/0 به ترتيب 3/6 و 11 ميلي‎متر بر سال به دست آمده است. نتايج حاصل از مدلسازي همچنين نشان داد که گسل در عمق‎هاي مختلف جابجايي‎هاي متفاوتي داشته و در اعماق کمتر، جابجايي بيشتري داراست و محل به هم‎پيوستن گسل‎هاي يال شمالي و جنوبي تاقديس لالي که بيشترين تنش‎ها را در خود متمرکز کرده‎اند، محل بحراني و تمرکز تنش گسل به شمار مي‎رود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - چينه نگاري سنگي و محيط رسوبي سازند جهرم در دو تاقديس جهرم و تودِج
    رضا  صادقی محمد حسین  خواجوئی مریم  جوکار
    چکيده در اين پژوهش به منظور مقايسه ويژگي هاي سنگ چينه اي و رخساره اي سازند کربناتي جهرم، دو برش چينه شناسي تَنگ-ِآب (برش نمونه) در يال شمالي تاقديس جهرم (شرق شهرستان جهرم) و تَنگِ نيم باشي در يال شمالي تاقديس تودِج (غرب شهرستان اِستَهبان)، در استان فارس انتخاب گرديده ا چکیده کامل
    چکيده در اين پژوهش به منظور مقايسه ويژگي هاي سنگ چينه اي و رخساره اي سازند کربناتي جهرم، دو برش چينه شناسي تَنگ-ِآب (برش نمونه) در يال شمالي تاقديس جهرم (شرق شهرستان جهرم) و تَنگِ نيم باشي در يال شمالي تاقديس تودِج (غرب شهرستان اِستَهبان)، در استان فارس انتخاب گرديده اند. هر دو مقطع چينه شناسي، در زير پهنه فارس داخلي و پهنه زاگرس چين خورده واقع شده اند. برش تَنگ ِآب شامل: 450 متر کنگلومرا، سنگ آهک، سنگ آهک مارني قلوه اي، سنگ-آهک دُلوميتي و سنگ دُلوميت با چينه بندي نازک، متوسط، ضخيم و بسيارضخيم مي باشد و برش تَنگِ نيم باشي شامل: 562 متر سنگ آهک، سنگ آهک مارني، سنگ آهک مارني قلوه اي، سنگ آهک دُلوميتي و سنگ دُلوميت با چينه بندي بسيارنازک، نازک، متوسط، ضخيم و بسيارضخيم است. نتيجه مشاهدات و مطالعات دقيق صحرايي و آزمايشگاهي، تعيين 10 واحد سنگ چينه اي و تشخيص 10 دسته ريزرخساره در برش تَنگِ آب و 7 واحد سنگ چينه اي و 11 دسته ريزرخساره در برش تَنگِ نيم باشي مي باشد که هردو برش بترتيب کاهش عمق، در 3 زيرمحيط رسوبي درياي باز، کولابي و پيراکِشَندي و روي يک سکوي کربناته از نوع رَمپِ همشيب رسوبگذاري نموده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس
    همتا رنجبر علی رحمانی
    چکيده به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري، برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت ٢٧٠ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي صحرايي منجر به شناسايي ١٢ ريزرخساره شامل: نوموليتيده لپيدوسي چکیده کامل
    چکيده به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري، برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت ٢٧٠ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي صحرايي منجر به شناسايي ١٢ ريزرخساره شامل: نوموليتيده لپيدوسيکلينا پکستون/رودستون، بايوکلاست کوراليناسه آ بنتيک فرامينيفرا (منفذدار) پکستون، بايوکلاست کوراليناسه آ نئوروتاليا پکستون، اائيد گرينستون، بايوکلاست گرينستون، ميليوليدا روتاليا نوموليتيده پکستون، ميليوليدا کوراليناسه آ کورال فلوتستون/گرينستون، بايوکلاست بنتيک فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون/گرينستون، ميليوليدا اکينيد وکستون/پکستون، دندريتينا ميليوليدا پلوئيدال پکستون/گرينستون، مادستون کوارتزدار و مادستون اينتراکلاست دار گرديد که در قسمت هاي سراشيب قاره، سد ، لاگون و پهنه جزرو مدي رسوبگذاري کرده اند. بطور کلي اين رسوبات تحت 3 نوع متفاوت از شوري از 34psu تا بيش از 50psu ، در محيطي با زون نوري اليگوفوتيک تا يوفوتيک و تحت رژيم غذايي اليگوتروفي-مزوتروفي ضعيف تا يوتروفي در مدت زمان (شاتين تا بورديگالين) در يک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلينال تشکيل شده اند. مقايسه سازند آسماري در برش مورد مطالعه (شرق گچساران) با دو برش ديگر (جنوب فيروز آباد و شمال گچساران) حاکي از رسوبگذاري سازند آسماري در محيط دريايي با شوري نرمال در جنوب فيروزآباد در زمان روپلين مي باشد. محيط دريايي با شوري نرمال در زمان شاتين در ناحيه گچساران توسعه يافته و افزايش شوري محيط در ناحيه فيروزآباد در همين زمان محسوس مي گردد. ناحيه گچساران در زمان آکي تانين و بورديگالين نيز با افزايش شوري محيط مواجه بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - مطالعه پتروگرافي و پتروفيزيکي سازندهاي کربناته پرمو- ترياس (دالان و کنگان) در محدوده کمان قطر واقع در خليج فارس
    علیرضا  بشری
    سازندهاي پرموترياس يکي از عظيم ترين مخزنهاي گازي کربناته حوضه خيلج فارس و کشور هاي مجاور آن محسوب مي شود. سنگ شناسي عمومي آنها از جنس سنگ آهك، دولوميت و انيدريت مي باشد. رخساره هاي اين سازندها در محيطهاي رسوبگذاري متنوعي از جمله محيط دريايي كم عمق، پرانرژي، حد جزر و مدي چکیده کامل
    سازندهاي پرموترياس يکي از عظيم ترين مخزنهاي گازي کربناته حوضه خيلج فارس و کشور هاي مجاور آن محسوب مي شود. سنگ شناسي عمومي آنها از جنس سنگ آهك، دولوميت و انيدريت مي باشد. رخساره هاي اين سازندها در محيطهاي رسوبگذاري متنوعي از جمله محيط دريايي كم عمق، پرانرژي، حد جزر و مدي، محيطهاي دريايي نيمه ‌آزاد، سدي و لاگوني انباشته شده است. هدف از اين مطالعه، سرشت نمايي و بررسي خواص مخزني و تعيين ميکروفاسيس هاي اين سازندها و نهايتا" ارزيابي کيفيت مخزني آنها از روي مقاطع نازک حاصل از مغزه ها و خرده سنگ هاي حفاري و اطلاعات نمودار هاي چاه نگاري مربوط به اين سازندها در ميادين مختلف موجود در محدوده کمان قطر است. براساس اين مطالعه، اين سازندها از لحاظ ليتواستراتيگرافي در مجموع به چهار زون k1-k4 تقسيم بندي شده و هر يک از اين زونها يا واحدها خود به زير واحدهاي مختلفي تقسيم شده اند. از نظر كيفيت مخزني اين زونها در چهار گروه ضعيف، متوسط، خوب و خيلي خوب قرار داده شده اند، به طوريکه زون k4 داراي بالاترين کيفيت مخزني و زون k1 داراي کمترين کيفيت مخزني است. رسم نقشه هاي هم ضخامت و هم عمق، همچنين انجام تطابق ميان چاههاي مختلف و نيز مدل سه بعدي چينه شناسي زونهاي فوق، نشانگر کاهش ضخامت از غرب به شرق مي باشد. از نظر عمقي نيز اين سازندها در قسمتهاي جنوب شرقي در اعماق بيشتري قرار گرفته اند، بصورتي که در ميدان سلمان عمق قرار گيري اين سازندها بيشتر از ساير ميدانهاي مورد مطالعه است. مطالعه ميکروسکوپي مقاطع نازك حاصل از مغزه هاي حفاري در اين سازندها، از نظر بافت و نوع سنگ شناسي منجر به شناسايي رخساره هاي سنگي گوناگون از جمله رخساره توده انيدريتي، رخساره دولومادستون يا مادستون دولوميتي، رخساره دولوباندستون ترومبوليتي و استروماتوليتي، رخساره دولووكستون/ پكستون، رخساره دولوگرينستون هاي فاقد سيمان انيدريتي و رخساره گرينستوني شد که با بررسي خواص پتروفيزيکي (تخلخل و تراوايي) بر روي اين رخساره ها، هر يک آنها از نظر كيفيت مخزني در چهار گروه ضعيف، متوسط، خوب و خيلي خوب قرار داده شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - بايوستراتيگرافي مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ايذه، خوزستان)
    نسرین  هداوند خانی عباس  صادقی علیرضا  طهماسبی محمد حسین  آدابی
    چکيده به منظور مطالعه مرز کرتاسه/ پالئوژن در زون ايذه 100 متر از رسوبات رأس سازند گورپي در برش چهارده مورد نمونه برداري قرار گرفت. اين رسوبات به طور عمده از شيل و مارن سبزرنگ تشکيل شده است. بر اساس فرامينيفرهاي پلانکتوني 6 بايوزون زير در رسوبات مذکور شناسايي و معرفي گ چکیده کامل
    چکيده به منظور مطالعه مرز کرتاسه/ پالئوژن در زون ايذه 100 متر از رسوبات رأس سازند گورپي در برش چهارده مورد نمونه برداري قرار گرفت. اين رسوبات به طور عمده از شيل و مارن سبزرنگ تشکيل شده است. بر اساس فرامينيفرهاي پلانکتوني 6 بايوزون زير در رسوبات مذکور شناسايي و معرفي گرديد: - Plummerita hantkenoides Zone (CF1) (Late Maastrichtian) - Guembelitria cretacea Partial-range Zone (P0) (Danian) - Parvularugoglobigerina eugubina Taxon-range Zone (Pα) (Danian) - Eoglobigerina edita Partial-range Zone (P1) (Danian) - Praemurica uncinata Lowest-occurrence Zone (P2) (Danian) - Morozovella angulata Lowest-occurrence Zone (P3) (Danian- Selandian) مرز کرتاسه / پالئوژن در اين برش بر مبناي بايوزون هاي فوق 80.25 متر پايين تر از مرز سازندهاي گورپي- پابده قرار دارد. در اين مطالعه زون هاي زيستي شناسايي شده با زون هاي فرامينيفرهاي پلانکتوني در مرز کرتاسه/ پالئوژن ديگر نقاط تتيس مقايسه گرديد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - بررسي شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان به عنوان منابع نامتعارف هيدروکربني
    امینه لطفی یار علی چهرازی نادر  ثابتی
    چکيده امروزه منابع نامتعارف، با توجه به افزايش قيمت و تقاضاي جهاني براي سوخت‌هاي فسيلي مورد توجه بسياري از کشورها قرار گرفته است. شيل‌هاي گازي يکي از مهمترين منابع نامتعارف محسوب مي‌شوند. شيل گازي سنگ دانه‌ريز غني از مواد آلي و داراي ذخيره اقتصادي گازي است. سازند شيل گ چکیده کامل
    چکيده امروزه منابع نامتعارف، با توجه به افزايش قيمت و تقاضاي جهاني براي سوخت‌هاي فسيلي مورد توجه بسياري از کشورها قرار گرفته است. شيل‌هاي گازي يکي از مهمترين منابع نامتعارف محسوب مي‌شوند. شيل گازي سنگ دانه‌ريز غني از مواد آلي و داراي ذخيره اقتصادي گازي است. سازند شيل گازي داراي تخلخل پايين بوده و براي داشتن توليد اقتصادي از آن ايجاد شکستگي ضروري است. در اين پژوهش، شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان (مطالعه موردي نمونه‌هاي خرده‌هاي حفاري چاه باباقير1) به عنوان پتانسيل منابع نامتعارف بررسي شده است. سازند گرو شامل تناوب آهک‌ رسي سياه راديولردار، شيل‌هاي سياه‌رنگ بيتومن‌دار پيريتي و چرتي آمونيت و بلمنيت‌دار است. پلانکتون‌ و راديولارها نشان دهنده حوضه عميق دريايي هستند، وريز سنگواره‌ها نشان مي‌دهد که سازند گرو داراي سن نئوکومين تا کنياسين است. بررسي دادههاي ژئوشيميايي نشان مي‌دهد، سازند گرو از لحاظ محتواي کربن آلي، داراي کيفيت خوب (محدوده مناسب TOC) است. همچنين کروژن موجود در سازند گرو از نوع کروژن III بوده و لذا سنگ منشآ گاززا را نشان مي‌دهد. اين داده‌ها رخساره عميق براي منطقه را پيشنهاد مي‌کند. پراش پرتو ايکس و مطالعات کاني‌شناسي نشان مي‌دهد که سازند گرو داراي محتواي کاني رسي کمتر از 4 درصد (4-3 درصد)، و شکنندگي متوسط به بالاست و براي اهداف حفاري مناسب خواهد بود. بررسي مجموعه مطالعات صورت گرفته نشان داده است که سازند گرو در منطقه لرستان را مي‌توان به عنوان شيل گازي در نظر گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس
    همتا رنجبر علی رحمانی
    چکيده به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري، برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت ٢٧٠ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي صحرايي منجر به شناسايي ١٢ ريزرخساره شامل: نوموليتيده لپيدوسي چکیده کامل
    چکيده به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري، برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت ٢٧٠ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي صحرايي منجر به شناسايي ١٢ ريزرخساره شامل: نوموليتيده لپيدوسيکلينا پکستون/رودستون، بايوکلاست کوراليناسه آ بنتيک فرامينيفرا (منفذدار) پکستون، بايوکلاست کوراليناسه آ نئوروتاليا پکستون، اائيد گرينستون، بايوکلاست گرينستون، ميليوليدا روتاليا نوموليتيده پکستون، ميليوليدا کوراليناسه آ کورال فلوتستون/گرينستون، بايوکلاست بنتيک فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون/گرينستون، ميليوليدا اکينيد وکستون/پکستون، دندريتينا ميليوليدا پلوئيدال پکستون/گرينستون، مادستون کوارتزدار و مادستون اينتراکلاست دار گرديد که در قسمت هاي سراشيب قاره، سد ، لاگون و پهنه جزرو مدي رسوبگذاري کرده اند. بطور کلي اين رسوبات تحت 3 نوع متفاوت از شوري از 34psu تا بيش از 50psu ، در محيطي با زون نوري اليگوفوتيک تا يوفوتيک و تحت رژيم غذايي اليگوتروفي-مزوتروفي ضعيف تا يوتروفي در مدت زمان (شاتين تا بورديگالين) در يک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلينال تشکيل شده اند. مقايسه سازند آسماري در برش مورد مطالعه (شرق گچساران) با دو برش ديگر (جنوب فيروز آباد و شمال گچساران) حاکي از رسوبگذاري سازند آسماري در محيط دريايي با شوري نرمال در جنوب فيروزآباد در زمان روپلين مي باشد. محيط دريايي با شوري نرمال در زمان شاتين در ناحيه گچساران توسعه يافته و افزايش شوري محيط در ناحيه فيروزآباد در همين زمان محسوس مي گردد. ناحيه گچساران در زمان آکي تانين و بورديگالين نيز با افزايش شوري محيط مواجه بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس
    همتا رنجبر علی رحمانی
    چکيده به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري، برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت ٢٧٠ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي صحرايي منجر به شناسايي ١٢ ريزرخساره شامل: نوموليتيده لپيدوسي چکیده کامل
    چکيده به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري، برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت ٢٧٠ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي صحرايي منجر به شناسايي ١٢ ريزرخساره شامل: نوموليتيده لپيدوسيکلينا پکستون/رودستون، بايوکلاست کوراليناسه آ بنتيک فرامينيفرا (منفذدار) پکستون، بايوکلاست کوراليناسه آ نئوروتاليا پکستون، اائيد گرينستون، بايوکلاست گرينستون، ميليوليدا روتاليا نوموليتيده پکستون، ميليوليدا کوراليناسه آ کورال فلوتستون/گرينستون، بايوکلاست بنتيک فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون/گرينستون، ميليوليدا اکينيد وکستون/پکستون، دندريتينا ميليوليدا پلوئيدال پکستون/گرينستون، مادستون کوارتزدار و مادستون اينتراکلاست دار گرديد که در قسمت هاي سراشيب قاره، سد ، لاگون و پهنه جزرو مدي رسوبگذاري کرده اند. بطور کلي اين رسوبات تحت 3 نوع متفاوت از شوري از 34psu تا بيش از 50psu ، در محيطي با زون نوري اليگوفوتيک تا يوفوتيک و تحت رژيم غذايي اليگوتروفي-مزوتروفي ضعيف تا يوتروفي در مدت زمان (شاتين تا بورديگالين) در يک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلينال تشکيل شده اند. مقايسه سازند آسماري در برش مورد مطالعه (شرق گچساران) با دو برش ديگر (جنوب فيروز آباد و شمال گچساران) حاکي از رسوبگذاري سازند آسماري در محيط دريايي با شوري نرمال در جنوب فيروزآباد در زمان روپلين مي باشد. محيط دريايي با شوري نرمال در زمان شاتين در ناحيه گچساران توسعه يافته و افزايش شوري محيط در ناحيه فيروزآباد در همين زمان محسوس مي گردد. ناحيه گچساران در زمان آکي تانين و بورديگالين نيز با افزايش شوري محيط مواجه بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - تحليل پايداري ديواره چاه در زمان حفاري با استفاده از مدل ژئومکانيکي و نرم افزار FLAC3D در مخزن آسماري ميدان نفتي اهواز
    محمد میرانی
    چکيده مخازن نفتي، يکي از مهمترين منابع توليد انرژي به شمار مي آيند که به دليل داشتن شرايط ويژه مکانيک سنگي، قابليت حفظ و نگهداري سيالات هيدروکربني را دارند. از آنجاکه مهمترين عامل جهت دسترسي به اين مخازن نفتي و آگاهي از شرايط زمين در اعماق بيشتر حفر چاه مي باشد، لذا ي چکیده کامل
    چکيده مخازن نفتي، يکي از مهمترين منابع توليد انرژي به شمار مي آيند که به دليل داشتن شرايط ويژه مکانيک سنگي، قابليت حفظ و نگهداري سيالات هيدروکربني را دارند. از آنجاکه مهمترين عامل جهت دسترسي به اين مخازن نفتي و آگاهي از شرايط زمين در اعماق بيشتر حفر چاه مي باشد، لذا يکي از مهمترين فرآيندهايي که در طول زمان بهره برداري از مخزن نفتي، بايستي بدان توجه ويژه اي نمود، پيش بيني و طراحي دقيق پايداري ديواره چاه نفتي و داشتن اطالاعات کافي از وضعيت تنش هاي برجا منطقه در زمان حفاري چاه هاي نفتي مي باشد. عدم تجزيه و تحليل دقيق پايداري چاه مي تواند مشکلات بسياري مانند ريزش چاه، شکست، مچالگي لوله جداري،گيرکردن لوله ها و مته حفاري را بوجود آورد. در اين تحقيق پايداري يک چاه نفتي، در سازند آسماري واقع در ميدان نفتي اهواز با استفاده از نرم افزار عددي FLAC3D و اطلاعات بدست آمده از نمودار هاي چاه پيمايي در دو بخش مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته و نتايج آن ارائه شده است. فشار و وزن گل حفاري در آغاز حرکت پلاستيک ديواره چاه و همچنين آغاز گسيختگي برشي در ديواره چاه نيز بدست آمده است. فشار و وزن گل حفاري در آغاز حرکت پلاستيک ديواره چاه و همچنين آغاز گسيختگي برشي در ديواره چاه، براي 7.5 متر از سازند که ليتولوژي آن عمدتا شامل آهک مارني و ماسه سنگ بوده، و نيز براي 6متر از سازند که داراي خصوصيت آهک سخت مي باشد،بدست آمده است. همچنين تحليل پايداري چاه در امتداد قائم، تنش افقي حداقل و تنش افقي حداکثر انجام شده است. آغاز حرکت پلاستيک و گسيختگي برشي در ديواره چاه در بخش اول به ترتيب در فشار گل هاي33 و4/26 مگاپاسکال و در بخش دوم در فشار گل هاي 45 و 30 مگاپاسکال اتفاق مي افتد. نتايج نشان مي دهد شکست کششي در امتداد تنش افقي حداکثر و گسيختگي برشي در امتداد تنش افقي حداقل مي باشند. همچنين نتايج تحليل به دليل پايين بودن خصوصيات مکانيک سنگي لايه ماسه سنگي حاکي از بيشترين ميزان جابجايي و ريزش، و کوچک بودن محدوده اي ايمن گل حفاري در اين لايه مي باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - تعیین محدوده¬ی¬ تنش¬ برجا در اطراف چاه¬های آسیب¬دیده¬ی¬ میدان نفتی مارون
    میثم فارسی مدان مرتضی احمدی کاوه آهنگری جاسم  دشت بزرگی
    چكيده تعیین محدوده ای دقیق از تنش برجا در میادین نفتی از اهمیت ویژه ای جهت عملیات حفاری، تکمیل و نگهداری چاه و همچنین در علم ژئومکانیک نفت برخوردار می باشد. به زبانی ساده تر تعیین مقدار و جهت تنش های القایی ناشی از حفاری در اطراف چاه های حفاری شده اولین گام در بررسی ژئ چکیده کامل
    چكيده تعیین محدوده ای دقیق از تنش برجا در میادین نفتی از اهمیت ویژه ای جهت عملیات حفاری، تکمیل و نگهداری چاه و همچنین در علم ژئومکانیک نفت برخوردار می باشد. به زبانی ساده تر تعیین مقدار و جهت تنش های القایی ناشی از حفاری در اطراف چاه های حفاری شده اولین گام در بررسی ژئومکانیکی و تحلیل پایداری چاه می باشد. در این مقاله به دلیل اهمیت موضوع مچالگی لوله های جداری در میدان مارون، در گام نخست مطالعات ژئومکانیکی به تعیین محدوده ی تنش برجا در چاه های آسیب دیده پرداخته شده است. مقدار تنش قائم (SV) در بازه 85 تا 90 مگاپاسکال برای تمامی چاه ها برآورد شد. برای تخمین مقدار محدوده ی تنش افقی حداکثر (SHmax) از روش تئوری گسلش آندرسون و چندضلعی تنش استفاده شد که مقداری نزدیک به تنش قائم بدست آمد. همچنین تنش افقی حداقل (Shmin) به وسیله روش های مختلف محاسبه و مقایسه شد که دارای کم‌ترین مقدار تنش برجا بود. در انتها رژیم گسلش منطقه از نوع گسلش نرمال / امتداد لغز تعیین و مشخص شد که به دلیل لیتولوژی نمک و وجود فشار منفذی بالا در سازند گچساران (منطقه مشکل زا)، تنش ها دارای مقدار نزدیک به هم می باشند و می توان حالت تنش را نزدیک به تنش هیدرو استاتیک در نظر گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - بررسی ژئوشیمیایی و تعیین خانواده¬های نفتی مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان
    سید حسین حسینی
    چکیده هدف از این مطالعه ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش های GCو GC- MS می باشد. بخش ماسه سنگ آزادگان حاوی نفت پارافینی و پارافینی- نفتنی با درجه API 30 می باشد. بر اساس نتایج حاصل از داده های کروماتوگرافی گازی (GC ) این نفت چکیده کامل
    چکیده هدف از این مطالعه ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش های GCو GC- MS می باشد. بخش ماسه سنگ آزادگان حاوی نفت پارافینی و پارافینی- نفتنی با درجه API 30 می باشد. بر اساس نتایج حاصل از داده های کروماتوگرافی گازی (GC ) این نفت ها از سنگ های منشأ با کروژن نوع II در یک محیط دریایی احیایی حاصل شده اند و دارای بلوغ حراتی بالا می باشند. نسبت هوپان C35S/C34S، C29/C30، C31R/C30Hopane و همچنین نسبت Pr/Ph ، Ph/nC18 و نسبت Pr/Ph در برابر DBT/Phen نشان دهنده سنگ منشأ کربناتی برای نفت های مورد مطالعه می باشد. نسبت C21+/C21-، Pr/Ph، TAR و نسبت استران هاي (20R) C29/C27 در برابر نسبت Pr/Ph مبین شرایط احيايي دریایی و فراوانی مواد آلي جلبكي در محیط رسوبگذاری سنگ های منشأ می باشد. حضور ترپان هاي سه-حلقه‌اي، نسبت ETR و نمودار تغييرات مقادير ايزوتوپ كربن (δ13C) در برابر نسبت Pr/Ph مشخص كننده سنگ منشائي دريايي و قديمي تر از كرتاسه مي‌باشد. نهایتاً بررسی داده های بیومارکری و ایزوتوپی نشان دادند که نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان از سنگ های منشأ کربناته با سن ژوراسیک میانی تا بالایی در یک محیط دریایی تا پارالیک با فراوانی بالایی از مواد جلبکی بوجود آمده اند و از نظر بلوغ در اواسط پنجره نفتی قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - تخمین سرعت امواج صوتی با استفاده از روش¬های هوشمند و روش خوشه-بندی گراف پایه با توان تفکیک چندگانه: مطالعه موردی دریکی از میادین جنوب ایران
    مرتضی نوری مینا کریمی خالدی
    چكيده سرعت موج برشی (Vs) و تراکمی (Vp)دو پارامتر اساسی هستند که در اکثر مطالعات پتروفيزيكي، ژئوفيزيكي و ژئومکانیکی کاربردهای عمده ای دارند. این دو پارامتر را می توان از طریق ابزار تصویرگر دو قطبی صوتی (Dipole sonic imaging tool) بدست آورد، اما متأسفانه به دلیل هزینه چکیده کامل
    چكيده سرعت موج برشی (Vs) و تراکمی (Vp)دو پارامتر اساسی هستند که در اکثر مطالعات پتروفيزيكي، ژئوفيزيكي و ژئومکانیکی کاربردهای عمده ای دارند. این دو پارامتر را می توان از طریق ابزار تصویرگر دو قطبی صوتی (Dipole sonic imaging tool) بدست آورد، اما متأسفانه به دلیل هزینه بالای این ابزار، اطلاعات مربوط به سرعت موج برشی و تراکمی تنها در تعداد محدودی از چاه ها موجود است. بنابراین پیش بینی سرعت امواج به صورت غیر مستقیم از روی دیگر نمودارهای متداول که همبستگی خوبی با این پارامترها دارند، اهمیت بسزایی دارد. درگذشته از روش‌های تجربی و تحلیل‌های رگرسیونی برای تخمین سرعت امواج استفاده می‌شد، در حالی که امروزه از سیستم های هوشمند که عملکرد بهتری نسبت به این روش ها دارند، استفاده می شود. مهم‌ترین ابزار برای این کار، سیستم های هوشمند شامل شبکه هوش مصنوعی، منطق فازي، و خوشه بندی گراف پایه با توان تفکیک چندگانه (Multi resolution graph base clustering) می-باشد. در این مطالعه 1321 نقطه داده از سازند کنگان و دالان که دارای سرعت های برشي و تراكمی بودند، استفاده شده است. این داده ها به دو گروه تقسیم می شوند: 995 نقطه داده برای ساخت سیستم های هوشمند و 326 نقطه داده برای تست مدل استفاده شد. نتايج نشان داد که علی رغم اختلاف در مفهوم، همه تكنيك های هوشمند در برآورد سرعت امواج عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. از طرفی، روش خوشه بندی گراف پایه با توان تفکیک چندگانه با توجه به تفکیک داده به خوشه هایی بر اساس میزان شباهت و تفاوت آن‌ها، تخمین دقیق تری از دیگر روش ها دارد. با استفاده از روش خوشه-بندی، سرعت امواج تراکمی و برشی با ضريب همبستگی برابر 9505/0و9407/. تخمین زده شد. از آنجایی که در این فرآیند، از عمق داده ها و لیتولوژی به عنوان ورودی استفاده نشده است، می توان از این روش در چاه ها و میادین دیگر نیز استفاده نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - تست
    بلابلا بلالا
    بیالیبال
    بیالیبال پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - محاسبه عددی تانسور تراوایی در مخازن شکافدار
    سیما جلیلی رئوف حسین معماریان محمد رضا  رسائی بهزاد تخم چی
    چکیده توسعه مناسب مخازن هیدروکربوری شکافدار به سرشت نمایی درست شکستگی ها بستگی دارد. توصیف خصوصیات وشبیه سازی این دسته از مخازن هیدروکربوری به دلیل ناهمگنی و ناهمسانگردی ذاتی در پارامتر های مخزنی مانند تراوایی، بسیار پیچیده و در عین حال ضروری می باشد. شبیه سازی مخازن ش چکیده کامل
    چکیده توسعه مناسب مخازن هیدروکربوری شکافدار به سرشت نمایی درست شکستگی ها بستگی دارد. توصیف خصوصیات وشبیه سازی این دسته از مخازن هیدروکربوری به دلیل ناهمگنی و ناهمسانگردی ذاتی در پارامتر های مخزنی مانند تراوایی، بسیار پیچیده و در عین حال ضروری می باشد. شبیه سازی مخازن شکافدار معمولا به روش های تخلخل دوگانه و یا تراوایی دوگانه انجام می شود. در این روش ها شکستگی ها به صورت الگوهای منظم فرض می شوند. برای رفع این مشکل در این مطالعه روش عددی برای محاسبه تانسور تراوایی در مخازن شکافدار ارائه شده است. در این روش خصوصیات شکستگی ها با جهت متفاوت و الگوهای نامنظم که در طبیعت بیشتر دیده می شود در نظر گرفته می شود. برای این منظور ابتدا یک شبکه شکستگی در دو بعد با توجه به مختصات ابتدا و انتها شکستگی ساخته شد، سپس با در نظر گرفتن مدل دو بعدی ریز دانه و تک فاز و در نظر گرفتن توزیعی از مشخصات شکستگی در شبکه ریز دانه و با اعمال شرایط مرزی مناسب، فشار و دبی در راستاهای مختلف محاسبه گردید. سپس با استفاده از رابطه دارسی المان های ماتریس تراوایی بدست آمد. نتایج به دست آمده از این روش با روش تحلیلی برای یک شکستگی در زوایای مختلف مقایسه شد و نشان داد که از دقت خوبی در محاسبه تانسور تراوایی برخوردار است. روش ارائه شده در محاسبه تانسور تراوایی سیستم شکستگی تصادفی که روش های تحلیلی در آن با محدودیت مواجه است با موفقیت عمل می کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - زون‌بندي مخزن با استفاده از روش تفکيک تخلخل مفيد و غيرمفيد در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران؛ با نگرش ويژه به نمودارهای مقاومت
    جواد هنرمند ژیلا رضائیان دلوئی ارسلان زینل زاده
    چکيده در اين مقاله نمونه های مغزه از بخش کربناته بالايی (به سن ميوسن) سازند آسماري متعلق به يکی از ميادين نفتی جنوب غرب ايران مورد مطالعات ماکروسکوپی و ميکروسکوپی قرار گرفت. سپس نتايج مطالعات بر روی نمونه های مغزه و مقاطع نازک با داده های تخلخل و تراوايي مغزه و نموداره چکیده کامل
    چکيده در اين مقاله نمونه های مغزه از بخش کربناته بالايی (به سن ميوسن) سازند آسماري متعلق به يکی از ميادين نفتی جنوب غرب ايران مورد مطالعات ماکروسکوپی و ميکروسکوپی قرار گرفت. سپس نتايج مطالعات بر روی نمونه های مغزه و مقاطع نازک با داده های تخلخل و تراوايي مغزه و نمودارهاي پتروفيزيکي، به ويژه نمودارهای مقاومت، مقايسه گرديد. تنوع بافت (مادستون تا گرينستون) و پديده های دياژنزی (دولوميتي شدن، انحلال و گسترش سيمانهاي کلسيتي و انيدريتي) باعث تغييرات زيادی در مقدار و نوع تخلخل در اين سازند گرديده است. اين مطالعه نشان داد که نمودارهای مقاومت می توانند به عنوان ابزاری کارآمد در تفکيک زونهای دارای تخلخل های مفيد و غيرمفيد مورد استفاده قرار گيرند. بازه های عمقی با تراوايي بالا از مقادير نسبتاً بالاي مقاومت عميق يا مقاومت منطقه دست نخورده و جدايش خوب بين لاگهاي مقاومت اين منطقه و منطقه کم عمق يا شسته شده برخوردارند در حاليکه در بازه های عمقی غيرمخزني مقاومت پايين بوده و جدايش بين لاگهاي مقاومت اين دو بخش کم است. بر اين اساس توالی کربناته مورد مطالعه از سازند آسماري به 13 زون تفکيک گرديد. با استفاده از جدايش لاگهاي مقاومت کم عمق و عميق مي توان اين واحدهاي جرياني را در سراسر ميدان مورد مطالعه با يکديگر انطباق داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - مطالعه جامع لایه های شیلی سازند بورگان بانگرش به مسئله پایداری دیواره چاه
    محمد سلیمانی سعیده رعیت دوست
    چکیده این مطالعه قصد دارد تا میان لایه های شیلی سازند بورگان در این میدان نفتی را از دیدگاه پایداری دیواره چاه شناسایی کند. در روند انجام این مطالعه مجموعه ای از اطلاعات و نمونه ها شامل نمونه های مغزه از میدان تهیه شده و یک مطالعه موردی با جزییات ارائه می شود. برای چکیده کامل
    چکیده این مطالعه قصد دارد تا میان لایه های شیلی سازند بورگان در این میدان نفتی را از دیدگاه پایداری دیواره چاه شناسایی کند. در روند انجام این مطالعه مجموعه ای از اطلاعات و نمونه ها شامل نمونه های مغزه از میدان تهیه شده و یک مطالعه موردی با جزییات ارائه می شود. برای تعیین کانی شناسی نمونه ها آزمایشات پراش اشعه ایکس روی نمونه های توده ای انجام گرفته است. كاني هاي رسي نمونه ها استخراج شده و به روش هاي نرمال، حرارتي و اشباع اتيلني آماده سازي شده و مجدداً آزمایشات پراش اشعه ایکس انجام گرفتند. مرحله بعد مطالعه با ميكروسكوپ الكتروني و اندازه گیری ظرفيت تعويض کاتیونی نمونه ها می باشد. با طیف سنجی پرتو گاما و استفاده از كراس پلات نوع كاني‌هاي رسي نمونه ها مشخص گردیدند. كوارتز و کانی های رسی كائولينيت و ايليت فراوانترين كاني هاي موجود در نمونه ها محسوب می شوند. سازند شیلی مورد مطالعه تمايل چنداني به آبگيري و تورم از خود نشان نمی دهد و مشکل آماس در تماس با سیالات حفاری پایه آبی را ندارد. پایین بودن مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی این مسئله را تایید می کند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز نفوذپذیری پایین سنگ را نمایش می دهد. می توان نمونه ها را جزء گروه شیل های ورقه ای و شكننده تقسیم بندی کرد که به هنگام حفاري ميتوانند منجر به شکست سازند در امتداد سطوح لایه بندی و ریزش دیواره چاه گردند. طراحی شیمیایی سیال حفاری در حل مشکل ناپایداری دیواره چاه در این سازند چندان موثر نخواهد بود و تنها ممانعت از نفوذ فشار و سیال حفاری با استفاده از مواد پرکننده می تواند پایداری را بهبود بخشد. مناسبترین روش در پایدارسازی دیواره چاه در این سازند استفاده از روش های مکانیک سنگی مانند انتخاب جهت و شیب مناسب چاه می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند
    علی حسنی سید علی  مرتضوی
    چکیده بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخزن چکیده کامل
    چکیده بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخزن ،بافت کانی های رسی وسیمان سیلیسی موجود در مخزن به دلیل انحلال کانی های رسی وسیمان ، آزاد شدن ذرات ریز ومهاجرت آنها تخریب شده ومنجر به بسته شدن منافذ موجود در سنگ مخزن می گردد .آسیب سازند نیز ممکن است بطور موقتی وبرگشت پذیر ویا دائمی که ناشی از رسوب محصولات حاصل از واکنش بین سیالهای دارای PH بالا وسنگ مخزن بوده ومنجر به بسته شدن منافذ می گردد، اتفاق بیفتد .در تحقیق حاضر یکسری آزمایش های تزریق به منظور تعیین PH های متفاوت (12،10،807.5)به درون سنگ تزریق شده ومیزان حساسیت نمونه مغزه های کربناته نسبت به سیالهای قلیائی به توسط یک روش جدید وکاربردی اندازه گیری شده است .استفاده از روش ارائه شده منجر به تعیین میزان دقیق پارامتر آسیب سازند خواهد شد .نتایج نشان می دهد که نمونه های مورد استفاده رفتارهای متفاوتی را نسبت به تزریق سیالهای قلیائی از خود نشان داده وآسیب ایجاد شده در آنها ازبدون آسیب تا آسیب جدی متغیر است که در بعضی از موارد قابل ملاحظه وبرگشت ناپذیر است .لذا می بایست میزان PH سیال های تزریقی در چاه کمتر از مقدار بحرانی آن نگاه داشته شود تا از بروز آسیب سازند جلو گیری گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از
    هانیه  نیکو گفتار
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی های زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ،همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدروکربوری دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدروکربوری ، نظیر رخساره های سنگی ، ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج ان تطاب چکیده کامل
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی های زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ،همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدروکربوری دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدروکربوری ، نظیر رخساره های سنگی ، ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج ان تطابق بهتری با واقعیت رخساره های مخزنی داشته باشد ، همواره مورد توجه بوده است امروزه زنجیر مار کوف به عنوان روشی قدرتمند برای مدل سازی رخساره ها مورد استفاده قرار می گیرد که بر مبنای احتمالات شرطی وارائه ماتریس انتقال حالات است ودر این مطالعه علاوه بر معرفی روش مدل سازی زنجیره مارکوف ،جهت بهبود این روش به پیشنهاد راهکاری پرداخته شده است .این راهکار بر مبنای تییر نوع حرکت زنجیره در روش مارکوف استوار است .مطالعه حاضر بر روی یکی از میادین هیدروکربوری جنوب غرب ایران صورت گرفته است که در ان سازند آسماری مخزن اصلی هیدرو کربور را تشکیل می دهد که به مد ل سازی سه بخش اصلی سازند اسماری وپوش سنگ آن در یک مقطع به طول 12 کیلو متر وضخامت 110 با استفاده از فرایند مارکوف وراهکار پیشنهادی پرداخته شده است .بهترین نتیجه مدل سازی با استفاده از اطلاعات دو چاه وپنج افق لرزه ای برای حالت به کار گیری حرکت رفت وبرگشتی بوده که بطور متوسط دقت 90در صد را به همراه داشته است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از
    هانیه  نیکو گفتار بهزاد تخم چی عباس بحرودی غلامحسین  نوروزی
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی های زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ،همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدروکربوری دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدروکربوری ، نظیر رخساره های سنگی ، ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج ان تطاب چکیده کامل
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی های زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ،همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدروکربوری دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدروکربوری ، نظیر رخساره های سنگی ، ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج ان تطابق بهتری با واقعیت رخساره های مخزنی داشته باشد ، همواره مورد توجه بوده است امروزه زنجیر مار کوف به عنوان روشی قدرتمند برای مدل سازی رخساره ها مورد استفاده قرار می گیرد که بر مبنای احتمالات شرطی وارائه ماتریس انتقال حالات است ودر این مطالعه علاوه بر معرفی روش مدل سازی زنجیره مارکوف ،جهت بهبود این روش به پیشنهاد راهکاری پرداخته شده است .این راهکار بر مبنای تییر نوع حرکت زنجیره در روش مارکوف استوار است .مطالعه حاضر بر روی یکی از میادین هیدروکربوری جنوب غرب ایران صورت گرفته است که در ان سازند آسماری مخزن اصلی هیدرو کربور را تشکیل می دهد که به مد ل سازی سه بخش اصلی سازند اسماری وپوش سنگ آن در یک مقطع به طول 12 کیلو متر وضخامت 110 با استفاده از فرایند مارکوف وراهکار پیشنهادی پرداخته شده است .بهترین نتیجه مدل سازی با استفاده از اطلاعات دو چاه وپنج افق لرزه ای برای حالت به کار گیری حرکت رفت وبرگشتی بوده که بطور متوسط دقت 90در صد را به همراه داشته است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند
    علی حسنی سید علیرضا  مرتضوی
    چکیده بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخ چکیده کامل
    چکیده بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخزن ،بافت کانی های رسی وسیمان سیلیسی موجود در مخزن به دلیل انحلال کانی های رسی وسیمان ، آزاد شدن ذرات ریز ومهاجرت آنها تخریب شده ومنجر به بسته شدن منافذ موجود در سنگ مخزن می گردد .آسیب سازند نیز ممکن است بطور موقتی وبرگشت پذیر ویا دائمی که ناشی از رسوب محصولات حاصل از واکنش بین سیالهای دارای PH بالا وسنگ مخزن بوده ومنجر به بسته شدن منافذ می گردد، اتفاق بیفتد .در تحقیق حاضر یکسری آزمایش های تزریق به منظور تعیین PH های متفاوت (12،10،805،7)به درون سنگ تزریق شده ومیزان حساسیت نمونه مغزه های کربناته نسبت به سیالهای قلیائی به توسط یک روش جدید وکاربردی اندازه گیری شده است .استفاده از روش ارائه شده منجر به تعیین میزان دقیق پارامتر آسیب سازند خواهد شد .نتایج نشان می دهد که نمونه های مورد استفاده رفتارهای متفاوتی را نسبت به تزریق سیالهای قلیائی از خود نشان داده وآسیب ایجاد شده در آنها ازبدون آسیب تا آسیب جدی متغیر است که در بعضی از موارد قابل ملاحظه وبرگشت ناپذیر است .لذا می بایست میزان PH سیال های تزریقی در چاه کمتر از مقدار بحرانی آن نگاه داشته شود تا از بروز آسیب سازند جلو گیری گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند
    علی حسنی سید علی مرتضوی
    بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخزن ،بافت ک چکیده کامل
    بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخزن ،بافت کانی های رسی وسیمان سیلیسی موجود در مخزن به دلیل انحلال کانی های رسی وسیمان ، آزاد شدن ذرات ریز ومهاجرت آنها تخریب شده ومنجر به بسته شدن منافذ موجود در سنگ مخزن می گردد .آسیب سازند نیز ممکن است بطور موقتی وبرگشت پذیر ویا دائمی که ناشی از رسوب محصولات حاصل از واکنش بین سیالهای دارای PH بالا وسنگ مخزن بوده ومنجر به بسته شدن منافذ می گردد، اتفاق بیفتد .در تحقیق حاضر یکسری آزمایش های تزریق به منظور تعیین PH های متفاوت (12،10،805،7)به درون سنگ تزریق شده ومیزان حساسیت نمونه مغزه های کربناته نسبت به سیالهای قلیائی به توسط یک روش جدید وکاربردی اندازه گیری شده است .استفاده از روش ارائه شده منجر به تعیین میزان دقیق پارامتر آسیب سازند خواهد شد .نتایج نشان می دهد که نمونه های مورد استفاده رفتارهای متفاوتی را نسبت به تزریق سیالهای قلیائی از خود نشان داده وآسیب ایجاد شده در آنها ازبدون آسیب تا آسیب جدی متغیر است که در بعضی از موارد قابل ملاحظه وبرگشت ناپذیر است .لذا می بایست میزان PH سیال های تزریقی در چاه کمتر از مقدار بحرانی آن نگاه داشته شود تا از بروز آسیب سازند جلو گیری گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از
    هانیه  نیکو گفتار عباس بحرودی بهزاد تخم چی غلامحسین نوروزی
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ، همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدرو کربنی دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدرو کربوری ؛نظیر رخساره های سنگی ؛ ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج آن تطابق ب چکیده کامل
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ، همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدرو کربنی دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدرو کربوری ؛نظیر رخساره های سنگی ؛ ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج آن تطابق بهتری با واقعیت رخساره های مخزنی داشته باشد. همواره مورد توجه بوده است .امروزه زنجیره مارکوف به عنوان روشی قدرتمند برای مدل سازی رخساره ها مورد استفاده قرار می گیرد که بر مبنای احتمالات شرطی وارائه ماتریس انتقال حالات است .در این مطالعه علاوه بر معرفی روش مدل سازی زنجیره مارکوف ؛جهت بهبود این روش به پیشنهاد راهکاری پرداخته شده است .این راهکار بر مبنای تغییر نوع حرکت زنجیره در روش مارکوف استوار است .مطالعه حاضر بر روی یکی از میادین هیدرو کربنی جنوب غرب ایران صورت گرفته است که در آن سازند آسماری مخزن اصلی هیدرو کربور را تشکیل می دهد که به مدل سازی سه بخش اصلی سازند آسماری وپوشش سنگ آن در یک مقطع به طول 12 کیلو متر وضخامت 110با استفاده از فرایند مارکوف وراهکار پیشنهادی پرداخته شده است .بهترین نتیجه مدل سازی با استفاده از اطلاعات دو چاه وپنج افق لرزه ای برای حالت به کار گیری حرکت رفت وبرگشتی بوده که بطور متوسط دقت 90در صد را به همراه داشته است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - ساخت نگار لیتو لوژی با رویکرد خوشه بندی-تخمین در چاه های یک میدان نفتی جنوب ایران
    ساره صدیق مهرنوش  علی پور شهسواری حسین معماریان بهزاد تخم چی
    تعیین لیتو لوژی مخزن از مهم ترین بررسی های مخزنی است که جهت تطابق چاه ها وتشخیص قسمت های تولیدی مخزن به کار می رود بهترین روش در تعیین لیتولوژی استفاده از اطلاعات مغزه وخرده های حفاری است .اما در بسیاری از چاه ها این اطلاعات به صورت کامل وپیوسته موجود نیست .به طور معمول چکیده کامل
    تعیین لیتو لوژی مخزن از مهم ترین بررسی های مخزنی است که جهت تطابق چاه ها وتشخیص قسمت های تولیدی مخزن به کار می رود بهترین روش در تعیین لیتولوژی استفاده از اطلاعات مغزه وخرده های حفاری است .اما در بسیاری از چاه ها این اطلاعات به صورت کامل وپیوسته موجود نیست .به طور معمول در موارد نبود مغزه نسبت به تخمین لیتو لوژی از داده های پترو فیزیکی با رویکرد خوشه بندی –تخمین است .این روش بر اساس داده های یک چاه اکتشافی از یکی از میادین نفتی جنوب ایران که دارای نتایج آنالیز مغزه بوده توسعه داده شده ونسبت به بهینه سازی پارامتر های مدل اقدام شده است .سپس این مدل بر روی چاه های فاقد فاقد مغزه تعمیم داده شده است .خوشه بندی به عنوان عاملی برای تفکیک داده های چاه به جوامع همگن لیتو لوژیکی مورد استفاده قرار می گیرد ،سپس تخمین در صد کانی ها در هر کدام از این جوامع غالب لیتو لوزیکی صورت گرفته است وبه ترتیب ضرایب همبستگی 93/92%و99/74 %بین داده های وافعی وتخمینی دولومیت وکلسیت در یکی از چاه ها بدست آمده است .نتایج معرف دقت مناسب وقابلیت تعمیم قابل توجه رویکرد است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - مقایسه نتایج حاصل از نمودار تصویری با داده های مقاطع نازک در یکی از میادین شرق حوضه کپه داغ FMS
    زهرا  شمشیری فریدون  سحابی غلامحسین  نوروزی حسین معماریان
    بررسی ومطالعه تخلخل وشکل واندازه آن در مخازن نفت وگاز به دلیل نقش کلیدی آن در کیفیت مخزن ومیزان تولید ، حائز اهمیت می باشد .در مقاله حاضر ، برای شناخت هندسه وریخت شناسی تخلخل بر خلاف روش های معمول در استفاده از مغزه ، از نمودار تصویری FMSومقاع نازک حاصل از خرده های حفار چکیده کامل
    بررسی ومطالعه تخلخل وشکل واندازه آن در مخازن نفت وگاز به دلیل نقش کلیدی آن در کیفیت مخزن ومیزان تولید ، حائز اهمیت می باشد .در مقاله حاضر ، برای شناخت هندسه وریخت شناسی تخلخل بر خلاف روش های معمول در استفاده از مغزه ، از نمودار تصویری FMSومقاع نازک حاصل از خرده های حفاری ، استفاده شده است .پس از تعیین ابعاد کلی تخلخل به صورت لکه ها ویا نقاط پراکنده سیاه رنگ نمودار FMS ،شکل واندازه تخلخل در قالب مطالعات پترولوژیک ، روی مقاطع نازک سازند مخزنی مزدوران (ژوراسیک بالایی ) در یکی از میادین گازی شرق حوضه کپه داغ ، مورد بررسی قرار گرفت .هم چنین برای کنترل نتایج وتعیین نوع غالب تخلخل در این سازند از نمودار انحراف سرعت نیز کمک گرفته شد .ردیابی ومقایسه نتایج بدست آمده از نمودار FMS ومقاطع نازک ، تطابق خوبی را برای تشخیص نوع وهندسه تخلخل نشان می دهد.با توجه به نتایج بدست آمده ، اگر چه مقایسه نمودار FMS ومقاطع نازک در تعیین هندسه تخلخل ابهامات داشته ودقت لازم وکافی را ندارد اما با تلفیق داده های نمودار FMS ومطالعات پترو لوژیک بر گرفته از مقاطع نازک خرد های حفاری مخصوصاً در موارد عدم وجود مغزه ، می توان هندسه تخلخل را مطالعه کرد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - بکار گیری مدل ترکیبی وداده کاوی مکانی جهت تشخیص تراوش های هیدرو کربنی با استفاده از داده های ابر طیفی Hyperionواسپکترومتری میدانی on
    محمد حمزه علی درویش بلورانی سید کاظم  علوی پناه فروغ  بیک حسین نصیری
    تئرری تراوش های هیدروکربنی یک رابطه علت ومعلولی بین مخازن نفت وگاز وناهنجاری های ویژه سطحی را مطرح می سازد .همچنین منحنی انعکاس طیفی هیدروکربن ها ودگر سانی های وابسته به انها شواهد قابل اطمینانی را برای اکتشاف نفت وگاز مهیا می سازند.در این تحقیق برای شناسایی تراوش های ن چکیده کامل
    تئرری تراوش های هیدروکربنی یک رابطه علت ومعلولی بین مخازن نفت وگاز وناهنجاری های ویژه سطحی را مطرح می سازد .همچنین منحنی انعکاس طیفی هیدروکربن ها ودگر سانی های وابسته به انها شواهد قابل اطمینانی را برای اکتشاف نفت وگاز مهیا می سازند.در این تحقیق برای شناسایی تراوش های نفتی ودگر سانی های مربوطه ،ابتدا پیش پردازهای لازم روی تصاویر ابر طیفی سنجندهHyperion ماهواره EO-1 صورت پذیرفت .به منظور تشخیص تراوش های نفتی روش ترکیبی VISA-SCM بر داده ای تصحیح شده به همراه داده های حاصل از طیف سنجی نمونه های برداشت شده از منطقه مورد مطالعه اعمال گردید .نتایج حاکی از کارایی روش مذکور برای رسیدن به هدف مطالعه حاضر است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - بهبود روش LET وبه کار گیری آن در مدل سازی منحنی های تراوائی نسبی سنگ یکی از مخازن هیدرو کربوری کشور
    غلامرضا  بشیری
    دوروش برای تخمین سنگ وسیال در جریان چند فازی وجود دارد . یکی تعیین خواص سیال چند فازی توسط داده های آزمایشگاهی ودیگری ارائه توابع تحلیلی براب تعیین فشار موئینگی وتراوایی نسبی می باشد . ضروری است که این توابع از درجه آزادی کافی برخوردار باشند تا بتوانند داده های اندازه گ چکیده کامل
    دوروش برای تخمین سنگ وسیال در جریان چند فازی وجود دارد . یکی تعیین خواص سیال چند فازی توسط داده های آزمایشگاهی ودیگری ارائه توابع تحلیلی براب تعیین فشار موئینگی وتراوایی نسبی می باشد . ضروری است که این توابع از درجه آزادی کافی برخوردار باشند تا بتوانند داده های اندازه گیری شده را در عین راحتی وقابل فهم بودن تععین نمایند .مدل های مختلفی از جمله مدل کوری ، بروکس –کوری،لی-پورسل،بوردین و....برای محاسبه تراوائی نسبی از روی داده های روتین مخزن موجود می باشد .برخی از این مد لها در محدوده های خاص دارای حساسیت بوده ودر برخی از نواحی دیگر جواب های پایداری ارائه نداده وقابل اطمینان نیستند .در تحقیقات اخیر یک رابطه تحلیلی 3پارامتری انعطاف پذیر برای تخمین تراوائی نسبی پیشنهاد شده است .مدل سازی نتایج آزمایشات تراوایی نسبی در حالت ناپایدار اغلب توسط روابط مورد استفاده مانند رابطه کوری را سخت می نماید .روابط جدید قسمت های مختلف منحنی های تراوائی نسبی را تحت تاثیر قرار داده ودر نتیجه رفتار مختلف در کل محدوده اشباع تعیین می گردد .روابط بهبود یافته با انجام آزمایشات حالت ناپایدار بر روی مغزه ها ی بدست آمده از یکی از میادین جنوب کشور در شرایط مخزن آزموده شده ودقت آن اثبات شده است .نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه منطقی بین داده های اساسی سنگ مخزن وپارامتر های تطابق وجود دارد .به منظور مدل سازی منحنی های تراوائی نسی ، منحنی تغییرات پارامتر های تطابق در مقابل داده ای اساسی سنگ مخزن از جمله تراوائی وتخلخل رسم ورابطه ای منطقی بین این مقادیر بدست می آید .سپس با دانستن رابطه ومقادیر تخلخل با تراوائی میتوان منحنی تراوائی نسبی مربوط به آن را تعیین نمود . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری
    بهرام علیزاده ندا جنت مکان هرمز  قلاوند محمد حسین  حیدری فرد
    ارزیابی سازند پابده به عنوان یکی از مهم ترین سنگ های منشاء احتمالی در میدان نفتی منصوری حائز اهمیت است .در این نوشتار،علاوه بر ارزیابی پتانسیل هیدرو کربنی ،تاثیر محیط رسوبی بر تغییر پتانسیل هیدرو کربنی وژئو شیمیائی سازند پابده در میدان نفتی منصوری نیز مطالعه شده است .بد چکیده کامل
    ارزیابی سازند پابده به عنوان یکی از مهم ترین سنگ های منشاء احتمالی در میدان نفتی منصوری حائز اهمیت است .در این نوشتار،علاوه بر ارزیابی پتانسیل هیدرو کربنی ،تاثیر محیط رسوبی بر تغییر پتانسیل هیدرو کربنی وژئو شیمیائی سازند پابده در میدان نفتی منصوری نیز مطالعه شده است .بدین منظور ،از پارامتر های ژئو شیمیایی آلی سازند پابده حاصل از نتایج آنالیزهای راک ایول (Rock Eval) کروماتو گرافی (GC) کروماتو گرافی –طیف سنج جرمی (GC-MS) ومدل سازی تاریخچه حرار تی استفاده شد .نتایج نشان داد ، در زمان ائو سن پسین به طور نسبی ،سطح آب بالا رفته ودر زمان الیگوسن سطح آب کاهش یافته است .تغییرات نسبی سطح اب سبب شده است که سازند پابده از نظر پتانسیل هیدرو کربنی یکنواخت نباشد .سازند پابده در میدان نفتی منصوری به سه بخش تقسیم شد :بخش زیرین وفوقانی در سازند پابده ،پتانسیل سنگ منشاء مناسب (TOC %1-5/0) تا خوب (TOC %2-1) را داشته وحاوی کروژن نوع III می باشند .این بخش ها، پتانسیل تولید گاز را دارند .اما بخش میانی ،پتانسیل سنگ منشاء بسیار خوب (TOC %4-2) تا عالی (4%(TOC> را داشته وحاوی کروژن نوع II ومخلوط نوع II وIII می باشد .این بخش از سازند پابده پتانسیل تولید نفت را دارد .بررسی نتایج راک ایول ومدل سازی تاریخچه حرارتی نیز نشان داد ، سازند پابده در مرحله ابتدای پنجره نفت زایی قرار داشته وپنجره نفت زائی حدوداً از 6-5 میلیون سال قبل در سازند پابده آغاز شده وتا به امروز ادامه دارد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری
    بهرام علیزاده ندا جنت مکان هرمز  قلاوند محمد حسین  حیدری فرد
    ارزیابی سازند پابده به عنوان یکی از مهم ترین سنگ های منشاء احتمالی در میدان نفتی منصوری حائز اهمیت است .در این نوشتار،علاوه بر ارزیابی پتانسیل هیدرو کربنی ،تاثیر محیط رسوبی بر تغییر پتانسیل هیدرو کربنی وژئو شیمیائی سازند پابده در میدان نفتی منصوری نیز مطالعه شده است .بد چکیده کامل
    ارزیابی سازند پابده به عنوان یکی از مهم ترین سنگ های منشاء احتمالی در میدان نفتی منصوری حائز اهمیت است .در این نوشتار،علاوه بر ارزیابی پتانسیل هیدرو کربنی ،تاثیر محیط رسوبی بر تغییر پتانسیل هیدرو کربنی وژئو شیمیائی سازند پابده در میدان نفتی منصوری نیز مطالعه شده است .بدین منظور ،از پارامتر های ژئو شیمیایی آلی سازند پابده حاصل از نتایج آنالیزهای راک ایول (Rock Eval) کروماتو گرافی (GC) کروماتو گرافی –طیف سنج جرمی (GC-MS) ومدل سازی تاریخچه حرار تی استفاده شد .نتایج نشان داد ، در زمان ائو سن پسین به طور نسبی ،سطح آب بالا رفته ودر زمان الیگوسن سطح آب کاهش یافته است .تغییرات نسبی سطح اب سبب شده است که سازند پابده از نظر پتانسیل هیدرو کربنی یکنواخت نباشد .سازند پابده در میدان نفتی منصوری به سه بخش تقسیم شد :بخش زیرین وفوقانی در سازند پابده ،پتانسیل سنگ منشاء مناسب (TOC %1-5/0) تا خوب (TOC %2-1) را داشته وحاوی کروژن نوع III می باشند .این بخش ها، پتانسیل تولید گاز را دارند .اما بخش میانی ،پتانسیل سنگ منشاء بسیار خوب (TOC %4-2) تا عالی (4%(TOC> را داشته وحاوی کروژن نوع II ومخلوط نوع II وIII می باشد .این بخش از سازند پابده پتانسیل تولید نفت را دارد .بررسی نتایج راک ایول ومدل سازی تاریخچه حرارتی نیز نشان داد ، سازند پابده در مرحله ابتدای پنجره نفت زایی قرار داشته وپنجره نفت زائی حدوداً از 6-5 میلیون سال قبل در سازند پابده آغاز شده وتا به امروز ادامه دارد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - چینه نگاری چرخه ای وتطابق مخزنی رسوبات الیگو-میوسن (سازند آسماری)در میدان نفتی مارون ،حوضه ی زاگرس
    شهرام آورجانی اسداله محبوبی حسن امیری بختیار
    سازند آسماری در میدان نفتی مارون ،از سنگ آهک فسیل دار ،سنگ آهک دولومیتی ،سنگ آهک رسی ،ماسه سنگ وشیل تشکیل شده است واصلی ترین سنگ مخزن در چندین میدان نفتی زاگرس ایران است .سن این سازند در میدان مارون الیگو-میوسن (روپلین-بوردیگالین )است .در این مطالعه تطابق زیر سطحی بین 4 چکیده کامل
    سازند آسماری در میدان نفتی مارون ،از سنگ آهک فسیل دار ،سنگ آهک دولومیتی ،سنگ آهک رسی ،ماسه سنگ وشیل تشکیل شده است واصلی ترین سنگ مخزن در چندین میدان نفتی زاگرس ایران است .سن این سازند در میدان مارون الیگو-میوسن (روپلین-بوردیگالین )است .در این مطالعه تطابق زیر سطحی بین 4 چاه این میدان بر اساس اصول چینه نگاری اقلیمی وبا استفاده از نرم افزار سیکلو لاگ انجام شده است .9سطح مرزی PBS)) و10 سطح مرزی منفی NBS)) در این مطالعه شناسایی شده است .برخی از سطوح مرزی مثبت وبرخی از سطوح مرزی منفی به ترتیب بر مرزهای سکانسی وسطوح حداکثر پیشروی سطح اب دریا منطبق هستند.بعلاوه برخی از سطوح مرزی مثبت مرزهای زمانی اصلی (مرز آشکوب ها)را مشخص می کنند . تطابقی بین زون های ده گانه ی مخزنی سازند آسماری میدان مارون با سطوح مرزی شناسائی شده انجام شده است .برخی از زون های مخزنی ( بویژه زون های مخزنی آسماری پائینی ومیانی )تطابق خوبی نشان می دهند اما برخی دیگر انطباقی با سطوح مرزی نشان نمی دهند .به نظر می رسد با تلفیق این داده ها با سایر عوامل نظیر سنگ شناسی ،تخلخل وتراوائی بازنگری دقیق در زون بندی مخزنی سازند آسماری میدان مارون لازم باشد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - زیست چینه نگاری وریز رخساره ها سازند آسماری در حوضه زاگرس : تطابق زمانی ومحیطی
    تهمینه خانعلی
    دراین تحقیق زیست چینه نگاری ،ریز رخساره ها ومحیط دیرینه سازند آسماری در نواحی فارس (تنگ ابو الحیات، تاقدیس نااورا،جنوب غرب فیروز آباد ،تاقدیس خورموج)،زاگرس مرتفع (تاقدیس شوروم)،زون ایذه(تاقدیس مختار )،فرو افتادگی دزفول (تنگ انبار سفید ،تاقدیس دیل،تاقدیس خویز،میدان نفتی چکیده کامل
    دراین تحقیق زیست چینه نگاری ،ریز رخساره ها ومحیط دیرینه سازند آسماری در نواحی فارس (تنگ ابو الحیات، تاقدیس نااورا،جنوب غرب فیروز آباد ،تاقدیس خورموج)،زاگرس مرتفع (تاقدیس شوروم)،زون ایذه(تاقدیس مختار )،فرو افتادگی دزفول (تنگ انبار سفید ،تاقدیس دیل،تاقدیس خویز،میدان نفتی آغاجاری(چاه 30) وناحیه لرستان (معمولان ،سپید دشت ،دهلران وکبیر کوه-دره شهر )مورد بررسی مجدد وبعضا بازنگری کامل قرار گرفته تا شمای جامع تری از سن ومحیط رسوبگذاری این سازند بدست آید. زون های زیستیGlobigerina spp.-Turborotalia cerroazulensis-Hantkenina و Nummulites vascus-Nummulites fichteli (روپلین ) در ناحیه فارس گسترش دارد .ریز رخسار ه ها ی سازند آسماری در این زمان عمدتا شامل بیو کلاست پلانکتونیک، نومولیتیده، لپیدوسیکلینیده، وکستون-پکستون بوده وحاکی از رسوبگذاری در رمپ خارجی ومیانی می باشد . زون زیستی Archaias asmari-Archaias hensoni-Miogypsinoides complanatus (شاتین )در نواحی فارس ،زاگرس مرتفع، ایذه وفرو افتادگی دزفول دیده می شود .ریز رخسار ه ها ی سازندآسماری در این زمان بطور عمده شامل بیو کلاست پرفوریت –ایم پر فوریت فرامینیفرا وکستون –پکستون ومادستون بوده وحاکی از رسوبگذاری در رمپ داخلی است . زون زیستی Miogypsina-Elphidium sp. 14-Peneroplis farsensis (آکی تانین )در نواحی زاگرس مرتفع ،ایذه فرو افتادگی دزفول وبخشی از فارس ولرستان گسترش دارد .ریز رخساره ها ی سازند آسماری در این زمان بطور عمده شامل بیو کلاست پرفوریت –ایم پر فوریت فرامینیفرا وکستون –پکستون –گرینسون ومادستون بوده وحاکی از رسوبگذاری در رمپ داخلی می باشد. زون زیستی Borelis melo curdica-Borelis melo melo(بوردیگالین)در همه نواحی حضور داشته ولی در ناحیه فارس به ندرت دیده می شود .ریز رخسارهها ومحیط رسوبی سازند آسماری همانند زمان آکی تانین می باشد . در برش های تنگ انبار سفید در فرو افتادگی دزفول وسپید دشت در لرستان با توجه به حضور زون زیستی Globigerina spp. وریز رخسار ه پلانکتونیک فرامینیفرا وکستون-پکستون گسترش رمپ خارجی را نیز در زمان بوردیگالین در نواحی مذکور نشان می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - سنگ چینه وزیست چینه واحد های دالان بالائی وکنگان زیرین در ناحیه خلیج فارس با نگرشی ویژه بر مرز پرموتریاس
    سعیده منیبی نواب خدائی زیبا  زمانی پژوه
    واحد های سنگ چینه ای دالان بالائی وکنگان زیرین به ضخامت 225 متر در یکی از برش های تحت الارضی ناحیه خلیج فارس مورد مطالعه قرار گرفت .بر اساس مطالعات زیست چینه ای بر روی توالی های دولومیتی وآهکی واحد دالان بالائی بیش از 30 گونه از فرامینی فرهای شاخص به همراه چندین گونه غی چکیده کامل
    واحد های سنگ چینه ای دالان بالائی وکنگان زیرین به ضخامت 225 متر در یکی از برش های تحت الارضی ناحیه خلیج فارس مورد مطالعه قرار گرفت .بر اساس مطالعات زیست چینه ای بر روی توالی های دولومیتی وآهکی واحد دالان بالائی بیش از 30 گونه از فرامینی فرهای شاخص به همراه چندین گونه غیر فرامینی فری شناسائی شده است .بر اساس مطالعات مذکور یک زون تجمعی Paradagmarita/Paraglobivalvulina/Baisalina Assemblage Zone که به 3 زیر زون تجمعی مجزا تفکیک می شود : 1. Rectostipulina quadrata/Globivalvulina vonderschimitti Assemblage subzone 2. Dagmarita chanackchiensis /ichtyolaria latilimbata Assemblage subzone 3. hemigordiopsis renzi/ paradagmarita flabeliformis Assemblage subzone به سن جلفین تا دوراشامین آغازی که در واحد سنگ چینه ای داالان بالائی شناسائی گردید .زون های تجمعی مذکور همراه با ویژگی های سنگ چینه ای آن با توالی ها وزون های تجمعی پرمین بالائی در حوضه تتیس مطابقت زیادی دارند .زون های تجمعی فوقانی ترین بخش واحد دالان بالائی نشان می دهد که مرز سازند های دالان وکنگان (پرمو تریاس )در این ناحیه با یک ناپیوستگی همساز همراه است ،بطوریکه شواهدی از وجود رسوبات مربوط به اشکوب دوراشامین انتهایی در این ناحیه یافت نگردید .نا پیوستگی رسوبات در مرز پر موتریاس باعث انقطاع زون های زیستی اواخر پرمین در این ناحیه بوده که تاثیر آن با سایر نقاط دنیا قابل مقایسه است .واحد سنگ چینه ای کنگان زیرین تنها بر اساس چندین جنس از دو کفه ای ها(کلارایا )وسرپیولید ها (اسپیروربیس)به اشکوب اسکیتین (اوایل تریاس زیرین )نسبت داده می شود. این نکته لازم به ذکر است که اجتماع فسیلی فوق الذکر در سایر نواحی ایران نظیر ایران مرکزی والبرز نیز مشاهده شده اند که از ارتباط پالئوبیوژئوگرافی نواحی مذکور با اقلیم زاگرس در زمان های پرمین وتریاس حکایت دارد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته نگار مقاومت ویژه
    امیر ملا جان مصطفی جاوید حسین معماریان بهزاد تخم چی
    توصیف دقیق توزیع سیالات وارزیابی سطوح تماس بین آنها نقش بسیار مهمی در کاهش عدم قطعیت در ارزیابی ذخیره هیدرو کربنی مخزن ودر نتیجه انتخاب استراتژی توسعه میدان دارد .سطوح سیالات مخزن را می توان با نمودار گیری ،انجام تست چاه ،آزمایشات ویژه مغزه ویا عملیات لرزه نگاری تخمین ز چکیده کامل
    توصیف دقیق توزیع سیالات وارزیابی سطوح تماس بین آنها نقش بسیار مهمی در کاهش عدم قطعیت در ارزیابی ذخیره هیدرو کربنی مخزن ودر نتیجه انتخاب استراتژی توسعه میدان دارد .سطوح سیالات مخزن را می توان با نمودار گیری ،انجام تست چاه ،آزمایشات ویژه مغزه ویا عملیات لرزه نگاری تخمین زد .اما در عمل با توجه به غیر اقتصادی بودن ونیز در دسترس نبودن اطاعات مربوط به تست چاه یا ازمایشات ویژه مغزه وعملیات لرزه نگاری برای همه چاه ها ، رایج ترین رویکرد تفسیرنگار های پترو فیزیکی است .از انجا که عموماً مرز سیالات مخزنی به علت پیچید گی خصوصیات وضخامت سنگ مخزن ،ونیز عواملی همچون اثر واگ ،درز وهجوم فیلترای گل حفاری مختل می شود وجود روشی که بتواند این اثرات را تا حد ممکن کاهش دهدضروری به نظر می رسد .در این مقاله که بر روی داده ها 3 چاه مربوط به یکی از میادین جنوب غرب کشور وبه منظور یافتن مرز آب -نفت صورت گرفته روشی جدید وبر مبنای تبدیل موجک پیوسته نگار مقاومت ویژه جهت شناسائی سطوح مختلف سیالات مخزنی ارائه شده است. نتایج عملکرد این روش که با اطاعات تست چاه مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است نشان می دهد ،که این روش قادر است به نحو مطلوبی مرز سیالات مخزنی را مشخص کند . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - پیش بینی نفوذ پذیری کلینکنبرگ با استفاده از نفوذ پذیری مطلق گاز در سنگ های کربناته مخازن هیدرو کربوری جنوب غرب ایران
    حمید شریفی گلویک
    نفوذ پذیری یکی از پارامتر های اساسی در مطالعه مخازن هیدرو کربوری می باشد که اندازه گیری ان با دقت بالا از اهمیت بسیاری برخوردار است .روش های متداول برای این منظور استفاده از داده های چاه آزمایی ویا اندازه گیری نفوذپذیری نمونه های مغزه حفاری شده از چاه می باشد .عموماً د چکیده کامل
    نفوذ پذیری یکی از پارامتر های اساسی در مطالعه مخازن هیدرو کربوری می باشد که اندازه گیری ان با دقت بالا از اهمیت بسیاری برخوردار است .روش های متداول برای این منظور استفاده از داده های چاه آزمایی ویا اندازه گیری نفوذپذیری نمونه های مغزه حفاری شده از چاه می باشد .عموماً در آزمایشگاه به دلیل هزینه کم وسرعت عمل بالا ، نفوذ پذیری مطلق گاز نمونه های پلاگ مغزه اندازه گیری می شود . نفوذ پذیری گاز در محیط متخلخل به فشار متوسط تزریق ونوع گاز وابسته است وبا تغییر آن ها نتایج متفاوتی بدست می اید.بنابر این اندازه گیری نفوذپذیری با اشباع کامل نمونه از مایع ویا تعیین نفوذپذیری معادل مایع به طرق دیگر امری ضروری می باشد ،که البته این روش مستلزم صرف هزینه وزمان زیاد می باشد .کلینکنبرگ برای اولین بار با بررسی پدیده لغزش گاز در محیط متخلخل واندازه گیری نفوذ پذیری مطلق انواع گازها در فشارهای مختلف رابطه ای برای تعیین نفوذ پذیری معادل مایع ارائه نمود . هدف از این مطالعه ارائه روابطی تجربی برای تعیین نفوذپذیری تصحیح شده کلینکنبرگ (معادل مایع ) در سنگ های کربناته کشور ، با استفاده از داده های اندازه گیری نفوذ پذیری مطلق گاز می باشد که تاکنون گزارش نشده است .بدین منظور نفوذ پذیری کلینکنبرگ بر روی 541 نمونه پلاگ از سازند های مختلف کربناته جنوب غربی ایران با دامنه گسترده از مقادیر خواص پترو فیزیکی اندازه گیری شد .روابطی نمائی با همبستگی بالا بین نفوذپذیری معادل مایع ونفوذپذیری مطلق گاز بدست آمد .با توجه به فراوانی ومحدوده وسیع نمونه های مورد مطالعه ، مدل های تجربی ارائه شده در این مقاله را می توان جهت پیش بینی وتعیین نفوذپذیری معادل مایع در سنگ های کربناته جنوب غربی ایران مورد استفاده قرار داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - مقایسه ی پارامتر های پیرولیز راک –اول وبایو مارکر ها: مطالعه موردی سنگ منشا هورن والی سیلتستون، مرکز استرالیا
    مهدی شیری سید رضا موسوی حرمی محمد رضا رضائی
    در این مطالعه تعداد 44 نمونه از سنگ های رسوبی سازند هورن والی سیلتستون(Horn Valley Siltstone) از حوضه آمادئوس (Amadeus Basin) در مرکز استرالیا ،به وسیله ی دوروش شیمیائی ،پیرولیز راک-اول (R-E) وکروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی (GC-MS) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند . چکیده کامل
    در این مطالعه تعداد 44 نمونه از سنگ های رسوبی سازند هورن والی سیلتستون(Horn Valley Siltstone) از حوضه آمادئوس (Amadeus Basin) در مرکز استرالیا ،به وسیله ی دوروش شیمیائی ،پیرولیز راک-اول (R-E) وکروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی (GC-MS) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند .این روش ها برای بدست آوردن پارامتر های مستقل از ترکیبات مواد آلی مانند بلوغ حرار تی ومحیط رسوب گذاری استفاده می شوند.این مطالعه انطباق نزدیکی بین اطلاعات بدست آمده از پیرولیز راک –اول وبایو مارکر های (biomarkers) چند حلقه ای مانند هپان ها (hopanes) واسترن ها(steranes)را نشان می دهد .پیرولیزRE و GC-MS نشان می دهد که رسوبات حوضه آمادئوس حاوی رخساره های غنی از مواد آلی در تمام سازند هورن والی سیلتستون می باشد وگواه روشنی بر کروژن II است که در مرحله پنجره تولید نفت قرار گرفته است (اواخر دیاژنز-اواسط کاتاژنز). این پژوهش در حوضه آمادئوس ،نشان می دهد که این روش ها بدون شک جهت ارزیابی صحیح پتانسیل نفت زائی سنگهای منشا وتوصیف سریع ویزگی های ژئو شیمیائی رسوبات حاوی مواد آلی مناسب هستند ومی تواند در حوضه های مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - مدل سازی معکوس با استفاده از روابط کاستر وتوکسوز جهت تخمین در صد حفره ها ونوع ان ها در سنگ های کربناته
    اصغر نادری مصطفی حیدری ایرج مداحی ناصر کشاورز فرج خواه
    اصلی ترین پارامتر در مطالعات لرزه ای ،سرعت امواج لرزه ای می باشد .این پارامتر ها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند خواص سنگ (تراکم ،سن ،سنگ شناسی ،تخلخل ،شکل حفره ها و....) خواص سیال (ویسکوزیته،چگالی ،نوع سیال ،در صد اشباع و...)ومحیط (تاریخچه تنش ،محیط رسوب گذاری ،تاریخچه تو چکیده کامل
    اصلی ترین پارامتر در مطالعات لرزه ای ،سرعت امواج لرزه ای می باشد .این پارامتر ها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند خواص سنگ (تراکم ،سن ،سنگ شناسی ،تخلخل ،شکل حفره ها و....) خواص سیال (ویسکوزیته،چگالی ،نوع سیال ،در صد اشباع و...)ومحیط (تاریخچه تنش ،محیط رسوب گذاری ،تاریخچه تولید ،دما،فشار و...)قرار دارند.با شناخت ،مطالعه وبررسی رابطه بین سرعت های لرزه ای واین پارامتر ها می توان از داده های لرزه ای خواص سنگ ،سیال ومحیط را بدست آورد .عامل اصلی موثر در این پارامتر ها ،تخلخل وفضای های خالی می باشد .مطالعات زیادی در بدست اوردن وشناخت این روابط صورت گرفته اما بیشترمعادلات تئوری تغییرات بوجود آمده در خواص لرزه ای در نتیجه نوع فضا های خالی را در نظر نمی گیرند .لذا در نتیجه وارون لرزه ای ،AVO ومحاسبه حجم حفره ها که بر اساس این معادلات پایه گذاری شده اند،در معرض عدم قطعیت های زیادی هستند.یکی از روابط ارائه شده ،روابط کاستر –توکسوز است که می تواند چندین فاکتور وعوامل موثر مانند تخلخل ،کانی شناسی ،نوع حفره وسیال حفره را در محاسبات بکار گیرد .در این تحقیق سعی شده که با کمک این روابط ومدل سازی معکوس ، با استفاده از داده های چاهی شکل ،نوع ودر صد فضاهای خالی را در سه چاه ،تخمین زده شوند. در چاههای میدان مورد مطالعه بیشترین درصد شکل حفره ها به ترتیب مربوط به اشکال کروی وترک بودند . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - فرایند های دیاژنزی کنترل کننده کیفیت مخزنی توالی کربناته سازند آسماری در میدان چشمه خوش ،جنوب غرب ایران
    جواد هنرمند عبدالحسین امینی
    سازند آسماری به سن الیگو-میوسن در میدان نفتی چشمه خوش از توالی مخلوط کربناته –آواری تشکیل شده است .توالی کربناته این سازند ناهمگونی های عمودی شدید ی نشان می دهد که ناشی از تاریخچه دیاژنزی پیچیده آن می باشد .در این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر فرایند های دیاژنزی رکیفیت م چکیده کامل
    سازند آسماری به سن الیگو-میوسن در میدان نفتی چشمه خوش از توالی مخلوط کربناته –آواری تشکیل شده است .توالی کربناته این سازند ناهمگونی های عمودی شدید ی نشان می دهد که ناشی از تاریخچه دیاژنزی پیچیده آن می باشد .در این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر فرایند های دیاژنزی رکیفیت مخزنی توالی کربناته این سازند انجام شده ،نمونه های مغزه ومقاطع نازک از نظر ویژگی های رسوب شناسی ودیاژنزی مورد مطالعه قرار گرفت .به منظور شناخت دقیق تر محصولات دیاژنزی ،از میکروسکوپ الکترونی وکاتدولومینسانس استفاده گردید .داده های آنالیز مغزه (تخلخل وتراوایی9ونمودار های پترو فیزیکی (تخلخل واشباع نفت )سازند اسماری نیز جهت بررسی خواص مخزنی آن بکار گرفته شد . مطالعات دیاژنزی ومقایسه آن با داده های پترو فیزیکی نشان داد که دولومیتی شدن فسیمانی شدن (سیمان های کلسیت ،انیدریت وسلستیت )،تراکم وانحلال مهم ترین پدید ه های دیاژنزی کنتر ل کننده تخلخل وتراوائی در این سازند می باشند.بر مبنای توزیع عمودی پدید های دیاژنزی وخواص مخزنی ،زون های دیاژنزی در سازند آسماری معرفی شد .زون های دولومیتی با بلور های متوسط که دارای آثار تراکم وسیمان انیدریتی خیلی کم هستند از بالاترین مقادیر تخلخل وتراوائی برخوردارند0زون های( 27،23و30).در حالی که عملکرد شدید تراکم وتشکیل سیمان های انیریت وسلستیت در برخی افق ها به شدت خواص مخزنی را کاهش داده است (زون های 20،3 و17) اما سیمانی شدن وتراکم محدود ووجود تخلخل بین دانه ای وانحلالی در بخش هایی از توالی آهکی سازند آسماری خواص مخزنی را بهبود بخشده است (زون های 31و31). با توجه به اینکه خواص مخزنی سازند آسماری در این میدان به شدت متاثر از فرایند های دیاژنزی است لذا مدل سازی استاتیک این مخزن وتعیین روند توزیع پارامتر های مخزنی مستلزم مطالعات دیاژنزی وتعیین زون های دیاژنزی در گستره میدان خواهد بود . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - ارزیابی پترو فیزیکی وتعیین گونه های مخزنی عضو غار در میدان نفتی ابوذر خلیج فارس
    مهرناز نصیری محمدرضا رجلی نوده
    مطالعه به منظور ارزیابی پترو فیزیکی افق غار به روش مولتی مین توسط نرم افزار تخصصی پترو فیزیک ،Geogle6.6،در پنج حلقه از چاه های میدان ابوذر با استفاده از نمودار های چاه پیمائی نظیر نگار های نوترون ،چگالی ،صوتی ،گاما،مقاومت واثر جذب فتو الکتریک انجام گرفته که منجر به تعیی چکیده کامل
    مطالعه به منظور ارزیابی پترو فیزیکی افق غار به روش مولتی مین توسط نرم افزار تخصصی پترو فیزیک ،Geogle6.6،در پنج حلقه از چاه های میدان ابوذر با استفاده از نمودار های چاه پیمائی نظیر نگار های نوترون ،چگالی ،صوتی ،گاما،مقاومت واثر جذب فتو الکتریک انجام گرفته که منجر به تعیین خواص پترو فیزیکی مخزن شامل دو دسته پارامتر های کمی :تخلخل ،حجم شیل ،حجم آب،نفت موجود در فضا های خالی وپارامتر های کیفی : ترکیب سنگ شناسی ،نوع یا انواع کانی های رسی شده است .پس از آنالیز نهائی چاه ها افق غار به سه زون A,B,C تفکیک شده وسه میان لایه ی شیلی در اکثر چاه ها قابل ردیابی بود .با تععین حدود برش(cut off) بر اساس حجم ذخیره ی غیر اقتصادی OIP<5%)) با استفاده از نمودار های طراحی شده در نرم افزار Excel پارامتر های پترو فیزیکی به صورت زون به زون تعیین شد وبر حسب Net/Gross بدست آمده بهترین زون از لحاظ استعداد مخزنی تعیین شد .در آخر با استفاده از روش الگوریتم خوشه سازی ،گونه های مخزنی بر اساس سه گروه از ویژگی ها ،یک گروه شامل لاگ چگالی ،نوترون گاماری ،یک گروه شامل حجم شیل ،اشباع آب ،تخلخل وگروه نهائی تلفیقی از شش ویژگی ذکر شده در بالا به دست آمدکه این رخساره های مخزنی به ترتیب کیفیت مخزنی ذکر شدند وتاییدی بر خصوصیات مخزنی به دست آمده در ارزیابی پترو فیزیکی می باشد .سنگ شناسی کلی این مخزن در بخش بالائی ماسه روان (Loose sand) است ودر بخش های پائینی این ماسه ها توسط سیمان کربناته به همدیگر متصل می گردند،به طور کلی حجم کانی رسی محاسبه شده در بخش تولیدی بسیار پائین می باشد ولی این بخش های تولیدی توسط لایه های نازک رسی از همدیگر جدا می شوند .با توجه به ماهیت سنگ شناسی تخریبی ،نوع کانی رسی در لایه های رسی با کانی مشاهده شده در بخش مخزنی یکسان نیست .تخلخل کل وتخلخل موثر تقریبا در بیشتر نقاط با هم برابرندکه این به علت پایین بودن حجم شیل است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - مدل سازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ومقایسه آن با شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه در میدان نفتی آزاد گان
    عطیه  مظاهری طرئی حسین معماریان بهزاد تخم چی بهزاد مشیری
    پارامتر تخلخل یکی از مهمترین خصوصیات مخزن می باشد که با مطالعه مغزه بدست می آید .با این وجود تمامی چاه های یک میدان دارای مغزه نیستند.هم چنین در برخی از چاهها مانند چاه های افقی مغزه گیری عملا غیر ممکن است .ولی تقریبا در تمامی چاه ها نمودار گیری صورت می گیرد .به طو معمو چکیده کامل
    پارامتر تخلخل یکی از مهمترین خصوصیات مخزن می باشد که با مطالعه مغزه بدست می آید .با این وجود تمامی چاه های یک میدان دارای مغزه نیستند.هم چنین در برخی از چاهها مانند چاه های افقی مغزه گیری عملا غیر ممکن است .ولی تقریبا در تمامی چاه ها نمودار گیری صورت می گیرد .به طو معمول از نمودار های چاه نگاری به منظور تخمین تخلخل نیز استفاده می شود .تخلخلی که از این نگار ها بدست می آیدتحت تاثیر عواملی هم چون دما ،فشار،نوع سیال ،میزان هیدرو کربور وشیل موجود در سازند قرار می گیرند ودر نتیجه با میزان واقعی تخلخل کمی متفاوت است .بنابر این تخمین ها توام با خطا وعدم قطعیت هستند .شاید بهترین ودر عین حال عملی ترین روش جهت کاهش عدم قطعیت تخمین ،استفاده از منابع مختلف داده جهت تخمین ودر واقع استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات باشد .کار کرد اصلی این تکنیک ها ،افزایش اطمینان وکاهش ریسک در تصمیم گیر ی ها است . در این تحقیق ، برای تعیین مقادیر خلخل ،با استفاده از داده های چهار چاه واقع در میدان نفتی آزادگان ،ابتدا از دو تکنیک شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه استفاده شده ودر نهایت نتایج این روش ها با تکنیک ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین )مقایسه شده است .برای برسی قابلیت تعمیم این سه روش در هر تکنیک ،پارامتر تخلخل در یک چاه دیگر میدان نیز تخمین زده شده است .تعداد متغیر های ورودی برای تخمین تخلخل در چاه مورد مطالعه در روش های شبکه عصبی ورگرسیون خطی چند گانه 7 است ودرتکنیک ترکیب اطلاعات نیز از حداکثر 7 متغیر ورودی استفاده شده است .در نهایت با مقایسه نتایج حاصل از 3 روش نامبرده مشاهده شده است که تکنیک ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین)از اعتبار بالاتری برخوردار است ودر تخمین تخلخل به مقدار قابل توجهی از دو تکنیک شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه بهتر عمل نموه است ؛به نحوی که همبستگی نتایج با واقعیت بیش از 90%به دست آمده است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - عملکرد شاخص تخلخل ثانویه در بهبود تخمین نفوذ پذیری از نمودار های پترو فیزیکی به کمک روش های هوش مصنوعی وتکنیک فازی در مخزن سورمه میدان نفتی بلال
    سجاد کاظم شیرودی مرتضی خانیان
    برآورد مقدار نفوذ پذیری که بطور معمول توسط اندازه گیر یهای مستقیم روی نمونه های مغزه یا آزمایش چاه بدست می آید یکی از مشکلات قدیمی در تعیین پارامتر های مخزن است .معمولاً پارامتر های مخزن مانند تخلخل ،لیتو لوژی ،نفوذ پذیری از مغزه دست می آیند که هزینه زیادی را در بردارد چکیده کامل
    برآورد مقدار نفوذ پذیری که بطور معمول توسط اندازه گیر یهای مستقیم روی نمونه های مغزه یا آزمایش چاه بدست می آید یکی از مشکلات قدیمی در تعیین پارامتر های مخزن است .معمولاً پارامتر های مخزن مانند تخلخل ،لیتو لوژی ،نفوذ پذیری از مغزه دست می آیند که هزینه زیادی را در بردارد وهم چنین تهیه مغزه در تمام چاه ها امکان پذیر نیست واز لحاظ زمانی وقت گیر می باشد .در این تحقیق سعی بر آن است که پارامتر نفوذ پذیری از طریق داده های چاه پیمائی بدست آید وبرای ارزیابی نتایج بدست آمده با پارامتر های حاصل از مغزه مورد مقایسه قرار گیرد وعوامل موثر در افزایش عدم قطعیت از جمله تخلخل ثانویه تعیین گردد .برای این کار در چاهی که هر دو نوع داده شامل نمودار های پترو فیزیکی ومغزه را دارد ،مدل پیش بینی نفوذ پذیری ساخته می شود ودر چاهی که فقط دارای نمودار های پترو فیزیکی است به پیش بینی نفوذ پذیری پرداخته می شود.امروزه استفاده از سیستم های هوشمند برای برآورد پارامتر های مخزن مطرح می باشند .هدف اصلی این تحقیق تخمین پارامتر تراوائی با استفاده از سیستم های مذکور می باشد .برای نیل به این هدف وساخت مدل تخمین تراوائی از سه روش استفاده شده است .ابتدا تکنیک منطق فازی Hambalek وGonzales استفاده شد تا کار برد آن برای کربناتهای سازند سورمه مورد بررسی قرار گیرد .روش دوم از الگوریتم Guddy وروش سوم از شبکه های عصبی مصنوعی ، برای تخمین تراوائی استفاده شده است ودر نهایت این سه روش با یکدیگر مقایسه شد ند.در این مقاله داده های دو چاه BL-1P ,BL-3I,از سازند سورمه واقع در میدان بلا ل بکار رفتند .از داده های چاه شماره BL-1P برای ساخت مدل واز داده های چاه شماره BL-3I برای تعمیم واعتبار سنجی مدل استفاده شد .پیش بینی نفوذ پذیری توسط مدل اولیه ، در بخش های زیرین چاه BL-1P ودر اکثر نقاط چاه تعمیم دور از مقادیر واقعی (نفوذ پذیری مغزه )بود که با بررسی های انجام گرفته ،مشخص گردید سازند مورد مطالعه دارای تخلخل های از نوع ثانویه ای است که نمودار صوتی قادر به شناسائی آن نیست ، به همین منظور شاخص تخلخل ثانویه (SPI) محاسبه ودر ساخت مدل بکار گرفته شد .نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد در حالت دوم که شاخص تخلخل ثانویه وارد مدل گردید پیش بینی نفوذ پذیری بسیار دقیق تر (نزدیک به مقادیر مغزه )گردید . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - ارائه یک روش جامع برای تعیین ضریب اهمیت عوامل زمین شناسی،محیط زیست واقتصادی برای بکار گیری فناوری چاه نفتی هوشمند
    تورج بهروز سید مهدیا مطهری مهدی ندری پری
    مخازن نفتی در اعماق چند هزار متری سطح زمین واقع شده وبا شرایط دمایی وفشاری بالا ، به لحاظ پارامتر های زمین شناسی به شدت ناهمگن است .مدیریت مخازن نفتی شامل تلفیق فناوری ،نیروی انسانی وفرایند ها به گونه ای است که منجر به حداکثر تولید وبازیافت از مخزن در کنار حداقل شدن هز چکیده کامل
    مخازن نفتی در اعماق چند هزار متری سطح زمین واقع شده وبا شرایط دمایی وفشاری بالا ، به لحاظ پارامتر های زمین شناسی به شدت ناهمگن است .مدیریت مخازن نفتی شامل تلفیق فناوری ،نیروی انسانی وفرایند ها به گونه ای است که منجر به حداکثر تولید وبازیافت از مخزن در کنار حداقل شدن هزینه های سرمایه ای وعملیاتی شود .یکی از فناوری های جدید در حوزه مدیریت مخازن که از آن به عنوان نسل آینده مخازن نفتی یاد می شود ،فناوری چاه هوشمند است .این فناوری اخیراً مورد توجه اکثر شرکت های بزرگ نفتی قرار گرفته است .این تکنولوژی با استفاده از کاهش هزینه های عملیاتی وسرمایه گذاری ،شتاب دهی به روند تولید ،امکان تولید آمیخته وهم زمان وامکان افزایش بازیافت نهائی از مخازن سبب بهبود مدیریت مخازن می شود . تعداد پارامتر های توصیف کننده مخزن نفتی وروابط غیر خطی پیچیده بین آن ها منجر به ایجاد محیط ناهمگنی می شود که با توجه به ابعاد بزرگ مخزن ودر دسترس نبودن آن به شدت با عدم قطعیت همراه است .این شرایط ریسک سرمایه گذاری های هنگفت برای توسعه مخزن نفتی با استفاده از فناوری چاه هوشمند را تشدید می کند .از این رو ضروری است که با توجه به ارزش افزوده ناشی از به کار گیری این فناوری در مخازن نفتی ومحدودیت منابع مالی وتجهیزات هوشمندی ، اولویت بندی دارائی ها(مخازن هیدرو کربوری )برای استفاده از این فناوری انجام شود .با توجه به این نیاز در این مقاله با استفاده از یک روش جدید وطراحی یک جعبه ابزار تصمیم گیری چند معیاره ،مخازن نفتی جهت بکار گیری این فناوری غربا لگری می شوند عمده ابزار های مراحل مختلف ،نظریات کار شناسی کارشناسان مبتنی بر تجربیات ومطالعات خویش واستفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی می باشد .در این مقاله پارامتر های اصلی فنی ،زمین شناسی ،اقتصادی ،زیست محیطی وجغرافیائی استخراج وبا توجه به اهمیت هر کدام در بهبود تابع هدف وزن دهی می شوند .این روش شامل مراحلی نظیر ساخت سلسله مراتبی ،مقایسه های زوجی پارامتر ها،ترکیب وزن ها،تحلیل حساسیت ورتبه بندی /اولویت بندی میباشد .که خروجی این مطالعات ،استخراج وارائه پارامتر های موثر زیست محیطی ،جغرافیائی ،فنی واقتصادی در غربالگری مخازن ودر صد سهم وزنی هرکدام نسبت به دیگران وجعبه ابزار تصمیم گیری چند معیاره می باشد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ های منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان
    بهرام علیزاده نسیم آزاد بخت سید حسین  حسینی الهام ترهنده
    تاقدیس دارخوین در فاصله 5 کیلو متری شمال شرقی آبادان واقع است .این میدان داراری امتداد محوری شمالی جنوبی است . در این مطالعه سازند های کژدمی ،گدوان ،گرو وسرگلو میدان نفتی دارخوین در دشت آبادان مورد آنالیز راک ایول 6قرار گرفته است .نمودار S2 در مقابل کل کربن آلی (TOC) نش چکیده کامل
    تاقدیس دارخوین در فاصله 5 کیلو متری شمال شرقی آبادان واقع است .این میدان داراری امتداد محوری شمالی جنوبی است . در این مطالعه سازند های کژدمی ،گدوان ،گرو وسرگلو میدان نفتی دارخوین در دشت آبادان مورد آنالیز راک ایول 6قرار گرفته است .نمودار S2 در مقابل کل کربن آلی (TOC) نشان داد که تیپ کروژن این میدان غالباًمخلوطی از نوع II وIII می باشد. مقدار قابل توجه S2 جذب شده توسط ماتریکس در چاه های شماره 1و2 سازند کژدمی (5.33-14.06mgHC/gr rock) وچاه های 2و3 سازند گدوان (mgHC/gr rock 3.1-3.2) به علت بلوغ حرار تی نسبتاً کم ونسبت پائین گاز-نفت می باشد .در سازند های گرو سر گلو مقدار s2 جذب شده توسط ماتریکس به ترتیب 82/0و84/0mgHC/gr rock بوده ،که دارای بلوغ حرارتی نسبتاً متوسط ونسبت گاز-نفت متوسط تا بالا می باشند .مقدار کربن آلی فعال در سازند های کژدمی 6/1-6/0گدوان 9/1-2/0،گرو53/1وسرگلو 38/8 درصد وزنی است که بیانگر سنگ منشاهائی دارای توان هیدرو کربور زائی متوسط تا غنی می باشد .هم چنین چاه های مورد مطالعه مدل سازی شده ومقدار Ro سازند های سنگ مشاء بر حسب عق محاسبه ،ونسبت تبدیل ماده الی ودر نتیجه TOC اولیه برآورد گردید .نسبت دگر سائی کروژن در سازند های مطالعه شده در محدوده 66/0-12/0بوده که با توجه به Ro% Easy بد ست آمده از نرم افزار PBM 9/0-5/0می تواند نشانگر قرار گیری سنگ منشاهای مذکور به استثنای سازند کژدمی (Easy RO%=0.5-0.65)در اوایل پنجره نفتی وآغاز تولید هیدرو کربن باشد ،که با مقادیر Tmax نیز تائید می شود .فاکتور گاز-نفت سازند های مذکور برای سازند های کژدمی وگدوان (1-0) نشان گر محدوده متغیر پتانسیل زایی وگاز زائی این سازند ها می باشد .هم چنین این فاکتور برای سازند های گرو وسر گلو (1-58/0)،نشان می دهد که پتانسیل گاز زائی این سازند ها بیشتر از نفت زائی آنهاست .از نقشه های هم ارزش TOCoil وTOCgasسازند کژدمی می توان استنباط نمودکه عمق حوضه در زمان ته نشست سازند مذکور ،در غرب وجنوب غرب میدان بیشتر از قسمت های دیگر میدان بوده است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - ارزیابی مخزنی سازند کنگان با استفاده از مطالعات پترو فیزیکی وپترو گرافی در یکی از میادین خلیج فارس
    سید نظام الدین  طبیبی حسین   اصیلیان مهابادی بهرام موحد حسن حاجی حسنلو
    سازند کنگان به سن تریاس زیرین یکی از مخازن اصلی در خلیج فارس می باشد در این مطالعه گروه های سنگی مخزنی بر مبنای لیتولوژی ، فابریک سنگی ، هندسه فضا های خالی ومیزان تخلخل تعیین گردیده اند .بر این اساس هفت گروه سنگی مخزنی تعیین وشناسایی شده است که عبارتند از 1- انیدریت لای چکیده کامل
    سازند کنگان به سن تریاس زیرین یکی از مخازن اصلی در خلیج فارس می باشد در این مطالعه گروه های سنگی مخزنی بر مبنای لیتولوژی ، فابریک سنگی ، هندسه فضا های خالی ومیزان تخلخل تعیین گردیده اند .بر این اساس هفت گروه سنگی مخزنی تعیین وشناسایی شده است که عبارتند از 1- انیدریت لایه ای، فاقد کیفیت مخزنی 2-دولومیت آهکی با فابریک گل افزون ، فاقد کیفیت مخزنی 3-دولومیت آهکی با فابریک گل افزون دارای کیفیت مخزنی متوسط 4-دولومیت با فابریک بلورین دارای کیفیت مخزنی بد 5- دولومیت با فابریک بلورین دارای کیفیت مخزنی متوسط6- آهک با فابریک دانه افزون دارای کیفیت مخزنی خوب 7- دولومیت با فابریک بلورین دارای کیفیت مخزنی خوب بر اساس لاگ های پترو فیزیکی (اشعه گاما،چگالی ،نوترون وصوتی )،اینتر وال های مخزنی وغیر مخزنی شناسائی وتفکیک شدند .بر این اساس 5 واحد مخزنی و6 واحد غیر مخزنی تشخیص داده شده ،واحد های مخزنی دارای لیتو لوژی آهک /دولومیت متخلخل با فابریک بلورین ودر برخی موارد فابریک گلی می باشد و واحد های غیر مخزنی عمد تاً شامل انیدریت وآهک /دولومیت فاقد تخلخل با فابریک گلی می باشند . مطالعات پترو گرافی وپترو فیزیکی انجام شده نشان می دهد که تخلخل های قالبی به هم مرتبط ، بین بلور ین وبین ذره ای از بهترین تخلخل های موثر در کیفیت مخزنی این سازند بشمار می روند ودیگر تخلخل هانظیر حفره ای ،شکستگی ودرون ذره ای عوامل فرعی در این امرند . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - تخمین نمودارهای تراوایی نسبی آب –نفت با استفاده از داده های فشار مویینگی در یکی از مخازن کربناته ایران
    بابک شعبانی عزت اله کاظم زاده
    تراوایی نسبی را می توان با آزمایش مغزه های نفتی به صورت مستقیم محاسبه نمود ،ولی با توجه به عواملی چون عدم دسترسی به نتایج آزمایشگاهی اندازه گیری مستقیم تراوایی نسبی سیالات ،از روش های غیر مستقیم نیز برای اندازه گیری آن استفاده می شود .یکی از این روش ها ،تخمین نمودار های چکیده کامل
    تراوایی نسبی را می توان با آزمایش مغزه های نفتی به صورت مستقیم محاسبه نمود ،ولی با توجه به عواملی چون عدم دسترسی به نتایج آزمایشگاهی اندازه گیری مستقیم تراوایی نسبی سیالات ،از روش های غیر مستقیم نیز برای اندازه گیری آن استفاده می شود .یکی از این روش ها ،تخمین نمودار های تراوایی نسبی با استفاده از داده های فشار مویینگی می باشد ودر ستی ان برای محاسبه تراوایی نسبی مایع –گاز، در سال های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است ؛ولی هنوز اطلاعات کافی برای انتخاب بهترین مدل برای محاسبه تراوایی نسبی آب-نفت موجود نیست .در این مقاله از مدل های مختلفی چون Corey،Brooks-Corey،Li-Purcell،LI-Burdine برای محاسبه تراوایی نسبی آب –نفت با استفاده از داده های فشار مویینگی آب-نفت در فرایند تخلیه در یکی از مخازن کربناته نفت تر ایران استفاده شد .نتایج بدست آمده با داده های آزمایشگاهی تراوایی نسبی اب-نفت مقایسه شدند ومدل های Corey وBrooks-Corey مقادیر تقریباً دقیقی را برای محاسبه تراوایی نسبی نفت تخمین زدند .ولی مدل های Li-Purcell و LI-Burdineمقادیر کمتری را برای فاز تر کننده محاسبه کردند. همچنین ،به جز مدل Li-Purcell نتایج حاصل از سایر مدل ها برای تراوایی نسبی آب تقریباً یکسان است ودر اکثر موارد مقادیر بیشتری را نسبت به داده های آزمایشگاهی تخمین می زنند .سپس ،طبقه بندی مخزن با استفاده از اطلاعات شعاع منافذ مغزه در اشباع 35در صد از جیوه انجام شد ودقت هر یک از مدل ها برای هرگونه سنگی مورد بررسی وتفسیر قرار گرفت ؛نتایج حاصل از این کار نشان داد که تخمین نمودار های تراوایی نسبی آب-نفت با استفاده از دادهای فشار مویینگی می تواند به عنوان یک روش قابل قبول در محیط های کربناته نفت تر نیز ،مورد استفاده قرار گیرد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - بکار گیری روش های تشخیص الگو جهت شناسائی سیالات مخزنی با استفاده از داده های پترو فیزیکی
    امیر ملا جان حسین معماریان بهزاد تخم چی
    تشخیص نوع ونحوه ی توزیع سیالات مخزنی یکی از کارهای اصلی در چاه پیمائی وتست چاه محسوب می شود .تاکنون روش های مختلفی برای شناسائی نوع سیالات مخزنی ارائه شده است که در یک تقسیم بندی کلی می توان آن ها را دو گروه روش های مستقیم(تست چاه و.....)وروش های غیر مستقیم (مطالعات لرز چکیده کامل
    تشخیص نوع ونحوه ی توزیع سیالات مخزنی یکی از کارهای اصلی در چاه پیمائی وتست چاه محسوب می شود .تاکنون روش های مختلفی برای شناسائی نوع سیالات مخزنی ارائه شده است که در یک تقسیم بندی کلی می توان آن ها را دو گروه روش های مستقیم(تست چاه و.....)وروش های غیر مستقیم (مطالعات لرزه سه بعدی واستفاده از چاه نمودار های پترو فیزیکی )تقسیم بندی نمود .در این بین استفاده از داده های مربوط به چاه نمودار های پترو فیزیکی به دلیل قدرت تفکیک بالا وانطباق بیشتر بر واقعیت چاه های نفتی ،بسیار مرسوم تر از روش های مستقیم ونیز داده های ژئوفیزیک لرزه ای هستند .در این مقاله با استفاده از چاه نمودار های پترو فیزیکی نسبت به شناسائی نوع سیالات مخزنی در سه گروه نفت، نفت آبداروآب در یک مخزن کربناته اقدام شده است .در الگوریتم طراحی شده از دو تکنیک آنالیز موجک وطبقه بندی استفاده شده وروش انتخابی بر روی داده های مربوط به پنج چاه از یک میدان نفتی در جنوب غرب ایران پیاده سازی شده است .در نهایت نیز نتایج بدست آمده از این روش با پاسخ های تست چاه مورد مقایسه وصحت سنجی قرار گرفته است .نتایج حاکی از آن است که با استفاده از این روش می توان با دقت قابل قبولی نوع سیالات درون مخزن را شناسایی نمود . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - مطالعه ژئوشیمیائی وپترو فیزیکی بر روی کانی های رسی بخش Eسازند قم،میدان گازی سراجه قم
    عباس دهکار سهیلا اصلانی
    مطالعات ژئو شیمیایی وپترو فیزیکی بخشE سازند قم (الیگوسن –میوسن زیرین )میدان گازی سراجه حضور بخشی از کانی های رسی را نمایان می سازد .نتایج آزمایش پراش اشعه ایکس(XRD) وتصاویر میکروسکوپ الکترون (SEM)همراه با (EDX)نشان دادند که نمونه های مربوط به مارن های رسی بوده وگویای چکیده کامل
    مطالعات ژئو شیمیایی وپترو فیزیکی بخشE سازند قم (الیگوسن –میوسن زیرین )میدان گازی سراجه حضور بخشی از کانی های رسی را نمایان می سازد .نتایج آزمایش پراش اشعه ایکس(XRD) وتصاویر میکروسکوپ الکترون (SEM)همراه با (EDX)نشان دادند که نمونه های مربوط به مارن های رسی بوده وگویای حضور کانی های ایلیت ،کلریت وس های متورم شونده از نوع مخلوط لایه می باشند (I/S).بررسی میدان توریم وپتاسیم وهمچنین نسبت این دو ،در لاگ NGS مربوط به چاه شماره 12میدان گازی سراجه بیانگر حضور کانی های رسی ازنوع ایلیت ،کلریت میزان جزئی کانی های رسی مخلوط لایه متورم شونده وجزئی کائولینیت در این چاه است .ضمناً مطالعات پترو فیزیکی تائید کننده مطالعات ژئوشیمیایی مبتنی بر وجود کانی های رسی می باشد .حضور کانی های مشکل ساز رسی در بخش هایی از میدان گازی سراجه امکان تاثیر گذاری بر روی ویژگی های مخزنی ودر نتیجه تولید از مخزن شدت می بخشد .حضور کانی های رسی متورم شونده می توانند در حین عملیات حفاری مشکل ساز گردند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - بررسی اثر نانو لوله های کربنی چند دیواره بر بهبود پاکسازی فضای حلقوی چاه های هیدرو کربنی
    محمد سلیمانی سعیده رعیت دوست
    سیالات حفاری نقش مهمی در دستیابی به مخازن هیدرومربنی با استفاده از عملیات حفاری دارند .در عملیات حفاری پاک سازی ضعیف فضای حلقوی چاه یکی از نگرانی های اصلی صنعت نفت وگاز می باشد .این امر می تواند موجب مشکلات پر هزینه ای مانند گیر کردن لوله ها ورشته های حفاری ،کاهش سرعت ح چکیده کامل
    سیالات حفاری نقش مهمی در دستیابی به مخازن هیدرومربنی با استفاده از عملیات حفاری دارند .در عملیات حفاری پاک سازی ضعیف فضای حلقوی چاه یکی از نگرانی های اصلی صنعت نفت وگاز می باشد .این امر می تواند موجب مشکلات پر هزینه ای مانند گیر کردن لوله ها ورشته های حفاری ،کاهش سرعت حفاری ،افزایش گشتاوری ونیروی کششی،کاهش کنترل دانسیته وتضعیف عملیات سیمان کاری شود . در این مطالعه ، توان پاکسازی وظرفیت بالا بری سیالات حفاری پایه آبی همراه با افزودنی نانو لوله های کربنی چند دیواره بررسی شده است .پارامتر های میزان مصرف نانو لوله کربنی چند دیواره ،اندازه کنده ها وتاثیر سرعت گل در چاه بر روی ظرفیت انتقال کنده ها بررسی شده است .نتایج نشان می دهدکه حمل کنده ها با افزایش میزان نانو لوله کربنی چند دیواره در سیال حفاری افزایش می یابد .نانو لوله کربنی چند دیواره همراه با گل پایه آبی به عنوان عامل پایه گذاری گل،زمانیکه نیرو های سطحی با نیروی جاذبه به تعادل می رسند وباعث انتقال کنده های حفاری می شوند ،عمل می کند وبا افزایش نیروی کششی ،انتقال کنده های حفاری به سطح نیز سریعتر وآسانتر می گردد .هم چنین با افزایش گرانروی سیال حفاری با افزایه نانو لوله کربنی چند دیواره ،ظرفیت حمل سیال حفاری افزایش می یابد .برای کنده ها با سایز کوچک ومتوسط ،بهبود نسبی در مقایسه با کنده ها با سایز بزرگ مشاهده می گردد .این اثر با افزایش سرعت در فضای حلقوی چاه افزایش می یابد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - مطالعه آزمایشگاهی روش نوین حفاری با لیزر ک انقلابی در صنعت حفاری واکتشاف
    مهدی بیدار بخت محسن قربانخانی محمد رضا  کاظمی اسفه مهدی علی محمدی
    در این مقاله به بحث وبررسی تکنولوزی حفاری با لیزر که اساسی ترین جایگزین برای حفاری دورانی می باشد ،پرداخته می شود ما ابتدا با تاریخچه کوتاهی از آزمایشاتی که قبلا در موسسات دیگر انجام شده است می پردازیم .در ادامه با ذکر پارامتر های موثر بر روی کاهش مقدار انرزی مخصوص سنگ چکیده کامل
    در این مقاله به بحث وبررسی تکنولوزی حفاری با لیزر که اساسی ترین جایگزین برای حفاری دورانی می باشد ،پرداخته می شود ما ابتدا با تاریخچه کوتاهی از آزمایشاتی که قبلا در موسسات دیگر انجام شده است می پردازیم .در ادامه با ذکر پارامتر های موثر بر روی کاهش مقدار انرزی مخصوص سنگ ودر نتیجه افزایش مقدار سرعت حفاری ف به بررسی این موارد خواهیم پرداخت .موضوع دیگری که در این آزمایش به آن اشاره خواهد شد ،تاثیرات لیزر بر روی سرعت حفاری ،هزینه های حفاری وهم چنین محیط زیست می باشد .ودر آخر با داده هایی که از آزمایشات مختلفی که در طی این تحقیق بدست آمده است اثبات خواهد شد که این نوع حفاری نوین می تواند جایگزین مناسب ومقرون به صرفه ای به جای حفاری دورانی باشد .حفاری با لیزر یکی از راه کار های موثر ومناسب جهت حفاری وعملیات مشبک کاری سازند های سخت ومتراکم با عمق زیاد می باشد .یکی از مزایای استفاده از لیزر جهت حفاری چاه های نفت وگاز ،توانائئ کاهش مدت زمان حفاری می باشد .در حفاری با لیزر به جهت تماس نداشتن با سطح سنگ در حین حفاری وجلو گیری از توقف حفاری برای تعویض مته ، در مدت زمان حفاری صرفه جوئی عمده ای صورت خواهد گرفت . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - استفاده از تئوری انتروپی اطلاعات وروش تصمیم گیری بیزین ،در شناسایی پارامتر های مناسب برای ارزیابی وتفکیک رخساره های نفتی (میدان نفتی منصوری ،جنوب ایران )
    حسین معماریان
    به دلیل ناهمگنی زیر زمین از یک طرف وابهامات موجود در تفسیر ژئو فیزیکی از طرف دیگر ،همواره شناسایی وتفسیر رخساره های درون چاهی با عدم قطعیت وریسک همراه است .امروزه روش های متنوعی جهت تفسیر کمی رخساره های نفتی گسترش یافته است که بطور کلی به دو دسته تعیینی واحتمالی تقسیم م چکیده کامل
    به دلیل ناهمگنی زیر زمین از یک طرف وابهامات موجود در تفسیر ژئو فیزیکی از طرف دیگر ،همواره شناسایی وتفسیر رخساره های درون چاهی با عدم قطعیت وریسک همراه است .امروزه روش های متنوعی جهت تفسیر کمی رخساره های نفتی گسترش یافته است که بطور کلی به دو دسته تعیینی واحتمالی تقسیم می شود .روش های تعیینی بر خلاف سادگی فرایند مدل سازی ،قادر به ارائه خطا یا میزان صحت مدل به دست آمده نیستند .روش های احتمالی ،علاوه بر کمی کردن خطای مدل ،احتمال صحت آن را نیز در جای جای مخزن،بدست می دهند .روش بیزین از جمله روش های احتمالی می باشد که از احتمالات شرطی جهت مدلسازی استفاده می کند .این روش فعلاوه بر مدلسازی احتمالی رخساره های نفتی ،اثر اطلاعات افزودنی در کاهش خطای دسته بندی را به صورت کمی ارائه می کند. تئوری انتروپی اطلاعات با کمی کردن عدم قطعیت ذاتی هریک از پارامتر های ورودی برای مدلسازی ،انتخاب پارامتر های با ارزش را به سادگی امکان پذیر می سازد .در این مطالعه،که بر روی یک چاه از میدان نفتی منصوری واقع در جنوب ایران صورت گرفته است ،پس از تولید داده های آموزشی با روش فیزیک سنگ و به کمک رابطه گاسمن ،ابتدا با تحلیل انتروپی ارزش هریک از پارامتر های ورودی مشخص شد .سپس با استفاده ازتحلیل بیزین وبه کمک پارامتر های موثر جداسازی وتفکیک رخساره های نفتی ،انجام شد .پنج پارامتر بهینه ،پارامتر های امپدانس کشسانی ،سرعت موج فشاری ،سرعت موج برشی ،چگالی وتخلخل بود که میزان خطای دسته بندی با استفاده از این پارامتر های با ارزش در حدود 11در صد بدست آمد وهم چنین بررسی نشان داد که پارامتر پرتو زائی گاما تاثیر مثبتی در روند شناسائی وتفکیک رخساره ها نداشته ،که با نتایج حاصل از انتروپی مطابق می باشد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - ارزیابی ژئو شیمیائی سازند های سنگ منشاء در میدان نفتی کیلور کریم ،جنوب غرب ایران
    هاشم صراف دخت
    میدان نفتی کیلور کریم در فاصله 40کیلو متری شمال خلیج فارس ودر مجاورت میادین نفتی سیاه مکان ،شور ،گلخاری وبی بی حکیمه واقع شده است .هدف از این مطالعه ،ارزیابی ژئوشیمیائی سازند های سنگ منشاءاحتمالی در این میدان می باشد .برای این منظور با استفاده از روش راک ایول ومدل سازی چکیده کامل
    میدان نفتی کیلور کریم در فاصله 40کیلو متری شمال خلیج فارس ودر مجاورت میادین نفتی سیاه مکان ،شور ،گلخاری وبی بی حکیمه واقع شده است .هدف از این مطالعه ،ارزیابی ژئوشیمیائی سازند های سنگ منشاءاحتمالی در این میدان می باشد .برای این منظور با استفاده از روش راک ایول ومدل سازی تاریخچه تدفین سه چاه 2،1وA4 مورد ارزیابی قرار گرفت .کروژن موجود در سنگ منشاء های احتمالی این میدان بیشتر مخلوطی از نوع II وIII می باشد .مطالعات پترو گرافی آلی در این میدان نشان داد که در سازند های این میدان ماسرال های ویترینایت ،دتروویترینایت ،هومینایت وفوزینایت وجود دارد ؛همچنین در برخی از مقاطع از سازند پابده بیتومن های نابرجا مشاهده گردید .بر اساس اندازه گیری میزان انعکاس ویترینایت مشخص شد که سازندهای پابده وگورپی در چاه شماره 1 به پنجره نفتی وارد نشده ولی سازند کزدمی وارد پنجره نفتی گردیده است .در چاه شماره 2 ،سازند پابده در ابتدای پنجره نفتی وسازند گورپی وارد پنجره نفتی شده است .در چاه شماره A 4 میزان در صد انعکاس ویترینایت مبین ورود سازند کژدمی به پنجره نفتی می باشد . بازسازی تاریخچه تدفین ومدل سازی حرارتی در این میدان توسط نرم افزار مدل سازی PBM ID به انجام رسید. بر اساس نتایج مدل سازی در این میدان ،مشخص شد که سازند کژدمی در هر سه چاه وارد پنجره نفت زائی گردیده است .در حالی که سازند پابده در چاه های 1وA4 وارد پنجره نفت زائی نشده ولی در چاه شماره 2 بخش میانی این سازند وارد پنجره نفت زائی شده است .بطور کلی می توان گفت به دلیل رسوب بیشتر سازند آغا جاری در بخش جنوبی این میدان ، از سمت شمال به جنوب پنجره نفت زائی در عمق کمتری قرار می گیرد وبلوغ افزایش می یابد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - ارزیابی پتانسیل هیدرو کربن زائی سازند گدوان در میادین بینک ،گچساران ومارون با استفاده از روش های ژئو شیمیائی ومدل سازی حرارتی
    نغمه مرتاضیان
    چکیده بررسی پتانسیل هیدرو کربن زایی سازند گدوان به عنوان سنگ منشاء احتمالی در میادین نفتی مارون ،گچساران وبینک با استفاده از دستگاه پیرولیز راک-اول نشان می دهد که ،این سازند در میادین مارون وگچساران دارای پتانسیل تولید هیدرو کربنی است .در حالی که سازند مذکور در میدان چکیده کامل
    چکیده بررسی پتانسیل هیدرو کربن زایی سازند گدوان به عنوان سنگ منشاء احتمالی در میادین نفتی مارون ،گچساران وبینک با استفاده از دستگاه پیرولیز راک-اول نشان می دهد که ،این سازند در میادین مارون وگچساران دارای پتانسیل تولید هیدرو کربنی است .در حالی که سازند مذکور در میدان نفتی بینک از پتانسیل تولید بسیار پائین برخوردار است .مواد الی موجود در سازند گدوان در میادین نفتی مارون وگچساران دلالت بر کروزن نوع IIو III (مخلوط) ومیدان نفتی بینک از کروژن نوع III دارد .نمو نه های سازند گدوان در میادین نفتی مارون وگچساران با توجه به مقادیر Tmax دارای بلوغ حرارتی لازم برای تولید نفت است وتمامی نمونه ها بالغ بوده وبه مرحله پنجره نفتی رسیده اند .در مقایسه نمونه های مورد مطالعه در میدان نفتی بینک به علت نا بالغ بودن ،هنوز وارد پنجره نفت زائی نشده که این موضوع با توجه به نتایج حاصل از نرم افزار PBM تائید می شود .منحنی تعیین رخساره آلی سازند گدوان به ترتیب برای میادین نفتی مارون ،گچساران وبینک رخساره های آلی BC،BCوCD می باشد که نشانگر محیط دریایی نسبتا احیاء تا اکسیدان می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران
    الهام عزیز ابادی فراهانی مجتبی رجبی
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،م چکیده کامل
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،محققان را بر ان داشته است که ،تراوایی را از روش های غیر مستقیم بدست اورند .از جمله روش هایی که از دیر باز برای محاسبه این پارامتر مورد استفاده قرار گرفته ،روابط تجربی می باشد .اگر چه این روابط در بعضی موارد پاسخ قابل قبولی می دهد ،ولی موارد بسیار زیادی وجود دارد که پاسخ روابط تجربی چندان جالب نیست .از طرفی در سال های اخیر سیستم های هوشمند به عنوان یک روش جدید در پیش بینی وتخمین پارامتر های پترو فیزیکی مورد استفاده قرار گر فته است.در این مطالعه سعی بر این است که توانایی این دو روش (روابط تجربی وسیستم های هوشمند )در یکی از مخازن کربناته ،با استفاده از داده های مربوط به 4 چاه (3 چاه مدل و1 چاه آزمون )مورد بررسی قرار گیرد .برای نیل به این هدف در ابتدا تراوائی با استفاده از روابط تجربی (نظیر رابطه تیمور،تیکسر و....) محاسبه شده ،سپس با استفاده از سیستم های فازی وعصبی-فازی ،مدل تخمین تراوایی در مخزن مورد نظر ساخته می شو ودر بین روش های استفاده شده ،نتایج بدست آمده در مورد سیستم فازی (با ضریب همبستگی برابر با 88/0) قابل قبول تر می باشد .هم چنین در بین روابط تجربی رابطه وایلی-رز بالاترین ضریب همبستگی وکمترین میزان میانگین مربعات خطا را نسبت به بقیه روابط تجربی دارد .با مقایسه نتایج بدست امده ،مدل فازی ساخته شده برای تخمین تراوایی در مخزن مورد بررسی پیشنهاد می گردد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - بررسی ویزگی های مخزنی سازند سروک در میدان دالپری ، با مطالعات رسوب شناسی وارزیابی پترو فیزیکی
    علی اصغر عنایتی
    سازند های ایلام وسروک از سازند های مخزنی گروه بنگستان در حوضه زاگرس می باشند ،که دومین سنگ مخزن بعد از سازند آسماری به شمار می روند .مطالعه خواص مخزنی ،بررسی پارامتر های پترو فیزیکی را در بر می گیرد ودر این میان چگونگی تغییرات لیتو لوزی نسبت به عمق ،تاثیرات مهمی بر پار چکیده کامل
    سازند های ایلام وسروک از سازند های مخزنی گروه بنگستان در حوضه زاگرس می باشند ،که دومین سنگ مخزن بعد از سازند آسماری به شمار می روند .مطالعه خواص مخزنی ،بررسی پارامتر های پترو فیزیکی را در بر می گیرد ودر این میان چگونگی تغییرات لیتو لوزی نسبت به عمق ،تاثیرات مهمی بر پارامتر های پترو فیزیکی خواهد داشت .در مطالعه حاضر 250 مقطع نازک ،برای مطالعه رخساره های سازند سروک مورد بررسی قرار گرفته است ،که در نهایت تعداد هشت میکرو فاسیس برای سازند سروک در سه گروه محیطی لاگون (L3،L2،L1)،سد حاشیه ای (B2،B1)ودر یای باز (O3،O2،O1)شناسایی ونام گذاری گردید .نتایج این مطالعه نشان می دهد سازند سروک ،حاصل رسوب گذاری بر روی یک پلاتفرم کربناته از نوع شلف های کربناته حاشیه دار است که در طی تاریخچه رسوب گذاری خود در سه محیط دیاژنز دریایی ،متئوریک ودفنی تحت تاثیر فرایند های دیاژنزی قرار گرفته است .سازند سروک در این مطالعه ،پس از تفسیر وارزیابی پترو فیزیکی با استفاده از نرم افزار IP ،به 3 زون (6،5،4) تقسیم می گردد .بر اساس مطالعات وارزیابی بعمل امده ،زون 4 با مقدار ستون مفید هیدرو کربن 17متر ،نسبت Net/Gross 14/0 وتخلخل بیش از 8 در صد وهم چنین با متوسط اشباع آب کم 14 در صد ،نسبت به زون های دیگر از کیفیت مخزنی بهتری برخوردار است .بطور کلی میزان اشباع آب در زون 4 نسبت به دو زون دیگر کاهش یافته وتفاوت چندانی مابین تغییرات اشباع آب در زون های 5 و6 این چاه وجود ندارد .روند افزایش حجم شیل در زون های 5و6 بیش از 25%بوده وبر عکس زون 4 می باشند .بر اساس کراس پلات K-Th و K-Pe کلریت مونتموریلونیت از مهمترین کانی های رسی موجود در این مخزن می باشد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - مطالعه بیو مارکری نفت مخزن اسماری ،میادین واقع در حاشیه شمال شر دزفول فرو افتاده
    علیرضا  بنی اسد
    میادین مسجد سلیمان ،هفتکل ،پر سیاه ونفت سفید ،از میادین تولیدی هستند که در حاشیه جبهه کوهستانی شمال شرقی فرو افتادگی دزفول قرار دارند .در این کار تحقیقیاتی به منظور تطابق ژئو شیمیائی وتعیین سیستم های نفتی مخزن آسماری میادین مذکور ،نمونه های نفتی از این میادین بوسیله تکن چکیده کامل
    میادین مسجد سلیمان ،هفتکل ،پر سیاه ونفت سفید ،از میادین تولیدی هستند که در حاشیه جبهه کوهستانی شمال شرقی فرو افتادگی دزفول قرار دارند .در این کار تحقیقیاتی به منظور تطابق ژئو شیمیائی وتعیین سیستم های نفتی مخزن آسماری میادین مذکور ،نمونه های نفتی از این میادین بوسیله تکنیک های کروماتو گرافی گازی وکرو ماتو گرافی گازی –طیف سنجی جرمی مورد مطالعات بیو مارکری قرار گرفته است .بررسی نتایج نشان بدست آمده از مطالعات بیو مارکری نمونه های نفتی نشان دهنده وجود دو سیستم نفتی احتمالی در این منطقه می باشد ،یک سیستم نفتی اصلی که تولید ،مهاجرت وانباشت هیدرو کربن در هر چهار میدان را تحت کنترل داشته است ویک سیستم نفتی فرعی که اختلاط نفت در میادین پرسیاه ومسجد سلیمان را با منشاء دیگر باعث شده است .پارامتر های مختلف بیو مارکریهای هوپانی ،استرانی،مقادیر پریستان به فیتان وهمچنین آلکان های نرمال بیانگر تولید این نفت ها از سنگ منشاء دریائی کربناته وکربناته کلاستیک در یک محیط احیائی می باشند ،نوع کروژن تولید کننده نفت از نوع II با مشارکت اندکی از نوع کروژن III بوده ونفت ها دارای بلوغی در حد اوایل پنجره نفت زائی وعدم تحمل پدیده دگر سائی شدید می باشند .توزیع ایزو توپ 13C وحضور بیو مارکراولینان در نفت مخزن آسماری میادین پرسیاه ومسجدسلیمان واندک تفاوت ها عمدتاً در لیتو لوژی ومیزان بلوغ –احتمالاً ناشی از اختلاط نفت ها از دو سنگ منشاء می باشد. سازند پابده (ائوسن-الیگوسن )با درجه اهمیت بسیار کمتر از سازند کژدمی (آلبین )که تغذیه کننده اصلی می باشد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - کاربرد هوش مصنوعی در تطبیق اطلاعات تاریخچه یکی از مخازن نفتی شکافدار
    ناصر اخلاقی ریاض خراط صدیقه مهدوی
    یکی از کاربردهای عمده روشهای محاسبات نرم افزاری ،پیشگوئی نتایج فرایند های مختلف در صنایع نفت بوده است ،که اندازه گیری آنها با روش های متداول بدلیل غیر خطی بودن دارای جواب واحدی نبوده ویا اینکه یافتن جواب آنها بسیار وقت گیر وهزینه بر می باشد .بدلیل وجود عدم قطعیت در برخی چکیده کامل
    یکی از کاربردهای عمده روشهای محاسبات نرم افزاری ،پیشگوئی نتایج فرایند های مختلف در صنایع نفت بوده است ،که اندازه گیری آنها با روش های متداول بدلیل غیر خطی بودن دارای جواب واحدی نبوده ویا اینکه یافتن جواب آنها بسیار وقت گیر وهزینه بر می باشد .بدلیل وجود عدم قطعیت در برخی از اطلاعات استفاده شده در شبیه سازی ها،پیشگوئی های این مدل ها با خطای بسیاری همراه است .در این راستا از اطلاعاتی نظیر فشار ،دبی وسایر اطلاعات تولید در طول عمر مخزن جهت تطبیق تاریخچه ومنطبق کردن نتایج شبیه سازی با واقعیت استفاده می گردد .در این مطالعه از شبکه عصبی (ANN)برای ساخت مدل پیش گویی کننده فشار ته چاهی یکی از مخازن نفتی شکافدار ،با تاریخچه تولید 7 ساله استفاده شده است .تخلخل شکاف ،تراوائی شکاف در جهت های افقی وعمودی ،ارتفاع بلوک ،تخلخل دو گانه ماتریکس -شکاف بعنوان پارامتر هایی که روی آنها عدم قطعیت وجود دارد بعنوان ورودی شبکه وفشار بعنوان خروجی برای ساخت شبکه بکار رفته اند . نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که ،با استفاده از 50بار اجرای سناریو های مختلف ،مدل تخمین گر با خطای کمتر از 4%ضمن کاهش زمان فرایند ،قابلیت مناسبی جهت تطبیق فشار ته چاهی را دارد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - بررسی ژئوشیمیایی میعانات گازی میدان پارس جنوبی در حوضه خلیج فارس ،ایران
    رویا خضرلو هادی کرمانشاهی
    در این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های ژئوشیمیائی میعانات گازی میدان پارس جنوبی وپی بردن به منشاء آنها تعداد 4 نمونه میعانات گازی از افق های مخزنی کنگان (تریاس )ودالان (پرمین )جهت انجام آنالیزهای ژئوشیمیائی ویزه مخزنی انتخاب گردید .تغلیظ نمونه ها طی سه مرحله پی درپی وب چکیده کامل
    در این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های ژئوشیمیائی میعانات گازی میدان پارس جنوبی وپی بردن به منشاء آنها تعداد 4 نمونه میعانات گازی از افق های مخزنی کنگان (تریاس )ودالان (پرمین )جهت انجام آنالیزهای ژئوشیمیائی ویزه مخزنی انتخاب گردید .تغلیظ نمونه ها طی سه مرحله پی درپی وبا استفاده ازتکنیک های حرارت ملایم ،بکار گیری روش حرارت کنترل شده (Oil Topping) وبه دام انداختن ترکیبات ناخواسته در کریستال های اوره ،انجام گرفت .شناسایی بیو مارکر ها واثر انگشت انها در هر نمونه با استفاده از کروماتو گرافی گازی-طیف سنجی جرمی صورت گرفت .بر اساس پارامتر های بدست آمده از اثر انگشت بیو مار کر های مختلف ،این میعانات گازی از سنگ منشا ی با لیتو لوژی کربناته –کلاستیک وحاوی کروژن نوع II با ورود اندکی مواد آلی قاره ای (کروژن نوع III)،د رمحیطی دریائی تولید شده اند .میزان بلوغ میعانات گازی نشان داد که سنگ منشاء مولد این هیدرو کربن ها در حد اواخر پنجره نفت زائی واوایل پنجره گاز زائی می باشد .بررسی ها ی تفضیلی نشان داد ، که تولید هیدرو کربن های تجمع یافته در مخازن پارس جنوبی از شیلهای غنی از مواد آلی سیلورین (سازند سر چاهان )که عمدتاً در ایالت فارس وفرا ساحل فارس در خلیج فارس راسب شده اند ،صورت گرفته است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر)
    میثم meysam
    در مطالعه ساختمان هاى نفتى، بررسي شكستگي‌هاي سنگ مخزن در مراحل توليد و توسعه ميدان بسيار مهم و ضروري است. امروزه به كارگيري نرم افزارهاى مخزنى در تحقق اين مسئله به زمين شناسان نفتي كمك شاياني مي‌نمايد. ميدان نفتي مارون يكي از بزرگترين ميادين نفتي جنوب باختر ايران محسوب چکیده کامل
    در مطالعه ساختمان هاى نفتى، بررسي شكستگي‌هاي سنگ مخزن در مراحل توليد و توسعه ميدان بسيار مهم و ضروري است. امروزه به كارگيري نرم افزارهاى مخزنى در تحقق اين مسئله به زمين شناسان نفتي كمك شاياني مي‌نمايد. ميدان نفتي مارون يكي از بزرگترين ميادين نفتي جنوب باختر ايران محسوب مي‌شود که در شمال خاور شهر اهواز و از لحاظ زمين‌شناسي در قسمت خاوري حوضه فروافتاده دزفول شمالي قرار گرفته است. سازند آسماری مهم‌ترین سنگ مخزن میدان مارون مي‌باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري و نحوه گسترش اين شكستگي ها در مخزن مذكور است. براي اين منظور استفاده از نمودارهای تصویرگر بهترین و کامل‌ترین روش بوده و لذا نتایج تفسیر نمودارهای تصویرگر 11 حلقه چاه در مطالعه شكستگي ها و 16 حلقه چاه در مطالعه جهت تنش برجا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به فراوانی شکستگی ها (براساس تفسير نمودارهاي تصويري درچاه ها) در یال جنوبی و شمال خاوری ميدان، نظریه وقوع دو حادثه تکتونیکی چین‌خوردگی و خمش که بعدها در اثر فعالیت‌های احتمالی در طول گسل‌های امتداد لغز شمالی- جنوبی تحت تأثیر نیروهای تراکمی ایجاد شده است را قوت می بخشد. داده‌های نمودارهای تصویری اين چاه‌ها در میدان مارون دسته شکستگی‌های غالب با امتدادهای N155E, N130E ,N95E ,N60E ,N30E دیده می شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران
    امیر  ملا جان حسین معماریان
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،م چکیده کامل
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،محققان را بر ان داشته است که ،تراوایی را از روش های غیر مستقیم بدست اورند .از جمله روش هایی که از دیر باز برای محاسبه این پارامتر مورد استفاده قرار گرفته ،روابط تجربی می باشد .اگر چه این روابط در بعضی موارد پاسخ قابل قبولی می دهد ،ولی موارد بسیار زیادی وجود دارد که پاسخ روابط تجربی چندان جالب نیست .از طرفی در سال های اخیر سیستم های هوشمند به عنوان یک روش جدید در پیش بینی وتخمین پارامتر های پترو فیزیکی مورد استفاده قرار گر فته است.در این مطالعه سعی بر این است که توانایی این دو روش (روابط تجربی وسیستم های هوشمند )در یکی از مخازن کربناته ،با استفاده از داده های مربوط به 4 چاه (3 چاه مدل و1 چاه آزمون )مورد بررسی قرار گیرد .برای نیل به این هدف در ابتدا تراوائی با استفاده از روابط تجربی (نظیر رابطه تیمور،تیکسر و....) محاسبه شده ،سپس با استفاده از سیستم های فازی وعصبی-فازی ،مدل تخمین تراوایی در مخزن مورد نظر ساخته می شو ودر بین روش های استفاده شده ،نتایج بدست آمده در مورد سیستم فازی (با ضریب همبستگی برابر با 88/0) قابل قبول تر می باشد .هم چنین در بین روابط تجربی رابطه وایلی-رز بالاترین ضریب همبستگی وکمترین میزان میانگین مربعات خطا را نسبت به بقیه روابط تجربی دارد .با مقایسه نتایج بدست امده ،مدل فازی ساخته شده برای تخمین تراوایی در مخزن مورد بررسی پیشنهاد می گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - ارزیابی پتانسیل هیدرو کربن زائی سازند گدوان در میادین بینک ،گچساران ومارون با استفاده از روش های ژئو شیمیائی ومدل سازی حرارتی
    نغمه مرتاضیان
    بررسی پتانسیل هیدرو کربن زایی سازند گدوان به عنوان سنگ منشاء احتمالی در میادین نفتی مارون ،گچساران وبینک با استفاده از دستگاه پیرولیز راک-اول نشان می دهد که ،این سازند در میادین مارون وگچساران دارای پتانسیل تولید هیدرو کربنی است .در حالی که سازند مذکور در میدان نفتی بین چکیده کامل
    بررسی پتانسیل هیدرو کربن زایی سازند گدوان به عنوان سنگ منشاء احتمالی در میادین نفتی مارون ،گچساران وبینک با استفاده از دستگاه پیرولیز راک-اول نشان می دهد که ،این سازند در میادین مارون وگچساران دارای پتانسیل تولید هیدرو کربنی است .در حالی که سازند مذکور در میدان نفتی بینک از پتانسیل تولید بسیار پائین برخوردار است .مواد الی موجود در سازند گدوان در میادین نفتی مارون وگچساران دلالت بر کروزن نوع IIو III (مخلوط) ومیدان نفتی بینک از کروژن نوع III دارد .نمو نه های سازند گدوان در میادین نفتی مارون وگچساران با توجه به مقادیر Tmax دارای بلوغ حرارتی لازم برای تولید نفت است وتمامی نمونه ها بالغ بوده وبه مرحله پنجره نفتی رسیده اند .در مقایسه نمونه های مورد مطالعه در میدان نفتی بینک به علت نا بالغ بودن ،هنوز وارد پنجره نفت زائی نشده که این موضوع با توجه به نتایج حاصل از نرم افزار PBM تائید می شود .منحنی تعیین رخساره آلی سازند گدوان به ترتیب برای میادین نفتی مارون ،گچساران وبینک رخساره های آلی BC،BCوCD می باشد که نشانگر محیط دریایی نسبتا احیاء تا اکسیدان می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران
    الهام عزیز ابادی فراهانی عزت اله کاظم زاده مجتبی رجبی
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،م چکیده کامل
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،محققان را بر ان داشته است که ،تراوایی را از روش های غیر مستقیم بدست اورند .از جمله روش هایی که از دیر باز برای محاسبه این پارامتر مورد استفاده قرار گرفته ،روابط تجربی می باشد .اگر چه این روابط در بعضی موارد پاسخ قابل قبولی می دهد ،ولی موارد بسیار زیادی وجود دارد که پاسخ روابط تجربی چندان جالب نیست .از طرفی در سال های اخیر سیستم های هوشمند به عنوان یک روش جدید در پیش بینی وتخمین پارامتر های پترو فیزیکی مورد استفاده قرار گر فته است.در این مطالعه سعی بر این است که توانایی این دو روش (روابط تجربی وسیستم های هوشمند )در یکی از مخازن کربناته ،با استفاده از داده های مربوط به 4 چاه (3 چاه مدل و1 چاه آزمون )مورد بررسی قرار گیرد .برای نیل به این هدف در ابتدا تراوائی با استفاده از روابط تجربی (نظیر رابطه تیمور،تیکسر و....) محاسبه شده ،سپس با استفاده از سیستم های فازی وعصبی-فازی ،مدل تخمین تراوایی در مخزن مورد نظر ساخته می شو ودر بین روش های استفاده شده ،نتایج بدست آمده در مورد سیستم فازی (با ضریب همبستگی برابر با 88/0) قابل قبول تر می باشد .هم چنین در بین روابط تجربی رابطه وایلی-رز بالاترین ضریب همبستگی وکمترین میزان میانگین مربعات خطا را نسبت به بقیه روابط تجربی دارد .با مقایسه نتایج بدست امده ،مدل فازی ساخته شده برای تخمین تراوایی در مخزن مورد بررسی پیشنهاد می گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - بررسی ویزگی های مخزنی سازند سروک در میدان دالپری ، با مطالعات رسوب شناسی وارزیابی پترو فیزیکی
    بیژن بیرانوند علی اضغر عنایتی
    سازند های ایلام وسروک از سازند های مخزنی گروه بنگستان در حوضه زاگرس می باشند ،که دومین سنگ مخزن بعد از سازند آسماری به شمار می روند .مطالعه خواص مخزنی ،بررسی پارامتر های پترو فیزیکی را در بر می گیرد ودر این میان چگونگی تغییرات لیتو لوزی نسبت به عمق ،تاثیرات مهمی بر پار چکیده کامل
    سازند های ایلام وسروک از سازند های مخزنی گروه بنگستان در حوضه زاگرس می باشند ،که دومین سنگ مخزن بعد از سازند آسماری به شمار می روند .مطالعه خواص مخزنی ،بررسی پارامتر های پترو فیزیکی را در بر می گیرد ودر این میان چگونگی تغییرات لیتو لوزی نسبت به عمق ،تاثیرات مهمی بر پارامتر های پترو فیزیکی خواهد داشت .در مطالعه حاضر 250 مقطع نازک ،برای مطالعه رخساره های سازند سروک مورد بررسی قرار گرفته است ،که در نهایت تعداد هشت میکرو فاسیس برای سازند سروک در سه گروه محیطی لاگون (L3،L2،L1)،سد حاشیه ای (B2،B1)ودر یای باز (O3،O2،O1)شناسایی ونام گذاری گردید .نتایج این مطالعه نشان می دهد سازند سروک ،حاصل رسوب گذاری بر روی یک پلاتفرم کربناته از نوع شلف های کربناته حاشیه دار است که در طی تاریخچه رسوب گذاری خود در سه محیط دیاژنز دریایی ،متئوریک ودفنی تحت تاثیر فرایند های دیاژنزی قرار گرفته است .سازند سروک در این مطالعه ،پس از تفسیر وارزیابی پترو فیزیکی با استفاده از نرم افزار IP ،به 3 زون (6،5،4) تقسیم می گردد .بر اساس مطالعات وارزیابی بعمل امده ،زون 4 با مقدار ستون مفید هیدرو کربن 17متر ،نسبت Net/Gross 14/0 وتخلخل بیش از 8 در صد وهم چنین با متوسط اشباع آب کم 14 در صد ،نسبت به زون های دیگر از کیفیت مخزنی بهتری برخوردار است .بطور کلی میزان اشباع آب در زون 4 نسبت به دو زون دیگر کاهش یافته وتفاوت چندانی مابین تغییرات اشباع آب در زون های 5 و6 این چاه وجود ندارد .روند افزایش حجم شیل در زون های 5و6 بیش از 25%بوده وبر عکس زون 4 می باشند .بر اساس کراس پلات K-Th و K-Pe کلریت مونتموریلونیت از مهمترین کانی های رسی موجود در این مخزن می باشد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - مطالعه بیو مارکری نفت مخزن اسماری ،میادین واقع در حاشیه شمال شر دزفول فرو افتاده
    محمود معماریانی علیرضا بنی اسد
    میادین مسجد سلیمان ،هفتکل ،پر سیاه ونفت سفید ،از میادین تولیدی هستند که در حاشیه جبهه کوهستانی شمال شرقی فرو افتادگی دزفول قرار دارند .در این کار تحقیقیاتی به منظور تطابق ژئو شیمیائی وتعیین سیستم های نفتی مخزن آسماری میادین مذکور ،نمونه های نفتی از این میادین بوسیله تکن چکیده کامل
    میادین مسجد سلیمان ،هفتکل ،پر سیاه ونفت سفید ،از میادین تولیدی هستند که در حاشیه جبهه کوهستانی شمال شرقی فرو افتادگی دزفول قرار دارند .در این کار تحقیقیاتی به منظور تطابق ژئو شیمیائی وتعیین سیستم های نفتی مخزن آسماری میادین مذکور ،نمونه های نفتی از این میادین بوسیله تکنیک های کروماتو گرافی گازی وکرو ماتو گرافی گازی –طیف سنجی جرمی مورد مطالعات بیو مارکری قرار گرفته است .بررسی نتایج نشان بدست آمده از مطالعات بیو مارکری نمونه های نفتی نشان دهنده وجود دو سیستم نفتی احتمالی در این منطقه می باشد ،یک سیستم نفتی اصلی که تولید ،مهاجرت وانباشت هیدرو کربن در هر چهار میدان را تحت کنترل داشته است ویک سیستم نفتی فرعی که اختلاط نفت در میادین پرسیاه ومسجد سلیمان را با منشاء دیگر باعث شده است .پارامتر های مختلف بیو مارکریهای هوپانی ،استرانی،مقادیر پریستان به فیتان وهمچنین آلکان های نرمال بیانگر تولید این نفت ها از سنگ منشاء دریائی کربناته وکربناته کلاستیک در یک محیط احیائی می باشند ،نوع کروژن تولید کننده نفت از نوع II با مشارکت اندکی از نوع کروژن III بوده ونفت ها دارای بلوغی در حد اوایل پنجره نفت زائی وعدم تحمل پدیده دگر سائی شدید می باشند .توزیع ایزو توپ 13C وحضور بیو مارکراولینان در نفت مخزن آسماری میادین پرسیاه ومسجدسلیمان واندک تفاوت ها عمدتاً در لیتو لوژی ومیزان بلوغ –احتمالاً ناشی از اختلاط نفت ها از دو سنگ منشاء می باشد. سازند پابده (ائوسن-الیگوسن )با درجه اهمیت بسیار کمتر از سازند کژدمی (آلبین )که تغذیه کننده اصلی می باشد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - کاربرد هوش مصنوعی در تطبیق اطلاعات تاریخچه یکی از مخازن نفتی شکافدار
    ناصر اخلاقی ریاض خراط صدیقه مهدوی
    یکی از کاربردهای عمده روشهای محاسبات نرم افزاری ،پیشگوئی نتایج فرایند های مختلف در صنایع نفت بوده است ،که اندازه گیری آنها با روش های متداول بدلیل غیر خطی بودن دارای جواب واحدی نبوده ویا اینکه یافتن جواب آنها بسیار وقت گیر وهزینه بر می باشد .بدلیل وجود عدم قطعیت در برخی چکیده کامل
    یکی از کاربردهای عمده روشهای محاسبات نرم افزاری ،پیشگوئی نتایج فرایند های مختلف در صنایع نفت بوده است ،که اندازه گیری آنها با روش های متداول بدلیل غیر خطی بودن دارای جواب واحدی نبوده ویا اینکه یافتن جواب آنها بسیار وقت گیر وهزینه بر می باشد .بدلیل وجود عدم قطعیت در برخی از اطلاعات استفاده شده در شبیه سازی ها،پیشگوئی های این مدل ها با خطای بسیاری همراه است .در این راستا از اطلاعاتی نظیر فشار ،دبی وسایر اطلاعات تولید در طول عمر مخزن جهت تطبیق تاریخچه ومنطبق کردن نتایج شبیه سازی با واقعیت استفاده می گردد .در این مطالعه از شبکه عصبی (ANN)برای ساخت مدل پیش گویی کننده فشار ته چاهی یکی از مخازن نفتی شکافدار ،با تاریخچه تولید 7 ساله استفاده شده است .تخلخل شکاف ،تراوائی شکاف در جهت های افقی وعمودی ،ارتفاع بلوک ،تخلخل دو گانه ماتریکس -شکاف بعنوان پارامتر هایی که روی آنها عدم قطعیت وجود دارد بعنوان ورودی شبکه وفشار بعنوان خروجی برای ساخت شبکه بکار رفته اند . نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که ،با استفاده از 50بار اجرای سناریو های مختلف ،مدل تخمین گر با خطای کمتر از 4%ضمن کاهش زمان فرایند ،قابلیت مناسبی جهت تطبیق فشار ته چاهی را دارد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    70 - بررسی ژئوشیمیایی میعانات گازی میدان پارس جنوبی در حوضه خلیج فارس ،ایران
    محمود معماریانی رویا خضر لو هادی کرمانشاهی
    در این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های ژئوشیمیائی میعانات گازی میدان پارس جنوبی وپی بردن به منشاء آنها تعداد 4 نمونه میعانات گازی از افق های مخزنی کنگان (تریاس )ودالان (پرمین )جهت انجام آنالیزهای ژئوشیمیائی ویزه مخزنی انتخاب گردید .تغلیظ نمونه ها طی سه مرحله پی درپی وب چکیده کامل
    در این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های ژئوشیمیائی میعانات گازی میدان پارس جنوبی وپی بردن به منشاء آنها تعداد 4 نمونه میعانات گازی از افق های مخزنی کنگان (تریاس )ودالان (پرمین )جهت انجام آنالیزهای ژئوشیمیائی ویزه مخزنی انتخاب گردید .تغلیظ نمونه ها طی سه مرحله پی درپی وبا استفاده ازتکنیک های حرارت ملایم ،بکار گیری روش حرارت کنترل شده (Oil Topping) وبه دام انداختن ترکیبات ناخواسته در کریستال های اوره ،انجام گرفت .شناسایی بیو مارکر ها واثر انگشت انها در هر نمونه با استفاده از کروماتو گرافی گازی-طیف سنجی جرمی صورت گرفت .بر اساس پارامتر های بدست آمده از اثر انگشت بیو مار کر های مختلف ،این میعانات گازی از سنگ منشا ی با لیتو لوژی کربناته –کلاستیک وحاوی کروژن نوع II با ورود اندکی مواد آلی قاره ای (کروژن نوع III)،د رمحیطی دریائی تولید شده اند .میزان بلوغ میعانات گازی نشان داد که سنگ منشاء مولد این هیدرو کربن ها در حد اواخر پنجره نفت زائی واوایل پنجره گاز زائی می باشد .بررسی ها ی تفضیلی نشان داد ، که تولید هیدرو کربن های تجمع یافته در مخازن پارس جنوبی از شیلهای غنی از مواد آلی سیلورین (سازند سر چاهان )که عمدتاً در ایالت فارس وفرا ساحل فارس در خلیج فارس راسب شده اند ،صورت گرفته است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    71 - بهبود مدلسازی تخلخل ،توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ،در میدان نفتی آزادگان
    عطیه  مظاهری طرئی حسین معماریان بهزاد تخم چی بهزاد مشیری
    تخلخل یکی از سه متغیر مهم در ارزیابی ویژگی های یک میدان نفتی است .بطور معمول از نمودار های چاه نگاری به منظور تخمین تخلخل استفاده می شود تخلخلی که از این نگار ها به دست می اید ،تحت تاثیر عواملی همچون دما،فشار، نوع سیال ،میزان هیدرو کربور وشیل موجود در سازند قرار می گیرد چکیده کامل
    تخلخل یکی از سه متغیر مهم در ارزیابی ویژگی های یک میدان نفتی است .بطور معمول از نمودار های چاه نگاری به منظور تخمین تخلخل استفاده می شود تخلخلی که از این نگار ها به دست می اید ،تحت تاثیر عواملی همچون دما،فشار، نوع سیال ،میزان هیدرو کربور وشیل موجود در سازند قرار می گیرد ودر نتیجه با میزان واقعی تخلخل کمی متفاوت است .بنابر این تخمین های توام با خطا وعدم قطعیت هستند. شاید بهترین ودر عین حال عملی ترین روش جهت کاهش عدم قطعیت تخمین ها ،استفاده از منابع مختلف داده جهت تخمین ودر واقع استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات باشد .کار کرد اصلی این تکنیک ها ،افزایش اطمینان وکاهش ریسک در تصمیم گیر یها است .در این تحقیق با استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین )مقادیر تخلخل در 4 چاه از میدان نفتی آزادگان تخمین زده شده است .برای بررسی قابلیت تعمیم این روش ،تخلخل در یک چاه دیگر میدان نیز تخمین زده شده است .از حداکثر هفت متغیر ورودی برای تخمین تخلخل در چاه مورد مطالعه استفاده شده است .نتایج نشان داد که تکنیک ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین )نسبت به روش های متداول (رگرسیون چند متغیره وشبکه عصبی )که همبستگی نتایج با یافته های مغزه در این روش ها حدود 7/0تا 8/0 می باشد.،تخلخل را به مراتب ،بهتر تخمین زده است .به نحوی که همبستگی نتایج با نتایج مغزه حفاری بیش از 9/0بدست امده است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    72 - تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر)
    زهرا کمالی محمدرضا  مهدور میثم فارسی مدان
    در مطالعه ساختمان هاى نفتى، بررسي شكستگي‌هاي سنگ مخزن در مراحل توليد و توسعه ميدان بسيار مهم و ضروري است. امروزه به كارگيري نرم افزارهاى مخزنى در تحقق اين مسئله به زمين شناسان نفتي كمك شاياني مي‌نمايد. ميدان نفتي مارون يكي از بزرگترين ميادين نفتي جنوب باختر ايران محسوب چکیده کامل
    در مطالعه ساختمان هاى نفتى، بررسي شكستگي‌هاي سنگ مخزن در مراحل توليد و توسعه ميدان بسيار مهم و ضروري است. امروزه به كارگيري نرم افزارهاى مخزنى در تحقق اين مسئله به زمين شناسان نفتي كمك شاياني مي‌نمايد. ميدان نفتي مارون يكي از بزرگترين ميادين نفتي جنوب باختر ايران محسوب مي‌شود که در شمال خاور شهر اهواز و از لحاظ زمين‌شناسي در قسمت خاوري حوضه فروافتاده دزفول شمالي قرار گرفته است. سازند آسماری مهم‌ترین سنگ مخزن میدان مارون مي‌باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري و نحوه گسترش اين شكستگي ها در مخزن مذكور است. براي اين منظور استفاده از نمودارهای تصویرگر بهترین و کامل‌ترین روش بوده و لذا نتایج تفسیر نمودارهای تصویرگر 11 حلقه چاه در مطالعه شكستگي ها و 16 حلقه چاه در مطالعه جهت تنش برجا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به فراوانی شکستگی ها (براساس تفسير نمودارهاي تصويري درچاه ها) در یال جنوبی و شمال خاوری ميدان، نظریه وقوع دو حادثه تکتونیکی چین‌خوردگی و خمش که بعدها در اثر فعالیت‌های احتمالی در طول گسل‌های امتداد لغز شمالی- جنوبی تحت تأثیر نیروهای تراکمی ایجاد شده است را قوت می بخشد. داده‌های نمودارهای تصویری اين چاه‌ها در میدان مارون دسته شکستگی‌های غالب با امتدادهای N155E, N130E ,N95E ,N60E ,N30E دیده می شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    73 - تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر
    میثم فارسی مدان محمدرضا  مهدور زهرا کمالی
    در مطالعه ساختمان هاى نفتى، بررسي شكستگي‌هاي سنگ مخزن در مراحل توليد و توسعه ميدان بسيار مهم و ضروري است. امروزه به كارگيري نرم افزارهاى مخزنى در تحقق اين مسئله به زمين شناسان نفتي كمك شاياني مي‌نمايد. ميدان نفتي مارون يكي از بزرگترين ميادين نفتي جنوب باختر ايران محسوب چکیده کامل
    در مطالعه ساختمان هاى نفتى، بررسي شكستگي‌هاي سنگ مخزن در مراحل توليد و توسعه ميدان بسيار مهم و ضروري است. امروزه به كارگيري نرم افزارهاى مخزنى در تحقق اين مسئله به زمين شناسان نفتي كمك شاياني مي‌نمايد. ميدان نفتي مارون يكي از بزرگترين ميادين نفتي جنوب باختر ايران محسوب مي‌شود که در شمال خاور شهر اهواز و از لحاظ زمين‌شناسي در قسمت خاوري حوضه فروافتاده دزفول شمالي قرار گرفته است. سازند آسماری مهم‌ترین سنگ مخزن میدان مارون مي‌باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري و نحوه گسترش اين شكستگي ها در مخزن مذكور است. براي اين منظور استفاده از نمودارهای تصویرگر بهترین و کامل‌ترین روش بوده و لذا نتایج تفسیر نمودارهای تصویرگر 11 حلقه چاه در مطالعه شكستگي ها و 16 حلقه چاه در مطالعه جهت تنش برجا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به فراوانی شکستگی ها (براساس تفسير نمودارهاي تصويري درچاه ها) در یال جنوبی و شمال خاوری ميدان، نظریه وقوع دو حادثه تکتونیکی چین‌خوردگی و خمش که بعدها در اثر فعالیت‌های احتمالی در طول گسل‌های امتداد لغز شمالی- جنوبی تحت تأثیر نیروهای تراکمی ایجاد شده است را قوت می بخشد. داده‌های نمودارهای تصویری اين چاه‌ها در میدان مارون دسته شکستگی‌های غالب با امتدادهای N155E, N130E ,N95E ,N60E ,N30E دیده می شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    74 - مدل سازی سه بعدی زمين شناسی دو زون در بخش شرقی ميدان نفتی اهواز
    راضیه دوستی ایرانی مریم پیروی محمد رحیم کریمی مهدی دوستی ایرانی
    میدان نفتی اهواز یکی از بزرگترین میدان های نفتی حوضه زاگرس می باشد. این میدان در فروافتادگی عظیم دزفول قرار دارد. این میدان دارای روند شمال غربی-جنوب شرقی (به موازات رشته کوه زاگرس) می باشد. اين مطالعه با هدف مدل سازی سه بعدی زمین شناسی (مدل پتروفیزیکی) زون 3 سازند ایلا چکیده کامل
    میدان نفتی اهواز یکی از بزرگترین میدان های نفتی حوضه زاگرس می باشد. این میدان در فروافتادگی عظیم دزفول قرار دارد. این میدان دارای روند شمال غربی-جنوب شرقی (به موازات رشته کوه زاگرس) می باشد. اين مطالعه با هدف مدل سازی سه بعدی زمین شناسی (مدل پتروفیزیکی) زون 3 سازند ایلام و زون 1 سازند سروک در بخش شرقی میدان اهواز و مقایسه آن ها انجام شده است. در این مطالعه مدل سازي تخلخل، اشباع آب و حجم شیل توسط روش شبیه سازي پی در پی گوسی (SGS) انجام شده است. در ابتدا ليست چاه هايي كه زون 3 سازند ایلام و زون 1سازند سروک در آن ها داراي نمودارهاي چاه پيمايي بودند تهیه و اطلاعاتي در مورد مختصات چاه ها، عمق سرسازند و تعيين ضخامت سازندها در چاه ها جمع‌آوري گردید. در این مطالعه از اطلاعات 25 چاه موجود در بخش شرقی میدان اهواز استفاده شده است. بعد از مدل سازی سه بعدی مخزن و توزیع پارامترهای مخزنی، محاسبات حجمی تخمین سیالات صورت گرفته است. برای مشخص شدن هم بستگی فضایی، واریوگرام ها برای تمامی زون ها بر اساس متغیرهاي اشباع آب و تخلخل مفید رسم شدند و مدل سه بعدی پارامترهای پتروفیزیکی تخلخل، اشباع آب و نسبت خالص به ناخالص (NTG) ساخته شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    75 - ارائه يک روش جايگزين در فيزيک سنگ رقومي استاندارد با استفاده از بازسازي 3بعدي تصاوير 2بعدي
    صادق کریم پولی پژمان طهماسبی
    فيزيک سنگ رقومي روشي نوين است که براساس آن ويژگي هاي فيزيکي سنگ مانند تراوايي، ضرايب الاستيک و فاکتور سازند به صورت عددي و با استفاده از يک تصوير 3 بعدي از يک نمونه سنگ محاسبه مي شود. اين تصاوير توسط ميکرو-سي-تي اسکنرهاي پيشرفته تهيه مي شوند. عدم دسترسي به اين دستگاه ها چکیده کامل
    فيزيک سنگ رقومي روشي نوين است که براساس آن ويژگي هاي فيزيکي سنگ مانند تراوايي، ضرايب الاستيک و فاکتور سازند به صورت عددي و با استفاده از يک تصوير 3 بعدي از يک نمونه سنگ محاسبه مي شود. اين تصاوير توسط ميکرو-سي-تي اسکنرهاي پيشرفته تهيه مي شوند. عدم دسترسي به اين دستگاه ها و نيز زمان بر بودن چنين داده هاي پرهزينه و گراني، اهميت توسعه روش هاي جايگزين را به شدت نشان مي دهد. پيشرفت هاي اخير در بازسازي 3بعدي تصاوير 2بعدي مانند الگوريتم بازسازي CCSIM امکان ارائه چنين روش هايي را فراهم آورده است. در اين مطالعه، يک روش جايگزين به صورت زير ارائه مي شود: 1. تهيه تصوير 2بعدي با بزرگنمايي بالا، 2. تقسيم تصوير به زيرتصويرهاي مختلف، 3. بازسازي 3بعدي زيرنمونه ها، 4. تفکيک فازهاي کاني و تخلخل از يکديگر و 5. محاسبه پارامترهاي فيزيکي سنگ. اين روش روي داده هاي استاندارد ماسه سنگ بِرا پياده سازي شد. محاسبه نتايج ضرايب الاستيک و تراوايي از يک طرف، از روندهاي مرجع سنگ پيروي کرده و از طرف ديگر، تا حدود زيادي مطابق با نتايج مطالعات قبلي هستند. اين امر حاکي از دقت و کارايي مناسب روش پيشنهادي است. وجود دو روند متفاوت در محاسبات اوليه تراوايي اين نمونه ناشي از وجود دو نوع متفاوت از تخلخل و اندازه گلوگاهي تشخيص داده شد که با تغيير اندازه تصوير و انتخاب زيرتصويرهاي معرف تر اين مشکل رفع شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    76 - ريز رخساره ها و مدل رسوبی سازند آسماری (اليگوسن) در شمال غرب روستای دريس (غرب استان فارس) و مقايسه ضخامت، سن و محيط رسوبی با سه برش ديگر در حوضه زاگرس
    سمیر اخزری علی صیرفیان
    در این تحقیق ریز رخساره ها و مدل رسوبی سازند آسماری به سن الیگوسن (روپلین-شاتین) در شمال غرب روستای دریس، واقع در زون فارس داخلی حوضه زاگرس، بررسی و تفسیر گردیده است. مختصات جغرافیایی این برش "26 '32 °51 شرقی و "59 '41 °29 شمالی می باشد. نهشته های سازند آسماری در برش در چکیده کامل
    در این تحقیق ریز رخساره ها و مدل رسوبی سازند آسماری به سن الیگوسن (روپلین-شاتین) در شمال غرب روستای دریس، واقع در زون فارس داخلی حوضه زاگرس، بررسی و تفسیر گردیده است. مختصات جغرافیایی این برش "26 '32 °51 شرقی و "59 '41 °29 شمالی می باشد. نهشته های سازند آسماری در برش دریس به 5 واحد سنگ چینه نگاری تقسیم می شوند که شامل 460 متر آهک خاکستری و کرم متمایل به خاکستری نازک، متوسط، ضخیم و توده ای و بعضاً دولومیتی با میان لایه های مارنی می باشد. با مطالعه گونه-های فرامینیفرهای کف زی و غیر فرامینیفرها، و بررسی ویژگی هایی از قبیل اجتماع عناصر اسکلتی و بافت رسوبی مقاطع میکروسکوپی، 14 ریز رخساره برای سازند آسماری معرفی شده است. تغییرات تدریجی عمودی این ریز رخساره ها حاکی از ته نشست رسوبات سازند آسماری در یک رمپ هموکلینال می باشد. این رمپ هموکلینال شامل رمپ میانی و رمپ درونی بوده که این دو بخش توسط محیط سد از هم جدا می شوند. رمپ میانی با حضور و فراوانی فرامینیفرهای هیالین کف زی، جلبک قرمز کورالیناسه آ و اکینوئید معرفی می گردد. همچنین مهم ترین خرده های اسکلتی رمپ درونی فرامینیفرهای پرسلانوز می باشند. به منظور مقایسه ضخامت، سن و محیط های رسوبی، تطابق ناحیه ای سازند آسماری در برش دریس با سه برش دیگر (برش تاقدیس نااورا، برش تاقدیس دیل و برش دهلران)، در حوضه زاگرس انجام شده است. این تطابق بیان کننده جوان تر شدن سن سازند آسماری به سمت بخش های عمیق تر حوضه فورلند زاگرس می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    77 - مقايسه تفسير لاگ‌های تصويرگر با مطالعه مغزه‌ها در آشکارسازی شکستگی‌های مخازن نفتی (مطالعه موردی مخزن آسماری ميدان آغاجاری)
    معصومه وطن دوست علی فرضی پور صائین اسماعیل سالاروند
    سازند آسماری (الیگومیوسن) یکی از سنگ مخزن های اصلی جنوب غرب ایران با چندین دهه تاریخ تولید از میادین مختلف در کمربند چین و رانده زاگرس است. یکی از مهمترین دلایل کیفیت مخازن سازند آسماری وجود سیستم شکستگی‌های توسعه یافته در آن است. خصوصیاتی از شکستگی از قبیل نوع، باز شدگ چکیده کامل
    سازند آسماری (الیگومیوسن) یکی از سنگ مخزن های اصلی جنوب غرب ایران با چندین دهه تاریخ تولید از میادین مختلف در کمربند چین و رانده زاگرس است. یکی از مهمترین دلایل کیفیت مخازن سازند آسماری وجود سیستم شکستگی‌های توسعه یافته در آن است. خصوصیاتی از شکستگی از قبیل نوع، باز شدگی و جهت، با تحلیل مغزه و تحلیل لاگ های تصویری قابل تعیین است. هدف این مطالعه بررسی توانایی لاگ‌های تصویرگر الکتریکی در آشکارسازی شکستگی و دیگر خصوصیات زمین‌شناسی در لایه های مخزنی مختلف سازند آسماری است. در این راستا، شکستگی‌ها و دیگر خصوصیات زمین شناختی در مغزه و لاگ تصویری چاه شماره 89 میدان آغاجاری تشخیص داده شده و سپس اقدام به مقایسه آن ها به منظور تعیین توانایی لاگ تصویری در مطالعه شکستگی شد. مقایسه مغزه‌های بدست آمده از چاه 89 میدان آغاجاری با لاگ تصویری این چاه نشان داد که آشکارسازی سطوح لایه بندی در مغزه نسبت به لاگ تصویری آسانتر و واقعی‌تر است. همچنین این مطالعه نشان داد که لاگ تصویری نسبت به مغزه در شناسایی شکستگی‌های باز تواناتر بوده در حالیکه برای شناسایی شکستگی‌های بسته (پرشده) مناسب نیست. لاگ تصویری ندرتا قادر به آشکارسازی شکستگی‌های برشی بوده ولی در صورتیکه با مغزه تطابق داده شود قادر به شناسایی شکستگی برشی با دقت مناسب خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    78 - تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت اندازه‌گيري شده با استفاده از روش "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" و استفاده از آن ها در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4
    محمد کسائی نجفی فرامرز شعبانی مریم میرشاهانی بیوک قربانی ارسلان زینل زاده
    در مطالعات ژئوشيميايي اکتشاف نفت، انعکاس ماسرال هاي تشکيل دهنده کروژن، به ويژه انعکاس ويترينيت، يکي از مهم ترين شاخص-هاي تعيين بلوغ حرارتي مواد آلي و تشکيل نفت و گاز است. علي رغم اينکه انعکاس ويترينيت به طور معمول با افزايش عمق دفن شدگي رسوبات افزايش مي يابد، خيلي اوقات چکیده کامل
    در مطالعات ژئوشيميايي اکتشاف نفت، انعکاس ماسرال هاي تشکيل دهنده کروژن، به ويژه انعکاس ويترينيت، يکي از مهم ترين شاخص-هاي تعيين بلوغ حرارتي مواد آلي و تشکيل نفت و گاز است. علي رغم اينکه انعکاس ويترينيت به طور معمول با افزايش عمق دفن شدگي رسوبات افزايش مي يابد، خيلي اوقات مهندسين اكتشاف هنگام مدل سازي بلوغ حرارتي، که با استفاده از مقادير انعکاس ويترينيت اندازه گيري شده با ميکروسکوپ پتروگرافي آلي فتومتردار کاليبره مي شود، با مشکل مواجه مي شوند. اين مشکل به سبب وجود ماسرال هاي مختلف و تضعيف انعکاس ويترينيت (ساپرشن) به وجود مي آيد. براي حل مشکل تضعيف انعکاس ويترينيت دانشمندان استراليايي با استفاده از ميکروسکوپ رامان ليزري يك روش چندپارامتري به نام "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" را توسعه دادند که به منظور اختصار آن را فَم ناميدند. در اين مقاله، به منظور آشنا نمودن خوانندگان هدف با روش فم و نحوه استفاده از داده هاي حاصل از آن، ابتدا اين روش به طور خلاصه معرفي شده است. سپس براي كاليبره كردن مدل يك بعدي ارائه شده براي چاه بينك-4 از داده هاي انعكاس ويترينيت اندازه گيري شده و داده هاي انعكاس به دست آمده از به كارگيري روش فم استفاده شده است. به منظور تبيين اهميت تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت به عنوان معمول ترين و مهم ترين پارامتر جهت کاليبراسيون مدل هاي حرارتي و مشخص کردن زمان و عمق زايش هيدروکربن از سنگ هاي منشأ پابده، گورپي، کژدمي و گدوان، داده هاي انعکاس ويترينيت و فم در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4 به کار برده شده و نتايج حاصل باهم مقايسه شده اند. تفاوت هاي زياد نتايج حاصل از کاليبراسيون مدل بلوغ با استفاده از داده هاي انعکاس ويترينيت معادل حاصل از روش فم با داده هاي انعکاس اندازه گيري شده در روغن امرسيون، از نظر ميزان پختگي، درصد تبديل ماده آلي، گستره توليد و مقدار رانش نفت، با استفاده از نمودارهاي حاصل از مدل سازي نشان داده شده اند. اين تفاوت ها در استراتژي هاي اکتشاف بسيار تعيين کننده هستند. کلمات کليدي: بلوغ حرارتي، انعکاس ويترينيت، تضعيف انعکاس، فلورسانسي زايي ماسرال هاي چندگانه(فم)، چاه بينک-4. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    79 - مطالعه ژئوشميايي تشکيل ميان لايه هاي قيري در مخزن بنگستان در ميدان نفتي کوپال
    sima torabi
    تاقديس کوپال در حدود 60 کيلومتري شمال شرقي شهرستان اهواز، که از دو کوهانک شرقي و غربي تشکيل شده است. بر اساس مطالعات ژئوشيميايي صورت گرفته بر روي سنگ منشاء ميتوان بيان نمود که سازند پابده در اين ميدان در ابتداي پنجره نفت زايي (Oil-window) قرار دارد. سازند کژدمي در اين م چکیده کامل
    تاقديس کوپال در حدود 60 کيلومتري شمال شرقي شهرستان اهواز، که از دو کوهانک شرقي و غربي تشکيل شده است. بر اساس مطالعات ژئوشيميايي صورت گرفته بر روي سنگ منشاء ميتوان بيان نمود که سازند پابده در اين ميدان در ابتداي پنجره نفت زايي (Oil-window) قرار دارد. سازند کژدمي در اين ميدان حفاري نشده و براي ارزيابي پختگي و تطابق ژئوشيميايي اين سازند با نفت ميدان کوپال از نمونه هاي سازند کژدمي در چاه هاي ميادين مجاور يعني مارون و هفتگل استفاده شده است؛ نتايج نشان ميدهد اين سازند به عنوان سنگ منشاء اصلي محسوب ميشود. با توجه به اين که در مخزن سروک ميدان کوپال ميان لايه هاي قيري مشاهده شده است، هدف بررسي ژئوشيميايي بر روي ميان لايه هاي قيري در مخزن سروک و علل تشکيل آن در ميدان کوپال مي باشد. نتايج نشان مي دهد که تشکيل ميان لايه هاي قيري در سطح تماس آب و نفت در اثر عوامل مختلفي از جمله آسفالتين گيري طبيعي(Natural Deasphaltening)، جدايش ثقلي (Gravity Segregation) و مخلوط شدن نفت ها(oil-mixing) ايجاد شده است. آناليز هاي ژئوشيميايي دلالت بر آن دارد که آسفالتن اوليه که از سنگ منشاء ايجاد مي شود در نفت وجود ندارد بلکه آسفالتن ثانويه است که به علت فعل و انفعالات شيميايي درون چاهي و به واسطه مخلوط شدن &#