• صفحه اصلی
  • بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه،چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980524191539 بازدید : 2140 صفحه: 62 - 75

20.1001.1.22518738.1398.9.17.2.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط