• صفحه اصلی
  • مدلسازی هرزروی گل حفاری و تعیین نقاط بحرانی و مناسب جهت حفاری چاه¬های جدید در مخزن سروک میدان آزادگان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981111215131 بازدید : 1636 صفحه: 21 - 34

20.1001.1.22518738.1398.9.18.1.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط