• شناسنامه

  مجله زمین شناسی نفت ایران

  صاحب امتیاز :انجمن زمین شناسی نفت ایران https://ispg.ir/

  مدیر مسئول : دکتر علی بهرامی ، دانشیار دانشگاه اصفهان

  سردبیر : دکتر بهمن سلیمانی، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

  همکار سردبیر : دکتر علیرضا بشری ،استاد یاربازنشسته  پژوهشگاه صنعت نفت

  مدیر اجرائی :دکتر الهه ستاری

  مدیر داخلی :دکتر الهه ستاری

  ویراستار : دکتر علی بهرامی ،دانشیار دانشگاه اصفهان

  هیات تحریریه داخلی به ترتیب حروف الفبا

  دکتر علیرضا بشری ،استاد یار پژوهشگاه صنعت نفت

  دکتر علی بهرامی ،دانشیار دانشگاه اصفهان 

  دکتر بهرام حبیب نیا ،دانشیار دانشگاه صنعت نفت اهواز

  دکتر سید ناصر رئیس السادات، استاد  دانشگاه بیرجند

  دکتر مهدی زارع ،استاد  پژوهشگاه بین المللی  زلزله شناسی ومهندسی زلزله  

  دکتر بهمن سلیمانی ،استاد  دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر عزت اله کاظم زاده ،استادیار پژوهشگاه صنعت نفت

  دکتر رضا موسوی حرمی ،استاد دانشگاه فردوسی مشهد 

  دکتر علی وطنی ،استاد انستیتو نفت دانشگاه تهران 

  هیت تحریریه بین الملل به ترتیب حروف الفبا

  دکتر ایلیانا بنچوآ، استاد موسسه زمین شناسی آکادمی علوم بلغارستان صوفیه، بلغارستان

  دکتر الکساندرا بیتنر، استاد آکادمی علوم لهستان موسسه دیرین زیستی رومن کوزلوفسکی

  دکتر عزت حیدری، استاد دانشگاه جکسون آمریکا

  دکتر وامق رسولی، استاد دانشگاه داکوتای شمالی، آمریکا

  دکتر کمیل زاگرسک، استاد دانشگاه فنی لیبرک

  همکاران علمی هرشماره به ترتیب حروف الفبا ثبت می گردد

  این مجله دارای مجوز علمی -پزوهشی به شماره   89/3/11/51153به تاریخ 1389/09/06از وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری می باشد وهمچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهانی اسلام (ISC)نمایه می شود