• شناسنامه

  مجله زمین شناسی نفت ایران

  صاحب امتیاز:

            انجمن زمین شناسی نفت ایران https://ispg.ir/

  مدیر مسئول و ویراستار:

           دکتر علی بهرامی ، دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

  سردبیر:

          دکتر بهمن سلیمانی، استاد گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

  همکار سردبیر:

          دکتر علیرضا بشری ،استادیار بازنشسته  پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

  مدیر اجرائی و مدیر داخلی:

         دکتر الهه ستاری، فارغ التحصیل دکتری گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

   

  هیات تحریریه  علیرضا بشری


  استادیار بازنشسته پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

  زمین شناسی نفت، سرشت نمایی مخازن نفت، پتروفیزیک

  a_bashari@yahoo.com              علی بهرامی


  دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

  چینه شناسی و فسیل شناسی

  a.bahrami@sci.ui.ac.ir

   


  بهرام حبیب نیا


  دانشیارر گروه مهندسی نفت-اکتشاف، دانشگاه صنعت نفت اهواز، اهواز، ایران

  زمین شناسی-میکروباتولوژی

  habibnia@put.ac.ir

   


  سید ناصر رئیس السادات


  استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

  چینه شناسی و فسیل شناسی

  snraeisosadat@birjand.ac.ir

   


  مهدی زارع


  استاد پژوهشکده زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

  زمین شناسی مهندسی زلزله شناسی

  mzare@iiees.ac.ir

   


  بهمن سلیمانی


  استاد گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

  زمین شناسی نفت

  soleimani_b@scu.ac.ir

   


  عزت اله کاظم زاده


  استادیار  بازنشسته پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

  زمین شناسی نفت

  kazemzadeh@yahoo.com

     سید رضا موسوی حرمی


  استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

  زمین شناسی رسوب شناسی

  moussavi@um.ac.ir

   


  علی وطنی


  استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

  مهندسی شیمی-لیدز

  avatani@ac.ir

   


  هیات تحریریه بین المللی  Ezat Heydari


  Professor, Department of Physics, Atomospheric Sciences, Jackson State University, Mississippi, USA

  Geology

  ezat.heydari@jsums.edu

   


  Iliana Boncheva


  Professor, Department of Palaeontology, Stratigraphy and Sedimentology, Sofia, Bulgaria

  Geology

  Boncheva2005@yahoo.com

   


  Maria Aleksandra Bitner


  Professor, Institute of Paleobiology: Warsaw, PL

  Geology

  bitner@twarda.pan.pl

   


  Kamil Zágoršek

  Professor, Department of Geography, Technical University of Liberec

  Geology

  Kamil.zagorsek@gmail.com

   


  Vamegh Rasouli


  Professor & Department Head,  LeNorman Endowed Leadership Chair in Petroleum Engineering, University of North Dakota, USA

  Petroleum Engineering

  vrasouli@uwyo.edu

   

   

   

  همکاران علمی هرشماره به ترتیب حروف الفبا ثبت می گردد.

  مقالات مورد پذیرش در مجله زمین شناسی نفت ایران شامل: مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش شناسی، کاربردی، ترویجی، فنی، نقطه نظر و مفهومی می باشد.

  این مجله دارای مجوز علمی -پژوهشی به شماره   89/3/11/51153 به تاریخ 1389/09/06 از وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری می باشد وهمچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهانی اسلام (ISC)نمایه می شود.