• صفحه اصلی
  • ارتباط ریز رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز با کیفیت مخزنی سازند جهرم در چاه شماره 11، میدان نفتی گلخاری، حوضه ی زاگرس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139511241211104979 بازدید : 3182 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.22518738.1395.6.11.3.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط