• صفحه اصلی
  • سنگ چینه¬نگاری و زیست چینه¬نگاری سازند پابده براساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام (جنوب ایلام- حوضه رسوبی زاگرس)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله