• صفحه اصلی
  • ريز رخساره ها و مدل رسوبی سازند آسماری (اليگوسن) در شمال غرب روستای دريس (غرب استان فارس) و مقايسه ضخامت، سن و محيط رسوبی با سه برش ديگر در حوضه زاگرس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950310931302428 بازدید : 1808 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی