• صفحه اصلی
  • ارزیابی زایش نفت، بازسازي تاریخچه تدفین و بلوغ حرارتی با استفاده از داده هاي پیرولیز راك ایول و مدل آرنیوس در یکی از چاههای میدان نفتی پارسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980327190181 بازدید : 1246 صفحه: 104 - 115

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط