• صفحه اصلی
  • ارزیابی زایش نفت، بازسازي تاریخچه تدفین و بلوغ حرارتی با استفاده از داده هاي پیرولیز راك ایول و مدل آرنیوس در یکی از چاههای میدان نفتی پارسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980327190181 بازدید : 2617 صفحه: 104 - 115

20.1001.1.22518738.1397.8.16.3.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط