• صفحه اصلی
  • طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله