• صفحه اصلی
  • زیست چینه نگاری سازند داریان در تاقدیس لار (جنوب غرب گچساران) و رسوبات کرتاسه زیرین برش کلاه قاضی (جنوب شرق اصفهان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990919251179 بازدید : 2534 صفحه: 1 - 15

20.1001.1.22518738.1398.9.17.6.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط