• صفحه اصلی
  • بررسي شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان به عنوان منابع نامتعارف هيدروکربني

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941127922191104 بازدید : 3004 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.22518738.1393.3.7.5.3

نوع مقاله: پژوهشی