• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند
    علی حسنی سید علی  مرتضوی
    چکیده بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخزن چکیده کامل
    چکیده بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخزن ،بافت کانی های رسی وسیمان سیلیسی موجود در مخزن به دلیل انحلال کانی های رسی وسیمان ، آزاد شدن ذرات ریز ومهاجرت آنها تخریب شده ومنجر به بسته شدن منافذ موجود در سنگ مخزن می گردد .آسیب سازند نیز ممکن است بطور موقتی وبرگشت پذیر ویا دائمی که ناشی از رسوب محصولات حاصل از واکنش بین سیالهای دارای PH بالا وسنگ مخزن بوده ومنجر به بسته شدن منافذ می گردد، اتفاق بیفتد .در تحقیق حاضر یکسری آزمایش های تزریق به منظور تعیین PH های متفاوت (12،10،807.5)به درون سنگ تزریق شده ومیزان حساسیت نمونه مغزه های کربناته نسبت به سیالهای قلیائی به توسط یک روش جدید وکاربردی اندازه گیری شده است .استفاده از روش ارائه شده منجر به تعیین میزان دقیق پارامتر آسیب سازند خواهد شد .نتایج نشان می دهد که نمونه های مورد استفاده رفتارهای متفاوتی را نسبت به تزریق سیالهای قلیائی از خود نشان داده وآسیب ایجاد شده در آنها ازبدون آسیب تا آسیب جدی متغیر است که در بعضی از موارد قابل ملاحظه وبرگشت ناپذیر است .لذا می بایست میزان PH سیال های تزریقی در چاه کمتر از مقدار بحرانی آن نگاه داشته شود تا از بروز آسیب سازند جلو گیری گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از
    هانیه  نیکو گفتار
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی های زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ،همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدروکربوری دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدروکربوری ، نظیر رخساره های سنگی ، ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج ان تطاب چکیده کامل
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی های زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ،همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدروکربوری دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدروکربوری ، نظیر رخساره های سنگی ، ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج ان تطابق بهتری با واقعیت رخساره های مخزنی داشته باشد ، همواره مورد توجه بوده است امروزه زنجیر مار کوف به عنوان روشی قدرتمند برای مدل سازی رخساره ها مورد استفاده قرار می گیرد که بر مبنای احتمالات شرطی وارائه ماتریس انتقال حالات است ودر این مطالعه علاوه بر معرفی روش مدل سازی زنجیره مارکوف ،جهت بهبود این روش به پیشنهاد راهکاری پرداخته شده است .این راهکار بر مبنای تییر نوع حرکت زنجیره در روش مارکوف استوار است .مطالعه حاضر بر روی یکی از میادین هیدروکربوری جنوب غرب ایران صورت گرفته است که در ان سازند آسماری مخزن اصلی هیدرو کربور را تشکیل می دهد که به مد ل سازی سه بخش اصلی سازند اسماری وپوش سنگ آن در یک مقطع به طول 12 کیلو متر وضخامت 110 با استفاده از فرایند مارکوف وراهکار پیشنهادی پرداخته شده است .بهترین نتیجه مدل سازی با استفاده از اطلاعات دو چاه وپنج افق لرزه ای برای حالت به کار گیری حرکت رفت وبرگشتی بوده که بطور متوسط دقت 90در صد را به همراه داشته است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از
    هانیه  نیکو گفتار بهزاد تخم چی عباس بحرودی غلامحسین  نوروزی
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی های زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ،همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدروکربوری دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدروکربوری ، نظیر رخساره های سنگی ، ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج ان تطاب چکیده کامل
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی های زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ،همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدروکربوری دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدروکربوری ، نظیر رخساره های سنگی ، ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج ان تطابق بهتری با واقعیت رخساره های مخزنی داشته باشد ، همواره مورد توجه بوده است امروزه زنجیر مار کوف به عنوان روشی قدرتمند برای مدل سازی رخساره ها مورد استفاده قرار می گیرد که بر مبنای احتمالات شرطی وارائه ماتریس انتقال حالات است ودر این مطالعه علاوه بر معرفی روش مدل سازی زنجیره مارکوف ،جهت بهبود این روش به پیشنهاد راهکاری پرداخته شده است .این راهکار بر مبنای تییر نوع حرکت زنجیره در روش مارکوف استوار است .مطالعه حاضر بر روی یکی از میادین هیدروکربوری جنوب غرب ایران صورت گرفته است که در ان سازند آسماری مخزن اصلی هیدرو کربور را تشکیل می دهد که به مد ل سازی سه بخش اصلی سازند اسماری وپوش سنگ آن در یک مقطع به طول 12 کیلو متر وضخامت 110 با استفاده از فرایند مارکوف وراهکار پیشنهادی پرداخته شده است .بهترین نتیجه مدل سازی با استفاده از اطلاعات دو چاه وپنج افق لرزه ای برای حالت به کار گیری حرکت رفت وبرگشتی بوده که بطور متوسط دقت 90در صد را به همراه داشته است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی های زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ،همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدروکربوری دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدروکربوری ، نظیر رخساره های سنگی ، ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج ان تطاب چکیده کامل
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی های زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ،همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدروکربوری دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدروکربوری ، نظیر رخساره های سنگی ، ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج ان تطابق بهتری با واقعیت رخساره های مخزنی داشته باشد ، همواره مورد توجه بوده است امروزه زنجیر مار کوف به عنوان روشی قدرتمند برای مدل سازی رخساره ها مورد استفاده قرار می گیرد که بر مبنای احتمالات شرطی وارائه ماتریس انتقال حالات است ودر این مطالعه علاوه بر معرفی روش مدل سازی زنجیره مارکوف ،جهت بهبود این روش به پیشنهاد راهکاری پرداخته شده است .این راهکار بر مبنای تییر نوع حرکت زنجیره در روش مارکوف استوار است .مطالعه حاضر بر روی یکی از میادین هیدروکربوری جنوب غرب ایران صورت گرفته است که در ان سازند آسماری مخزن اصلی هیدرو کربور را تشکیل می دهد که به مد ل سازی سه بخش اصلی سازند اسماری وپوش سنگ آن در یک مقطع به طول 12 کیلو متر وضخامت 110 با استفاده از فرایند مارکوف وراهکار پیشنهادی پرداخته شده است .بهترین نتیجه مدل سازی با استفاده از اطلاعات دو چاه وپنج افق لرزه ای برای حالت به کار گیری حرکت رفت وبرگشتی بوده که بطور متوسط دقت 90در صد را به همراه داشته است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند
    علی حسنی سید علیرضا  مرتضوی
    چکیده بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخ چکیده کامل
    چکیده بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخزن ،بافت کانی های رسی وسیمان سیلیسی موجود در مخزن به دلیل انحلال کانی های رسی وسیمان ، آزاد شدن ذرات ریز ومهاجرت آنها تخریب شده ومنجر به بسته شدن منافذ موجود در سنگ مخزن می گردد .آسیب سازند نیز ممکن است بطور موقتی وبرگشت پذیر ویا دائمی که ناشی از رسوب محصولات حاصل از واکنش بین سیالهای دارای PH بالا وسنگ مخزن بوده ومنجر به بسته شدن منافذ می گردد، اتفاق بیفتد .در تحقیق حاضر یکسری آزمایش های تزریق به منظور تعیین PH های متفاوت (12،10،805،7)به درون سنگ تزریق شده ومیزان حساسیت نمونه مغزه های کربناته نسبت به سیالهای قلیائی به توسط یک روش جدید وکاربردی اندازه گیری شده است .استفاده از روش ارائه شده منجر به تعیین میزان دقیق پارامتر آسیب سازند خواهد شد .نتایج نشان می دهد که نمونه های مورد استفاده رفتارهای متفاوتی را نسبت به تزریق سیالهای قلیائی از خود نشان داده وآسیب ایجاد شده در آنها ازبدون آسیب تا آسیب جدی متغیر است که در بعضی از موارد قابل ملاحظه وبرگشت ناپذیر است .لذا می بایست میزان PH سیال های تزریقی در چاه کمتر از مقدار بحرانی آن نگاه داشته شود تا از بروز آسیب سازند جلو گیری گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند
    چکیده بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخ چکیده کامل
    چکیده بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخزن ،بافت کانی های رسی وسیمان سیلیسی موجود در مخزن به دلیل انحلال کانی های رسی وسیمان ، آزاد شدن ذرات ریز ومهاجرت آنها تخریب شده ومنجر به بسته شدن منافذ موجود در سنگ مخزن می گردد .آسیب سازند نیز ممکن است بطور موقتی وبرگشت پذیر ویا دائمی که ناشی از رسوب محصولات حاصل از واکنش بین سیالهای دارای PH بالا وسنگ مخزن بوده ومنجر به بسته شدن منافذ می گردد، اتفاق بیفتد .در تحقیق حاضر یکسری آزمایش های تزریق به منظور تعیین PH های متفاوت (12،10،805،7)به درون سنگ تزریق شده ومیزان حساسیت نمونه مغزه های کربناته نسبت به سیالهای قلیائی به توسط یک روش جدید وکاربردی اندازه گیری شده است .استفاده از روش ارائه شده منجر به تعیین میزان دقیق پارامتر آسیب سازند خواهد شد .نتایج نشان می دهد که نمونه های مورد استفاده رفتارهای متفاوتی را نسبت به تزریق سیالهای قلیائی از خود نشان داده وآسیب ایجاد شده در آنها ازبدون آسیب تا آسیب جدی متغیر است که در بعضی از موارد قابل ملاحظه وبرگشت ناپذیر است .لذا می بایست میزان PH سیال های تزریقی در چاه کمتر از مقدار بحرانی آن نگاه داشته شود تا از بروز آسیب سازند جلو گیری گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند
    علی حسنی سید علی مرتضوی
    بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخزن ،بافت ک چکیده کامل
    بازیافت ثانویه وثالثیه می تواند منجر به کاهش شدید ویا دائمی نفوذپذیری سنگ شود که دلیل اصلی آن واکنش بین سیال های تزریقی وسنگ مخزن است .این امر بویژه در مخازنی با در صد رس بالا ،نفوذ پذیری کم سنگ شدگی ضعیف دیده می شود پس از ورود سیالی با PH بالا به درون سنگ مخزن ،بافت کانی های رسی وسیمان سیلیسی موجود در مخزن به دلیل انحلال کانی های رسی وسیمان ، آزاد شدن ذرات ریز ومهاجرت آنها تخریب شده ومنجر به بسته شدن منافذ موجود در سنگ مخزن می گردد .آسیب سازند نیز ممکن است بطور موقتی وبرگشت پذیر ویا دائمی که ناشی از رسوب محصولات حاصل از واکنش بین سیالهای دارای PH بالا وسنگ مخزن بوده ومنجر به بسته شدن منافذ می گردد، اتفاق بیفتد .در تحقیق حاضر یکسری آزمایش های تزریق به منظور تعیین PH های متفاوت (12،10،805،7)به درون سنگ تزریق شده ومیزان حساسیت نمونه مغزه های کربناته نسبت به سیالهای قلیائی به توسط یک روش جدید وکاربردی اندازه گیری شده است .استفاده از روش ارائه شده منجر به تعیین میزان دقیق پارامتر آسیب سازند خواهد شد .نتایج نشان می دهد که نمونه های مورد استفاده رفتارهای متفاوتی را نسبت به تزریق سیالهای قلیائی از خود نشان داده وآسیب ایجاد شده در آنها ازبدون آسیب تا آسیب جدی متغیر است که در بعضی از موارد قابل ملاحظه وبرگشت ناپذیر است .لذا می بایست میزان PH سیال های تزریقی در چاه کمتر از مقدار بحرانی آن نگاه داشته شود تا از بروز آسیب سازند جلو گیری گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از
    هانیه  نیکو گفتار عباس بحرودی بهزاد تخم چی غلامحسین نوروزی
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ، همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدرو کربنی دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدرو کربوری ؛نظیر رخساره های سنگی ؛ ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج آن تطابق ب چکیده کامل
    شناسائی وتفسیر ناهمگنی زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ، همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدرو کربنی دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدرو کربوری ؛نظیر رخساره های سنگی ؛ ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج آن تطابق بهتری با واقعیت رخساره های مخزنی داشته باشد. همواره مورد توجه بوده است .امروزه زنجیره مارکوف به عنوان روشی قدرتمند برای مدل سازی رخساره ها مورد استفاده قرار می گیرد که بر مبنای احتمالات شرطی وارائه ماتریس انتقال حالات است .در این مطالعه علاوه بر معرفی روش مدل سازی زنجیره مارکوف ؛جهت بهبود این روش به پیشنهاد راهکاری پرداخته شده است .این راهکار بر مبنای تغییر نوع حرکت زنجیره در روش مارکوف استوار است .مطالعه حاضر بر روی یکی از میادین هیدرو کربنی جنوب غرب ایران صورت گرفته است که در آن سازند آسماری مخزن اصلی هیدرو کربور را تشکیل می دهد که به مدل سازی سه بخش اصلی سازند آسماری وپوشش سنگ آن در یک مقطع به طول 12 کیلو متر وضخامت 110با استفاده از فرایند مارکوف وراهکار پیشنهادی پرداخته شده است .بهترین نتیجه مدل سازی با استفاده از اطلاعات دو چاه وپنج افق لرزه ای برای حالت به کار گیری حرکت رفت وبرگشتی بوده که بطور متوسط دقت 90در صد را به همراه داشته است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ساخت نگار لیتو لوژی با رویکرد خوشه بندی-تخمین در چاه های یک میدان نفتی جنوب ایران
    ساره صدیق مهرنوش  علی پور شهسواری حسین معماریان بهزاد تخم چی
    تعیین لیتو لوژی مخزن از مهم ترین بررسی های مخزنی است که جهت تطابق چاه ها وتشخیص قسمت های تولیدی مخزن به کار می رود بهترین روش در تعیین لیتولوژی استفاده از اطلاعات مغزه وخرده های حفاری است .اما در بسیاری از چاه ها این اطلاعات به صورت کامل وپیوسته موجود نیست .به طور معمول چکیده کامل
    تعیین لیتو لوژی مخزن از مهم ترین بررسی های مخزنی است که جهت تطابق چاه ها وتشخیص قسمت های تولیدی مخزن به کار می رود بهترین روش در تعیین لیتولوژی استفاده از اطلاعات مغزه وخرده های حفاری است .اما در بسیاری از چاه ها این اطلاعات به صورت کامل وپیوسته موجود نیست .به طور معمول در موارد نبود مغزه نسبت به تخمین لیتو لوژی از داده های پترو فیزیکی با رویکرد خوشه بندی –تخمین است .این روش بر اساس داده های یک چاه اکتشافی از یکی از میادین نفتی جنوب ایران که دارای نتایج آنالیز مغزه بوده توسعه داده شده ونسبت به بهینه سازی پارامتر های مدل اقدام شده است .سپس این مدل بر روی چاه های فاقد فاقد مغزه تعمیم داده شده است .خوشه بندی به عنوان عاملی برای تفکیک داده های چاه به جوامع همگن لیتو لوژیکی مورد استفاده قرار می گیرد ،سپس تخمین در صد کانی ها در هر کدام از این جوامع غالب لیتو لوزیکی صورت گرفته است وبه ترتیب ضرایب همبستگی 93/92%و99/74 %بین داده های وافعی وتخمینی دولومیت وکلسیت در یکی از چاه ها بدست آمده است .نتایج معرف دقت مناسب وقابلیت تعمیم قابل توجه رویکرد است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - مقایسه نتایج حاصل از نمودار تصویری با داده های مقاطع نازک در یکی از میادین شرق حوضه کپه داغ FMS
    زهرا  شمشیری فریدون  سحابی غلامحسین  نوروزی حسین معماریان
    بررسی ومطالعه تخلخل وشکل واندازه آن در مخازن نفت وگاز به دلیل نقش کلیدی آن در کیفیت مخزن ومیزان تولید ، حائز اهمیت می باشد .در مقاله حاضر ، برای شناخت هندسه وریخت شناسی تخلخل بر خلاف روش های معمول در استفاده از مغزه ، از نمودار تصویری FMSومقاع نازک حاصل از خرده های حفار چکیده کامل
    بررسی ومطالعه تخلخل وشکل واندازه آن در مخازن نفت وگاز به دلیل نقش کلیدی آن در کیفیت مخزن ومیزان تولید ، حائز اهمیت می باشد .در مقاله حاضر ، برای شناخت هندسه وریخت شناسی تخلخل بر خلاف روش های معمول در استفاده از مغزه ، از نمودار تصویری FMSومقاع نازک حاصل از خرده های حفاری ، استفاده شده است .پس از تعیین ابعاد کلی تخلخل به صورت لکه ها ویا نقاط پراکنده سیاه رنگ نمودار FMS ،شکل واندازه تخلخل در قالب مطالعات پترولوژیک ، روی مقاطع نازک سازند مخزنی مزدوران (ژوراسیک بالایی ) در یکی از میادین گازی شرق حوضه کپه داغ ، مورد بررسی قرار گرفت .هم چنین برای کنترل نتایج وتعیین نوع غالب تخلخل در این سازند از نمودار انحراف سرعت نیز کمک گرفته شد .ردیابی ومقایسه نتایج بدست آمده از نمودار FMS ومقاطع نازک ، تطابق خوبی را برای تشخیص نوع وهندسه تخلخل نشان می دهد.با توجه به نتایج بدست آمده ، اگر چه مقایسه نمودار FMS ومقاطع نازک در تعیین هندسه تخلخل ابهامات داشته ودقت لازم وکافی را ندارد اما با تلفیق داده های نمودار FMS ومطالعات پترو لوژیک بر گرفته از مقاطع نازک خرد های حفاری مخصوصاً در موارد عدم وجود مغزه ، می توان هندسه تخلخل را مطالعه کرد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بکار گیری مدل ترکیبی وداده کاوی مکانی جهت تشخیص تراوش های هیدرو کربنی با استفاده از داده های ابر طیفی Hyperionواسپکترومتری میدانی on
    محمد حمزه علی درویش بلورانی سید کاظم  علوی پناه فروغ  بیک حسین نصیری
    تئرری تراوش های هیدروکربنی یک رابطه علت ومعلولی بین مخازن نفت وگاز وناهنجاری های ویژه سطحی را مطرح می سازد .همچنین منحنی انعکاس طیفی هیدروکربن ها ودگر سانی های وابسته به انها شواهد قابل اطمینانی را برای اکتشاف نفت وگاز مهیا می سازند.در این تحقیق برای شناسایی تراوش های ن چکیده کامل
    تئرری تراوش های هیدروکربنی یک رابطه علت ومعلولی بین مخازن نفت وگاز وناهنجاری های ویژه سطحی را مطرح می سازد .همچنین منحنی انعکاس طیفی هیدروکربن ها ودگر سانی های وابسته به انها شواهد قابل اطمینانی را برای اکتشاف نفت وگاز مهیا می سازند.در این تحقیق برای شناسایی تراوش های نفتی ودگر سانی های مربوطه ،ابتدا پیش پردازهای لازم روی تصاویر ابر طیفی سنجندهHyperion ماهواره EO-1 صورت پذیرفت .به منظور تشخیص تراوش های نفتی روش ترکیبی VISA-SCM بر داده ای تصحیح شده به همراه داده های حاصل از طیف سنجی نمونه های برداشت شده از منطقه مورد مطالعه اعمال گردید .نتایج حاکی از کارایی روش مذکور برای رسیدن به هدف مطالعه حاضر است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - بهبود روش LET وبه کار گیری آن در مدل سازی منحنی های تراوائی نسبی سنگ یکی از مخازن هیدرو کربوری کشور
    غلامرضا  بشیری
    دوروش برای تخمین سنگ وسیال در جریان چند فازی وجود دارد . یکی تعیین خواص سیال چند فازی توسط داده های آزمایشگاهی ودیگری ارائه توابع تحلیلی براب تعیین فشار موئینگی وتراوایی نسبی می باشد . ضروری است که این توابع از درجه آزادی کافی برخوردار باشند تا بتوانند داده های اندازه گ چکیده کامل
    دوروش برای تخمین سنگ وسیال در جریان چند فازی وجود دارد . یکی تعیین خواص سیال چند فازی توسط داده های آزمایشگاهی ودیگری ارائه توابع تحلیلی براب تعیین فشار موئینگی وتراوایی نسبی می باشد . ضروری است که این توابع از درجه آزادی کافی برخوردار باشند تا بتوانند داده های اندازه گیری شده را در عین راحتی وقابل فهم بودن تععین نمایند .مدل های مختلفی از جمله مدل کوری ، بروکس –کوری،لی-پورسل،بوردین و....برای محاسبه تراوائی نسبی از روی داده های روتین مخزن موجود می باشد .برخی از این مد لها در محدوده های خاص دارای حساسیت بوده ودر برخی از نواحی دیگر جواب های پایداری ارائه نداده وقابل اطمینان نیستند .در تحقیقات اخیر یک رابطه تحلیلی 3پارامتری انعطاف پذیر برای تخمین تراوائی نسبی پیشنهاد شده است .مدل سازی نتایج آزمایشات تراوایی نسبی در حالت ناپایدار اغلب توسط روابط مورد استفاده مانند رابطه کوری را سخت می نماید .روابط جدید قسمت های مختلف منحنی های تراوائی نسبی را تحت تاثیر قرار داده ودر نتیجه رفتار مختلف در کل محدوده اشباع تعیین می گردد .روابط بهبود یافته با انجام آزمایشات حالت ناپایدار بر روی مغزه ها ی بدست آمده از یکی از میادین جنوب کشور در شرایط مخزن آزموده شده ودقت آن اثبات شده است .نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه منطقی بین داده های اساسی سنگ مخزن وپارامتر های تطابق وجود دارد .به منظور مدل سازی منحنی های تراوائی نسی ، منحنی تغییرات پارامتر های تطابق در مقابل داده ای اساسی سنگ مخزن از جمله تراوائی وتخلخل رسم ورابطه ای منطقی بین این مقادیر بدست می آید .سپس با دانستن رابطه ومقادیر تخلخل با تراوائی میتوان منحنی تراوائی نسبی مربوط به آن را تعیین نمود . پرونده مقاله