• صفحه اصلی
  • بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از آنالیز خوشه ای گرافیکی و مقایسه آن با داده های پتروگرافی در یکی از میدان های نفتی فروبوم دزفول

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401121441462 بازدید : 288 صفحه: 21 - 37

20.1001.1.22518738.1401.12.23.2.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط