• فهرست مقالات محمدرضا  مهدور

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر)
    زهرا کمالی محمدرضا  مهدور میثم فارسی مدان
    در مطالعه ساختمان هاى نفتى، بررسي شكستگي‌هاي سنگ مخزن در مراحل توليد و توسعه ميدان بسيار مهم و ضروري است. امروزه به كارگيري نرم افزارهاى مخزنى در تحقق اين مسئله به زمين شناسان نفتي كمك شاياني مي‌نمايد. ميدان نفتي مارون يكي از بزرگترين ميادين نفتي جنوب باختر ايران محسوب چکیده کامل
    در مطالعه ساختمان هاى نفتى، بررسي شكستگي‌هاي سنگ مخزن در مراحل توليد و توسعه ميدان بسيار مهم و ضروري است. امروزه به كارگيري نرم افزارهاى مخزنى در تحقق اين مسئله به زمين شناسان نفتي كمك شاياني مي‌نمايد. ميدان نفتي مارون يكي از بزرگترين ميادين نفتي جنوب باختر ايران محسوب مي‌شود که در شمال خاور شهر اهواز و از لحاظ زمين‌شناسي در قسمت خاوري حوضه فروافتاده دزفول شمالي قرار گرفته است. سازند آسماری مهم‌ترین سنگ مخزن میدان مارون مي‌باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري و نحوه گسترش اين شكستگي ها در مخزن مذكور است. براي اين منظور استفاده از نمودارهای تصویرگر بهترین و کامل‌ترین روش بوده و لذا نتایج تفسیر نمودارهای تصویرگر 11 حلقه چاه در مطالعه شكستگي ها و 16 حلقه چاه در مطالعه جهت تنش برجا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به فراوانی شکستگی ها (براساس تفسير نمودارهاي تصويري درچاه ها) در یال جنوبی و شمال خاوری ميدان، نظریه وقوع دو حادثه تکتونیکی چین‌خوردگی و خمش که بعدها در اثر فعالیت‌های احتمالی در طول گسل‌های امتداد لغز شمالی- جنوبی تحت تأثیر نیروهای تراکمی ایجاد شده است را قوت می بخشد. داده‌های نمودارهای تصویری اين چاه‌ها در میدان مارون دسته شکستگی‌های غالب با امتدادهای N155E, N130E ,N95E ,N60E ,N30E دیده می شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر
    میثم فارسی مدان محمدرضا  مهدور زهرا کمالی
    در مطالعه ساختمان هاى نفتى، بررسي شكستگي‌هاي سنگ مخزن در مراحل توليد و توسعه ميدان بسيار مهم و ضروري است. امروزه به كارگيري نرم افزارهاى مخزنى در تحقق اين مسئله به زمين شناسان نفتي كمك شاياني مي‌نمايد. ميدان نفتي مارون يكي از بزرگترين ميادين نفتي جنوب باختر ايران محسوب چکیده کامل
    در مطالعه ساختمان هاى نفتى، بررسي شكستگي‌هاي سنگ مخزن در مراحل توليد و توسعه ميدان بسيار مهم و ضروري است. امروزه به كارگيري نرم افزارهاى مخزنى در تحقق اين مسئله به زمين شناسان نفتي كمك شاياني مي‌نمايد. ميدان نفتي مارون يكي از بزرگترين ميادين نفتي جنوب باختر ايران محسوب مي‌شود که در شمال خاور شهر اهواز و از لحاظ زمين‌شناسي در قسمت خاوري حوضه فروافتاده دزفول شمالي قرار گرفته است. سازند آسماری مهم‌ترین سنگ مخزن میدان مارون مي‌باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري و نحوه گسترش اين شكستگي ها در مخزن مذكور است. براي اين منظور استفاده از نمودارهای تصویرگر بهترین و کامل‌ترین روش بوده و لذا نتایج تفسیر نمودارهای تصویرگر 11 حلقه چاه در مطالعه شكستگي ها و 16 حلقه چاه در مطالعه جهت تنش برجا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به فراوانی شکستگی ها (براساس تفسير نمودارهاي تصويري درچاه ها) در یال جنوبی و شمال خاوری ميدان، نظریه وقوع دو حادثه تکتونیکی چین‌خوردگی و خمش که بعدها در اثر فعالیت‌های احتمالی در طول گسل‌های امتداد لغز شمالی- جنوبی تحت تأثیر نیروهای تراکمی ایجاد شده است را قوت می بخشد. داده‌های نمودارهای تصویری اين چاه‌ها در میدان مارون دسته شکستگی‌های غالب با امتدادهای N155E, N130E ,N95E ,N60E ,N30E دیده می شوند. پرونده مقاله