• صفحه اصلی
  • بررسی مشخصات پتروگرافی و ژئوشیمیایی نهشته¬های کربناته سازند جمال در برش چاه¬ریسه، شمال شرق اصفهان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401071939691 بازدید : 216 صفحه: 54 - 77

10.52547/ispg.39691.11.21.54

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط