• صفحه اصلی
  • مطالعه پتروگرافي و پتروفيزيکي سازندهاي کربناته پرمو- ترياس (دالان و کنگان) در محدوده کمان قطر واقع در خليج فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله