• فهرست مقالات مرتضی طبایی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مقایسه روشهاي ΔlogR و مبتنی بر کانی شناسی در تخمين مقدار کربن آلی سازند پابده در میادین اهواز و رگ سفید
    مهدی شفیع سید حسن طباطبایی مرتضی طبایی نادر فتحیان پور علی اپرا
    یکی از روش های متداول و نسبتا دقیق تعیین میزان کربن آلی در سنگ ها در پتانسیل یابی منابع نفت و گاز، خانواده روشهای پیرولیز می باشند، که نمونه استاندارد آن روش پیرولیز راک اول است. این روش بر مبنای مطالعه و بررسی مغزه، پتانسیل یابی منابع نفت و گاز را در سنگ ها صورت می دهد چکیده کامل
    یکی از روش های متداول و نسبتا دقیق تعیین میزان کربن آلی در سنگ ها در پتانسیل یابی منابع نفت و گاز، خانواده روشهای پیرولیز می باشند، که نمونه استاندارد آن روش پیرولیز راک اول است. این روش بر مبنای مطالعه و بررسی مغزه، پتانسیل یابی منابع نفت و گاز را در سنگ ها صورت می دهد. یکی از پارامترهای مهم و ارزشمند تعیین پتانسیل یابی منابع نفت و گاز، تعیین TOC می باشد. هدف و انگیزه از این مطالعه، بررسی و مقایسه روش ΔlogR و روش مبتنی بر کانی شناسی برای محاسبه میزان کل کربن آلی در سنگ منشا می باشد، آن روشی اولویت بالاتر دارد که هم به اندازه کافی به نتایج آزمایش های پیرولیز راک اول نزدیکتر بوده و دارای صحت مورد نظر باشد و هم به طور نسبی هزینه انجام آن بالا نباشد. میادین مورد مطالعه در این پژوهش، دو میدان اهواز و رگ سفید می باشند. این میدان ها از جمله میادین پر پتانسیل جنوب غرب ایران جهت تحقیق و بررسی دقیق تر برای تخمین میزان کربن آلی محسوب می گردند. در این پژوهش مطالعات نرم افزاری از طریق نرم افزار IP انجام شده است که با استفاده از آن داده های پتروفیزیکی هر میدان مورد محاسبات و بررسی قرار گرفته و نهایتا نتایج آن با مقادیر واقعی TOC مورد مقایسه قرار گرفته است. داده های ورودی در روش داده های کانی شناسی شامل لاگ چگالی، لاگ تخلخل نوترونی و لاگ گاما و داده های ورودی در روش ΔlogR شامل لاگ صوتی و مقاومت می باشد. به تفکیک میادین، روش های مناسب تر (بر حسب میزان R2) در میدان های اهواز و رگ سفید به ترتیب روش داده های کانی شناسی و روش ΔlogR می باشد. همچنین در برآیند کار با توجه به پارامترهای هزینه، دقت و صحت، بهترین روش مورد بحث در این پژوهش روش داده های کانی شناسی با میزان R2 در میادین اهواز و رگ سفید به ترتیب برابر با 0.94 و 0.61 می باشد. بعد از این، روش ΔlogR در اولویت دوم قرار می گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارزیابی اولیه منشاء نفت مخازن آسماری و بنگستان میدان کوپال با استفاده از داده های ایزوتوپی و ژئوشیمیایی
    اشکان زردشتی مرتضی طبایی محمود  معماریانی
    به منظور تجزیه و تحلیل خصوصیات ژئوشیمیایی، نمونه نفت های مخازن آسماری و گروه بنگستان در میدان کوپال مورد مطالعه با استفاده از تکنیک های ژئوشیمیایی گوناگون همچون تکنیک آسفالتین گیری، تکنیک کروماتوگرافی گازی، تکنیک کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی و تکنیک اندازه گیری ای چکیده کامل
    به منظور تجزیه و تحلیل خصوصیات ژئوشیمیایی، نمونه نفت های مخازن آسماری و گروه بنگستان در میدان کوپال مورد مطالعه با استفاده از تکنیک های ژئوشیمیایی گوناگون همچون تکنیک آسفالتین گیری، تکنیک کروماتوگرافی گازی، تکنیک کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی و تکنیک اندازه گیری ایزوتوپ کربن، تحت آنالیز قرار گرفتند. هدف از این پژوهش مقایسه ایزوتوپ کربن و خصوصیات ژئوشیمیایی نفت های آسماری و بنگستان در میدان کوپال برای تعیین سنگ مادر و منشاء آن ها است. با در نظر گرفتن نتایج تکنیک تست و تحلیل بیوماکر های خانواده استران ها و ترپان ها استخراج شده از برش اشباع، می توان بیان کرد که نفت های تجمع یافته در مخازن آسماری و بنگستان میدان کوپال، دارای ویژگی های نفت های پارافینیک هستند که این نشان دهنده وجود نفتی سبک با کیفیت خوب، بالغ، گرانروی کم و با سولفور بالا است. با قرار دادن نسبت پارامتر بیومارکر ها در مقابل ایزوتوپ های کربن 13 و بررسی نتایج کلی حاصل از نمودارها، مشخص شد که نمونه نفت های مخازن آسماری و بنگستان میدان مورد مطالعه از یک سنگ مولدی مشترک زایش یافته اند و دارای خصوصیات یکسانی هستند و تنها در میزان بلوغ، درجه سیالیت و میزان فرآیند های مهاجرتی بین سنگ مولد و سنگ مخزن اندکی تفاوت دارند و همین طور سیر تحولی مواد آلی سنگ مولد به صورت طبیعی در میدان کوپال رخ داده است. مقادیر ایزوتوپ کربن در نفت ها بیانگر بلوغ متوسط سنگ مولد نفت ها است. رسم نمودار نسبت ایزوتوپ کربن 13 آروماتیک در مقابل ایزوتوپ کربن 13 اشباع نشان داد که هر دو نمونه نفت میدان مورد مطالعه متعلق به محیط های دریایی می باشد. پرونده مقاله