• صفحه اصلی
  • مطالعه نقش مدلسازی هرزروی گل حفاری و نمودار تصویرگر FMI در تعیین شکستگی¬های مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396092517431919676 بازدید : 4409 صفحه: 1 - 18

20.1001.1.22518738.1396.7.14.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط