• صفحه اصلی
  • کاربرد روش هاي خوشه سازي (MRGC, AHC, DC, SOM) درتعيين تراوايي سنگ مخزن کربناته، سازند ايلام در جنوب غرب ايران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله