• صفحه اصلی
  • کاربرد روش هاي خوشه سازي (MRGC, AHC, DC, SOM) درتعيين تراوايي سنگ مخزن کربناته، سازند ايلام در جنوب غرب ايران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950711105363493 بازدید : 1672 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی