• صفحه اصلی
  • مدل¬سازي پتروفيزيکي بخش زيرين سازند رتاوي با بکارگيري شبکه عصبي در تلفيق داده¬هاي لرزه¬اي و نمودارهاي چاه¬پيمايي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402041143086 بازدید : 264 صفحه: 61 - 88

20.1001.1.22518738.1401.12.23.4.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط