• صفحه اصلی
  • کاربرد مدل زمین آمار در پیش بینی و بررسی اختصاصات مخزن، مخزن بنگستانی میدان زیلایی، جنوب غرب ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402072044367 بازدید : 232 صفحه: 53 - 74

20.1001.1.22518738.1401.12.24.3.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط