• فهرست مقالات بهمن  سلیمانی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تجزیه و تحلیل گونه های سنگی الکتریکی مخزن بنگستان در میدان نفتی مارون
    ابوذر محسنی پور بهمن  سلیمانی احسان ابهرک پور قدرت الله  نیکخواه
    مطالعات مربوط به گونه های سنگی الکتریکی نقش بسیار مهمی را در فرایند توسعه یک میدان ایفا می کند. در این مطالعات از داده های تخلخل-تراوایی مغزه و لاگ های چاهپیمایی جهت شبیه سازی مخزن استفاده می شود. در پژوهش حاضر در ابتدا با استفاده از داده های تخلخل و تراوایی حاصل از مغ چکیده کامل
    مطالعات مربوط به گونه های سنگی الکتریکی نقش بسیار مهمی را در فرایند توسعه یک میدان ایفا می کند. در این مطالعات از داده های تخلخل-تراوایی مغزه و لاگ های چاهپیمایی جهت شبیه سازی مخزن استفاده می شود. در پژوهش حاضر در ابتدا با استفاده از داده های تخلخل و تراوایی حاصل از مغزه چاه پیمایی به روش شاخص منطقه ای جریان چهار واحد جریانی برای این مخزن تعیین گردید. در تعدادی از چاههای میدان با استفاده از لاگ های چاهپیمایی مدل اولیه گونه سنگی الکتریکی به سه روش SOM ، MRGC و DYNAMICتعیین گردید، رخساره های تعیین شده با روشهای مختلف با واحد جریانی تعیین شده تطابق داده و از بین آنها روش SOM که دارای بیشترین تطابق بود انتخاب گردید،از بین 9 الکتروفاسیس اولیه ایجاد شده با توجه به شباهت برخی از پارامترها مانند تخلخل موثر و لاگ گاما به 4 الکتروفاسیس تقلیل داده شد، جهت اطمینان از دقت تعئین گونه سنگی الکتریکی توسط شبکه های عصبی، این الکتروفاسیس ها با داده های فشار موئینه تطابق داده و پس از تائید الکتروفاسیس های تعیین شده با فشار موئینه این رخساره ها در سایر چاههای میدان انتشار داده شد که منجر به ایجاد مدلی گردید که توانایی جدایش بخش های مختلف مخزنی را از همدیگر دارا بود. در این مدل قسمت های مختلف مخزن از نظرکیفیت مخزنی تعیین گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مدلسازی هرزروی گل حفاری و تعیین نقاط بحرانی و مناسب جهت حفاری چاه¬های جدید در مخزن سروک میدان آزادگان
    بهمن  سلیمانی عباس اسماعیلی احسان لرکی
    هرزروﯼ ﮔﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ متداول در ﺣﻴﻦ ﺣﻔﺎرﯼ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی پدیده هرزروی سازند سروک (با سن سنومانین) در میدان آزادگان بعنوان مهمترین سازند مخزنی غنی از هیدروکربور و تهیه مدل آن در محیط نرم افزار GS+ است. این سازند متشکل از توالی ضخیمی چکیده کامل
    هرزروﯼ ﮔﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ متداول در ﺣﻴﻦ ﺣﻔﺎرﯼ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی پدیده هرزروی سازند سروک (با سن سنومانین) در میدان آزادگان بعنوان مهمترین سازند مخزنی غنی از هیدروکربور و تهیه مدل آن در محیط نرم افزار GS+ است. این سازند متشکل از توالی ضخیمی از سنگ آهک و میان لایه هایی از سنگ آهک رسی بوده و بر اساس مشخصه های پتروفیزیکی به 7 زون تقسیم شده است. برای این منظور ویژگی هایی از قبیل وزن گل حفاری، فشار پمپ، هرزروی و عمق هرزروی 9 حلقه چاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد با وجود ثابت بودن وزن گل و فشار پمپ ها، وجود شکستگی های فراوان در سنگ مخزن تاثیر گذار بوده و بیشتیرین میزان هرزروی در زون 3 و کمترین میزان هرزروی در زون 7 رخ می دهد. براساس نتایج حاصل از الگوهای داده های هرزروی بنظر می رسد گسلها، مورفولوژی محیط رسوبی (نظیر کانالهای رسوبی) نقش عمده ای در ایجاد شکستگی و یا مناطق مستعد هرزروی داشته باشند. تفاوت در الگوهای مشاهده شده هرزروی بیشتر تائید کننده جابجائی وضعیت کانالی در طول زمان در بخشهای مختلف مخزن است. به طور کلی بیشترین میزان هرزروی در یالهای شمالی و جنوبی، و در قسمت میانی میدان، هرزروی پایین است. حفاری به روش زیر تعادلی در نقاط خاص این میدان برای کاهش آسیب های ناشی از هرزروی بالای گل حفاری پیشنهاد می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تخمین تراوایی با بکارگیری لاگ های پتروفیزیکی و روش های هوش مصنوعی: مطالعه موردی در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز
    ابوذر محسنی پور بهمن  سلیمانی ایمان زحمتکش ایمان ویسی
    تراوایی از جمله مهمترین پارامترهای پتروفیزیکی است که نقشی اساسی را در بحث های تولید و توسعه میادین هیدروکربونی دارند. در این پژوهش ابتدا نمودار تشدید مغناطیسی هسته ای در مخزن آسماری مورد ارزیابی قرار گرفت و تراوایی با استفاده از دو روش مرسوم مدل سیال آزاد(Coates) و مد چکیده کامل
    تراوایی از جمله مهمترین پارامترهای پتروفیزیکی است که نقشی اساسی را در بحث های تولید و توسعه میادین هیدروکربونی دارند. در این پژوهش ابتدا نمودار تشدید مغناطیسی هسته ای در مخزن آسماری مورد ارزیابی قرار گرفت و تراوایی با استفاده از دو روش مرسوم مدل سیال آزاد(Coates) و مدل شلمبرژه یا میانگین T2 (SDR) محاسبه شد. سپس با ساخت مدل ساده شبکه عصبی مصنوعی و همچنین ترکیب آن با الگوریتم های بهینه سازی رقابت استعماری (ANN-ICA) و ازدحام ذرات (ANN-PSO) تراوایی تخمین زده شد. در نهایت نتایج حاصل با مقایسه تراوایی COATES و تراوایی SDR تخمین زده شده نسبت به مقدار واقعی، مورد بررسی قرار گرفتند و دقت تخمین از نظر مجموع مربع خطا و ضریب همبستگی مقایسه شد. نتایج حاصل از این مطالعه، بیانگر افزایش دقت تخمین تراوایی با استفاده از ترکیب الگوریتم های بهینه سازی با شبکه عصبی مصنوعی بود. نتایج حاصل از این روش می تواند به عنوان روشی قدرتمند جهت بدست آوردن سایر پارامترهای پتروفیزیکی استفاده شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - پیش بینی و بررسی اختصاصات مخزن با استفاده از مدل زمین آمار، مطالعه موردی: مخزن بنگستانی میدان زیلایی، جنوب¬غرب ایران
    سمیه خرم آبادی بهمن  سلیمانی حسین شیخ زاده
    مدل زمین آمار ابزار مفیدی برای پیش بینی پتانسیل نفتی مخازن محسوب می شود. در مطالعه کنونی سعی بر این است که ضمن مروری بر اهمیت مدل زمین آمار در توصیف مخزن، تغییرات پارامترهای پتروفیزیکی مخزن بنگستانی میدان زیلایی را علیرغم تعداد محدود چاه¬های حفاری شده، مدل سازی و مورد ب چکیده کامل
    مدل زمین آمار ابزار مفیدی برای پیش بینی پتانسیل نفتی مخازن محسوب می شود. در مطالعه کنونی سعی بر این است که ضمن مروری بر اهمیت مدل زمین آمار در توصیف مخزن، تغییرات پارامترهای پتروفیزیکی مخزن بنگستانی میدان زیلایی را علیرغم تعداد محدود چاه¬های حفاری شده، مدل سازی و مورد بررسی قرار گیرد. این مخزن کربناته از سازندهای ایلام، سورگاه و سروک تشکیل شده و به هشت زون تقسیم گردید. در فرایند مدل¬سازی، اطلاعات مورد نیاز جهت مدل سه بعدی شامل تفاسیر ژئوفیزیکی، اطلاعات توصیف چاه، و نقشه¬های دو بعدی همراه با کنترل کیفی آنها در نرم افزار RMS وارد گردید. تهیه مدل ساختمانی بر اساس سطوح سر سازندها و عمق ورود چاه¬ها به آنها صورت گرفت. این داده¬ها به طور غیر مستقیم و یا مستقیم در نرم افزار موجود با قابلیت گرید بندی بالا جهت ایجاد سطوح استفاده گردید. نقشه همتراز عمقی سر سازند ایلام به عنوان سطح تفسیری، رقومی سازی و به عنوان نقشه کنتوری پایه در نظر گرفته شد. نقشه¬های هم تراز عمقی سایر زون¬ها نیز تهیه شد. پیش بینی الگوی توزیع تغییرات اختصاصات پتروفیزیکی مخزن با تکیه به روش¬های زمین آمار، نقشه¬های میانگین تخلخل، و اشباع آب تهیه شد. با توجه به نتایج حاصل از مدل سازی آشکار گردید که میدان زیلایی دارای پیچیدگی ساختاری بوده، ناهمگنی مخزن را موجب شده و ریسک پیش بینی رفتار مخزن را بالا برده است. مقایسه زون¬های مخزنی نشان داد که زون 3 دارای پتانسیل هیدروکربوری بهتری نسبت به سایر زون ها می¬باشد. یکی از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت مخزنی آن، فرایند دولومیتیزاسیون است. بر اساس تغییرات مقادیر توزیعی اشباع آب و تخلخل خصوصیات مخزنی ازجنوب شرق به طرف شمال غرب میدان بهبود می¬یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی محیط رسوبی واحدهای شیلی سازند پابده-گورپی و تاثیر کانیهای رسی در پایداری دیواره چاه، میدان نفتی آغاجاری
    بهمن  سلیمانی زهرا دهقانی
    واحدهای شيلی یکی از عوامل مشکل ساز در پروسه حفاري مخازن نفتی محسوب می شوند. مطالعه کنونی در ارتباط با ناپايداري دیواره چاه به واسطه حضور کاني هاي رسي در سازندهای شيلي پابده – گورپي در میدان آغاجاری است. بررسی و شناسایی شیل ها با استفاده از روش آزمایشگاهی XRF و لاگ NGS ص چکیده کامل
    واحدهای شيلی یکی از عوامل مشکل ساز در پروسه حفاري مخازن نفتی محسوب می شوند. مطالعه کنونی در ارتباط با ناپايداري دیواره چاه به واسطه حضور کاني هاي رسي در سازندهای شيلي پابده – گورپي در میدان آغاجاری است. بررسی و شناسایی شیل ها با استفاده از روش آزمایشگاهی XRF و لاگ NGS صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که روشNGS نسبت به ایلیت حساس بوده و برای شناسایی آن کاربرد دارد. با توجه به میزان Fe2O3 ، بخش بالای پابده شرایط اکسیدان ولی به سمت گورپی شرایط احیا حاکم است. نقش سایر عناصر نیز در تشکیل کانی های رسی مورد بحث قرار گرفته است. براساس میزان آهن، منگنز و وانادیم، نمونه های مورد مطالعه در گروه 3 رده بندی Quinby-Hunt and Wilde قرار می گیرند (شرایط احیا ولی Eh احیا غیر سولفیدی و pH متوسط تا پایین). گستره تغییرات نسبت Th/U (5/1-4) نشانه تغییرات محیطی از دریایی تا حدواسط می باشد. پرونده مقاله