• صفحه اصلی
  • تخمین نمودارهای تراوایی نسبی آب –نفت با استفاده از داده های فشار مویینگی در یکی از مخازن کربناته ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله