• صفحه اصلی
  • بررسی سیکلواستراتیگرافی مخزن آسماری در میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000419274207 بازدید : 1865 صفحه: 1 - 16

20.1001.1.22518738.1399.10.20.5.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط