• صفحه اصلی
  • مدل سازی ساختاری و برآورد تنش‎های تکتونیکی میدان نفتی لالی در فروافتادگی دزفول

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139601301116295697 بازدید : 2328 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.22518738.1395.6.12.4.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط