• صفحه اصلی
  • سنگ چینه نگاری، رخساره ها و شرایط ته نشینی سازند آسماری(روپلین- بوردیگالین) در جنوب خاوری زاگرس چین خورده، فروافتادگی بندرلنگه(برش کوه نمکی خمیر)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402072244395 بازدید : 302 صفحه: 19 - 36

20.1001.1.22518738.1401.12.24.5.6

نوع مقاله: پژوهشی