• صفحه اصلی
  • زیست چینه نگاری نهشته¬های سازند کتکویه در برش گزوئیه، شمال غرب کرمان (جنوب شرق زرند) براساس فونای کنودونتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402071844349 بازدید : 361 صفحه: 1 - 18

20.1001.1.22518738.1401.12.24.2.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط