• صفحه اصلی
  • بازسازی محیط رسوبی و تغییرات سطح آب دریا در سازند آسماری در تاقدیس¬های آسماری و گورپی و میدان نفتی مسجدسلیمان (جنوب غرب ایران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402071344291 بازدید : 364 صفحه: 75 - 97

20.1001.1.22518738.1401.12.24.1.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط