• صفحه اصلی
  • تحليل پايداري ديواره چاه در زمان حفاري با استفاده از مدل ژئومکانيکي و نرم افزار FLAC3D در مخزن آسماري ميدان نفتي اهواز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139411271023391108 بازدید : 2198 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی