• صفحه اصلی
  • تحليل پايداري ديواره چاه در زمان حفاري با استفاده از مدل ژئومکانيکي و نرم افزار FLAC3D در مخزن آسماري ميدان نفتي اهواز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139411271023391108 بازدید : 3426 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.22518738.1393.3.7.6.4

نوع مقاله: پژوهشی