• صفحه اصلی
  • ارزيابي داده¬هاي پتروفيزيکي و پتروگرافي در گسترش ويژگي¬هاي مخزني سازند سروک در شمال غرب خليج فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402072244394 بازدید : 275 صفحه: 37 - 52

20.1001.1.22518738.1401.12.24.4.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط