• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ريزرخساره¬ها و چينه نگاري سکانسي سازند قم در برش‌هاي کوه چرخه (نطنز)، غرب زفره و ورتون (شمال شرق اصفهان)
    امیر پدرام آرا مهدی یزدی زهرا ملکی علی بهرامی
    در اين پژوهش، نهشته هاي اليگوسن-ميوسن سازند قم در برش‌هاي ‌کوه‌چرخه (نطنز)، غرب زفره و ورتون (شمال شرق اصفهان) مورد مطالعه قرار گرفت. به کمک مشاهدات صحرايي و مطالعه مقاطع نازک در بخش کربناته در برش هاي مذکور تعداد 8 ريزرخساره شناسايي شد که از بخش هاي کم عمق لاگون تا دري چکیده کامل
    در اين پژوهش، نهشته هاي اليگوسن-ميوسن سازند قم در برش‌هاي ‌کوه‌چرخه (نطنز)، غرب زفره و ورتون (شمال شرق اصفهان) مورد مطالعه قرار گرفت. به کمک مشاهدات صحرايي و مطالعه مقاطع نازک در بخش کربناته در برش هاي مذکور تعداد 8 ريزرخساره شناسايي شد که از بخش هاي کم عمق لاگون تا درياي باز ته نشست شده اند و محيط رسوبي ته نشست سه برش به دليل عدم وجود ريف برجا و حضور سدهاي بايوکلاستي و عدم وجود ريزش، يک رمپ همشيب کربناته تشخيص داده شد. بر اساس مطالعات چينه نگاري سکانسي، هر يک از برش هاي مورد مطالعه داراي 2 سکانس رسوبي درجه ي 3 هستند.در برش کوه چرخه هر دو سکانس داراي سيستم تراکت TST و HST بوده که با يک مرز سکانسي از نوع SB2 از هم جدا مي شوند. در برش غرب زفره سکانس اول داراي سيستم تراکت TST و HST بوده و با يک مرز سکانسي از نوع SB1 از سکانس دوم که شامل سيستم تراکت LST، TST و HST بوده جدا مي گردد. در برش ورتون سکانس اول از نوع تجمعي بوده و از سکانس دوم که شامل سيستم تراکت TST و HST بوده با يک مرز سکانسي از نوع SB2 جدا مي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از آنالیز خوشه ای گرافیکی و مقایسه آن با داده های پتروگرافی در یکی از میدان های نفتی فروبوم دزفول
    سیده اکرم جویباری پيمان  رضائي مجید مهدی پور
    سازند سروک یکی از مخازن مهم کربناته در فرو بوم دزفول است. به منظور ارزیابی کیفیت مخزنی این سازند در یکی ازمیدان های فروبوم دزفول از روش آنالیز خوشه ای گرافیکی و مقایسه با یافته های پتروگرافی استفاده گردید. یافته ها نشان داد که سازند سروک در میدان مورد مطالعه از 8 ریزرخ چکیده کامل
    سازند سروک یکی از مخازن مهم کربناته در فرو بوم دزفول است. به منظور ارزیابی کیفیت مخزنی این سازند در یکی ازمیدان های فروبوم دزفول از روش آنالیز خوشه ای گرافیکی و مقایسه با یافته های پتروگرافی استفاده گردید. یافته ها نشان داد که سازند سروک در میدان مورد مطالعه از 8 ریزرخساره متعلق به زیرمحیط های لاگون، پشته کربناته، رمپ میانی و رمپ خارجی که در یک محیط رمپ تک شیب نهشته شده اند تشکیل شده است. عمده فرآیندهای دیاژنزی موثر بر این مخزن، شامل سیمانی شدن، انحلال، شکستگی، استیلولیتی شدن و دولومیتی شدن هستند. نتایج آنالیزخوشه ای گرافیکی منجر به شناسایی 3 رخساره الکتریکی گردید که رخساره EF1 ضعیف ترین پارامترهای مخزنی و رخساره EF3 بهترین وضعیت مخزنی را به خود اختصاص دادند. عمده ریزرخساره های EF1 ریزرخساره های گرینستونی و عمده ریزرخساره های EF3 منطبق بر ریزرخساره های وکستونی و پکستونی بوده است. بر این اساس به نظر می رسد زیرمحیط لاگون نسبت به سایر زیرمحیط ها به خصوص پشته کربناته از وضعیت مخزنی بهتری برخوردار می باشد و این مهم نشانه عملکرد متفاوت فرآیندهای دیاژنزی در این زیر محیط ها می باشد. در یک روند قائم نیز بیشترین حجم ستون هیدروکربنی در ستبرای رخساره الکتریکی EF3 و کمترین منطبق بر EF1 است این مهم حاکی از صحت و دقت رخساره های الکتریکی شناسایی شده است به منظور ارزیابی کیفیت مخزنی می باشد. درمجموع می توان بیان نمود که استفاده از آنالیز خوشه ای گرافیکی و مقایسه با یافته های پتروگرافی راهکار مناسبی برای ارزیابی دقیق از کیفیت مخزنی مخازن کربناته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارزیابی اولیه منشاء نفت مخازن آسماری و بنگستان میدان کوپال با استفاده از داده های ایزوتوپی و ژئوشیمیایی
    اشکان زردشتی مرتضی طبایی محمود  معماریانی
    به منظور تجزیه و تحلیل خصوصیات ژئوشیمیایی، نمونه نفت های مخازن آسماری و گروه بنگستان در میدان کوپال مورد مطالعه با استفاده از تکنیک های ژئوشیمیایی گوناگون همچون تکنیک آسفالتین گیری، تکنیک کروماتوگرافی گازی، تکنیک کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی و تکنیک اندازه گیری ای چکیده کامل
    به منظور تجزیه و تحلیل خصوصیات ژئوشیمیایی، نمونه نفت های مخازن آسماری و گروه بنگستان در میدان کوپال مورد مطالعه با استفاده از تکنیک های ژئوشیمیایی گوناگون همچون تکنیک آسفالتین گیری، تکنیک کروماتوگرافی گازی، تکنیک کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی و تکنیک اندازه گیری ایزوتوپ کربن، تحت آنالیز قرار گرفتند. هدف از این پژوهش مقایسه ایزوتوپ کربن و خصوصیات ژئوشیمیایی نفت های آسماری و بنگستان در میدان کوپال برای تعیین سنگ مادر و منشاء آن ها است. با در نظر گرفتن نتایج تکنیک تست و تحلیل بیوماکر های خانواده استران ها و ترپان ها استخراج شده از برش اشباع، می توان بیان کرد که نفت های تجمع یافته در مخازن آسماری و بنگستان میدان کوپال، دارای ویژگی های نفت های پارافینیک هستند که این نشان دهنده وجود نفتی سبک با کیفیت خوب، بالغ، گرانروی کم و با سولفور بالا است. با قرار دادن نسبت پارامتر بیومارکر ها در مقابل ایزوتوپ های کربن 13 و بررسی نتایج کلی حاصل از نمودارها، مشخص شد که نمونه نفت های مخازن آسماری و بنگستان میدان مورد مطالعه از یک سنگ مولدی مشترک زایش یافته اند و دارای خصوصیات یکسانی هستند و تنها در میزان بلوغ، درجه سیالیت و میزان فرآیند های مهاجرتی بین سنگ مولد و سنگ مخزن اندکی تفاوت دارند و همین طور سیر تحولی مواد آلی سنگ مولد به صورت طبیعی در میدان کوپال رخ داده است. مقادیر ایزوتوپ کربن در نفت ها بیانگر بلوغ متوسط سنگ مولد نفت ها است. رسم نمودار نسبت ایزوتوپ کربن 13 آروماتیک در مقابل ایزوتوپ کربن 13 اشباع نشان داد که هر دو نمونه نفت میدان مورد مطالعه متعلق به محیط های دریایی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مدل¬سازي پتروفيزيکي بخش زيرين سازند رتاوي با بکارگيري شبکه عصبي در تلفيق داده¬هاي لرزه¬اي و نمودارهاي چاه¬پيمايي
    جاوید  حناچی علیرضا  بشری
    ميدان نفتي اسفنديار در بخش شمالي خليج فارس و شمال ميدان فروزان وقع شده است. اين ميدان يک تاقديس بزرگ، که در بخش عرب به آن لوءلوء مي گويند. طول بخش ايراني ميدان 20 و عرض آن 7 کيلومتر مي باشد. اين ميدان در سال 1966 با حفر چاه E1 در شمال آن کشف گرديد. در سال هاي بعد چاه ها چکیده کامل
    ميدان نفتي اسفنديار در بخش شمالي خليج فارس و شمال ميدان فروزان وقع شده است. اين ميدان يک تاقديس بزرگ، که در بخش عرب به آن لوءلوء مي گويند. طول بخش ايراني ميدان 20 و عرض آن 7 کيلومتر مي باشد. اين ميدان در سال 1966 با حفر چاه E1 در شمال آن کشف گرديد. در سال هاي بعد چاه هاي E3 و E2 در جنوب آن حفر شد. آزمايشات ساق مته و توليد در چاه E1 لايه اي 15 متري در بالاي رتاوي زيرين را حاوي نفت نشان داد. چاه E3 خشک ارزيابي گرديد و آزمايش چاه E2 نيز موفق نبود. چاه E4 در لايه بورگان وجود نفت را تائيد نمود و همانند چاه E1 لايه بالاي رتاوي زيرين حاوي نفت بود ضمن اينکه 14 متري از بخش زيرين لايه رتاوي زيرين نيز نفت دار گزارش شد، در بخش عربی ميدان لايه توليد کننده نفت ياماما مي باشد که در رتاوي زيرين قرار دارد. اين لايه در نمودارهاي چاه پيمايي بخش ايراني نيز داراي نفت ارزيابي گرديد. مدل سازي استاتيک زون هاي A و B در لايه رتاوي زيرين با استفاده از داده هاي لاگ و برداشت هاي لرزه اي براي رفع ابهامات موجود در اين ميدان مي تواند گره گشا باشد. در اين مدل سازي در افق مورد مطالعه داده هاي چاه پيمايي و لرزه نگاري به کمک نرم افزارهاي پتروفيزيکي و ژئوفيزيکي نظير ژئولاگ و همپسون راسل تفسير و مدل شده است. در بسط اطلاعات پتروفيزيکي به کمک داده هاي لزه اي از روش شبکه عصبي استفاده گرديده است. به کمک اين مدل بخش هاي مناسب مخزني و محل هاي مناسب جهت حفاري قابل پيش بيني خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تغییرات مداری آب و هوایی و نرخ رسوبگذاری در سازند ایلام در میدان نفتی کوپال، فروافتادگی دزفول
    فروغ  عباساقی آرمین امیدپور
    توالی¬های کربناته شاخص¬های اقلیمی دیرینه را به خوبی در خود ثبت می¬کنند و برای درک الگوهای آب و هوایی، شناسایی چرخه¬های میلانکوویچ و تاثیر آنها بر نوسانات سطح آب دریا در طول فانروزوئیک بسیار مفید هستند. در مطالعه حاضر توالی¬های کربناته سازند ایلام به سن سانتونین و داده¬ه چکیده کامل
    توالی¬های کربناته شاخص¬های اقلیمی دیرینه را به خوبی در خود ثبت می¬کنند و برای درک الگوهای آب و هوایی، شناسایی چرخه¬های میلانکوویچ و تاثیر آنها بر نوسانات سطح آب دریا در طول فانروزوئیک بسیار مفید هستند. در مطالعه حاضر توالی¬های کربناته سازند ایلام به سن سانتونین و داده¬های لاگ گامای طیفی مربوط به آنها در یکی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول در جنوب غرب زاگرس جهت شناسایی این چرخه¬ها و عوامل موثر بر رسوبگذاری این سازند انتخاب شده است. شواهد موجود نشان می¬دهند که انواع چرخه¬های میلانکوویچ در زمان رسوبگذاری سازند ایلام بر روی شرایط آب و هوایی موثر بوده¬اند، اما چرخه¬های طولانی مدت گریز از مرکز محور زمین نقش بیشتری در این زمینه داشته¬اند. نرخ رسوبگذاری در این سازند به طور میانگین 5/5 – 4 سانتی¬متر در هر هزار سال محاسبه شده است. با توجه به مقدار نرخ رسوبگذاری و تعداد چرخه¬های طولانی مدت گریز از مرکز محور زمین شناسایی شده، می¬توان گفت سازند ایلام در مدت زمان 3/1 – 18/1 میلیون سال رسوبگذاری کرده است. تغییرات سطح آب دریا در چاه¬های مورد مطالعه تا حد زیادی با تغییرات جهانی سطح آب دریاها مطابقت نشان می¬دهد. رسوبگذاری سازند ایلام تا حد زیادی متاثر از عملکرد چرخه¬های طولانی مدت گریز از مرکز محور زمین، نوسانات جهانی سطح آب دریا و حوادث تکتونیکی کرتاسه بالایی بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی محیط رسوبی واحدهای شیلی سازند پابده-گورپی و تاثیر کانیهای رسی در پایداری دیواره چاه، میدان نفتی آغاجاری
    بهمن  سلیمانی زهرا دهقانی
    واحدهای شيلی یکی از عوامل مشکل ساز در پروسه حفاري مخازن نفتی محسوب می شوند. مطالعه کنونی در ارتباط با ناپايداري دیواره چاه به واسطه حضور کاني هاي رسي در سازندهای شيلي پابده – گورپي در میدان آغاجاری است. بررسی و شناسایی شیل ها با استفاده از روش آزمایشگاهی XRF و لاگ NGS ص چکیده کامل
    واحدهای شيلی یکی از عوامل مشکل ساز در پروسه حفاري مخازن نفتی محسوب می شوند. مطالعه کنونی در ارتباط با ناپايداري دیواره چاه به واسطه حضور کاني هاي رسي در سازندهای شيلي پابده – گورپي در میدان آغاجاری است. بررسی و شناسایی شیل ها با استفاده از روش آزمایشگاهی XRF و لاگ NGS صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که روشNGS نسبت به ایلیت حساس بوده و برای شناسایی آن کاربرد دارد. با توجه به میزان Fe2O3 ، بخش بالای پابده شرایط اکسیدان ولی به سمت گورپی شرایط احیا حاکم است. نقش سایر عناصر نیز در تشکیل کانی های رسی مورد بحث قرار گرفته است. براساس میزان آهن، منگنز و وانادیم، نمونه های مورد مطالعه در گروه 3 رده بندی Quinby-Hunt and Wilde قرار می گیرند (شرایط احیا ولی Eh احیا غیر سولفیدی و pH متوسط تا پایین). گستره تغییرات نسبت Th/U (5/1-4) نشانه تغییرات محیطی از دریایی تا حدواسط می باشد. پرونده مقاله