• صفحه اصلی
  • بررسی نقش ریزرخساره ها، شرایط ته نشینی و دیاژنز بر کیفیت بخش مخزنی، سازند ایلام(سانتونین - کامپانین) در یکی از میادین جنوب باختری ایران، فروبوم دزفول

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401071939683 بازدید : 1112 صفحه: 16 - 32

10.52547/ispg.39683.11.21.16

20.1001.1.22518738.1400.11.21.3.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط