• صفحه اصلی
  • بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی درتعدادی از میادین واقع در شمال غرب خلیج فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139604141029336794 بازدید : 2094 صفحه: 63 - 77

20.1001.1.22518738.1396.7.13.2.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط