• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - زیست چینه نگاری نهشته¬های سازند کتکویه در برش گزوئیه، شمال غرب کرمان (جنوب شرق زرند) براساس فونای کنودونتی
    فرزاد  پورصالحی علی بهرامی حامد عامری گوستاو گابریل  ولدمان
    چکيده توالی‌های رسوبی دریایی اردویسین ایران در بلوک های ساختاری متفاوتی در امتداد حاشیه شمالی گندوانا قرار دارند. در شمال حوضه کرمان، توالی های رسوبی اردویسین به نام سازند کتکویه معرفی گردیده اند که مشتمل بر70 تا 300 متر از سنگ‌های سیلیسی آواری، یک یا دو افق نازک کربنا چکیده کامل
    چکيده توالی‌های رسوبی دریایی اردویسین ایران در بلوک های ساختاری متفاوتی در امتداد حاشیه شمالی گندوانا قرار دارند. در شمال حوضه کرمان، توالی های رسوبی اردویسین به نام سازند کتکویه معرفی گردیده اند که مشتمل بر70 تا 300 متر از سنگ‌های سیلیسی آواری، یک یا دو افق نازک کربناته در بخش بالایی و نهشته های آذرآواری می باشند. به طور سنتی مرز کامبرین-اردویسین در حوضه کرمان بین عضو دولومیت هتکن از سازند کوهبنان (فورونگین پسین) و عضو شیل پایینی سازند کتکویه تعیین شده است. با این وجود، تعیین جایگاه مرز ترمادوسین پیشین به دلیل اینکه هیچ فسیل شاخصی به طور مستند از این فاصله¬ی زمانی گزارش نگردیده نامشخص می¬باشد. به منظور زیست چینه نگاری سازند کتکویه در حوضه کرمان، برش گزوئیه با ضخامت تقریبی حدود170 متر انتخاب گردید. سازند کتکویه در این برش بر روی عضو دولومیت هتکن و در زیر ماسه سنگ های سازند شبجره به سن سیلورین قرارگرفته است. در برش گزوئیه به دلیل عملکرد دایک¬های بازالتی و تکتونیک شدید منطقه، لایه¬های سنگ آهک حاوی فسیل به شدت آلتره شده¬اند که طی سه مرحله برداشت نمونه، در نهایت 320 کنودونت از افق کربناته بخش بالایی این سازند بازیابی شد و 3 جنس و 7 گونه شناسایی گردید و بر این اساس سه¬ گستره ¬کنودونتی ¬ثبت¬شد: 1) Icriodella superba Range Zone(کاتین - ؟ هیرنانتین ؛ اردویسین پسین)، 2) Amorphognathus ordovicicus Range Zone (کاتین – اردویسین پسین)، 3) Amorphognathus superbus Range Zone (کاتین - ؟ هیرنانتین؛ اردویسین ¬پسین). سن اردویسین ¬پسین در سازند کتکویه در برش گزوئیه حداقل با سه گونه از جنس¬کنودونت Icriodella (I. superba ، I. deflecta، (I. cf. discrete و دوگونه¬ از جنس A. superbus) Amorphognathus،A. ordovicicus) مشخص و منجر به شناسایی آشکوب¬های Katian-?Hirnantian گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - سنگ چینه نگاری، رخساره ها و شرایط ته نشینی سازند آسماری(روپلین- بوردیگالین) در جنوب خاوری زاگرس چین خورده، فروافتادگی بندرلنگه(برش کوه نمکی خمیر)
    پيمان  رضائي سیده اکرم جویباری عبدالله نجفی
    سازند آسماری(روپلین-بوردیگالین) یکی از شناخته ترین سازندهای ایران است. به منظور بررسی سنگ چینه نگاری و محیط رسوبی برشی از این سازند در کوه نمکی خمیر و اقع در فروافتادگی بندرلنگه انتخاب گردید. در این تعداد 70 مقطع نازک میکروسکوپی آهکی و 3 نمونه مارنی (XRF) برای شناخت ر چکیده کامل
    سازند آسماری(روپلین-بوردیگالین) یکی از شناخته ترین سازندهای ایران است. به منظور بررسی سنگ چینه نگاری و محیط رسوبی برشی از این سازند در کوه نمکی خمیر و اقع در فروافتادگی بندرلنگه انتخاب گردید. در این تعداد 70 مقطع نازک میکروسکوپی آهکی و 3 نمونه مارنی (XRF) برای شناخت ریزرخساره ها شرایط ته نشینی مورد ارزیابی قرار گرفت. سازند آسماری در این برش 225 متر ستبرا و شامل رخساره آهکی و مارنی است. مطالعه پتروگرافی منجر به شناسایی 10 ریزرخساره متعلق به کمربندهای رخساره ای پهنه جزرومدی، لاگون، پشته کربناته و دریای باز گردید که در محیط رمپ کربناته تک شیب نهشته شده اند. ترکیب اکسیدهای رخساره مارنی نیزحاکی از وجود کانی های کربناتی، کوارتز و کانی های رسی می باشد که همراه با مشاهدات صحرایی و تناوب رخساره های آهکی نشانگر ته نشست این رخساره در در یک محیطی از نوع دریای باز می باشد. در نهایت به نظر می رسد تنوع رخساره ای و فسیلی سازند آسماری در برش مذکور به گونه اي كه در زمان اکیتانین اين سازند در فاصله نزديك‌تري به خط ساحل و در زمان روپلین و شاتین-بوردیگالین در فاصله دورتري نسبت به خط ساحل قرار داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارزيابي داده¬هاي پتروفيزيکي و پتروگرافي در گسترش ويژگي¬هاي مخزني سازند سروک در شمال غرب خليج فارس
    علیرضا  بشری
    سازند سروک در بخش شمالي خليج فارس، بسبب اينکه عمليات اکتشافي توسط شرکت¬هاي گوناگون نفتي خارجي انجام گرفته لذا يک تقسيم-بندي يکپارچه براي بخش¬هاي گوناگون سروک اعمال نگرديده و در هر ميدان تقسيمات سازند سروک با ميادين ديگر متفاوت مي¬باشد. در اين مطالعه تلاش به يکسان¬سازي ت چکیده کامل
    سازند سروک در بخش شمالي خليج فارس، بسبب اينکه عمليات اکتشافي توسط شرکت¬هاي گوناگون نفتي خارجي انجام گرفته لذا يک تقسيم-بندي يکپارچه براي بخش¬هاي گوناگون سروک اعمال نگرديده و در هر ميدان تقسيمات سازند سروک با ميادين ديگر متفاوت مي¬باشد. در اين مطالعه تلاش به يکسان¬سازي تقسيم¬بندي چينه شناسي در اين محدوده گرديده است. با استفاده ازلاگ¬هاي گاماي طبيعي، نوترون و سونيک، چاه¬هاي حفاري شده در اين سازند و با بهره¬گيري از مطالعات چينه فسيل و سنگ شناسي، اين سازند به سه بخش تقسيم شد که از بالا به پايين عبارتند از: ميشريف، احمدي و مدود. نقشه هاي ساختماني و هم ضخامت براي همه اين بخش¬ها ترسيم و نقشه سه بعدي هم ضخامت سازند سروک نيز ترسيم گرديد. سپس با بهره¬گيري ازداده¬هاي پتروفيزيکي ميدان هنديجان و بهرگانسر بدوا به بررسي و مطالعه اين دو ميدان پرداخته شد که شامل بررسي پتانسيل توليدي محدوده مخزني و سپس گسترش آن در ناحيه مورد مطاله با بهره-گيري اطلاعات و داده هاي موجود پتروفيزيکي اقدام مي¬گردد. در نهايت براي نشان دادن نحوه تغييرات پارامتر مخزني، نقشه هم تراز تغييرات تخلخل ترسيم و ارايه مي¬گردد. در نتيجه اين بررسي مشخص مي-گردد كه سازند سروك بجز در محدوده ميادين هنديجان و بهرگانسر، در ساير نقاط اين محدوده، داراي پتانسيل ضعيفي بوده است، كه ازعوامل آن ميتوان رسي بودن سازند، و دارا نبودن ويژگي¬هاي مناسب يک مخزن در سازند سروک اين ناحيه و همچنين عدم وجود پوش سنگ مناسب را نام برد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - پیش بینی و بررسی اختصاصات مخزن با استفاده از مدل زمین آمار، مطالعه موردی: مخزن بنگستانی میدان زیلایی، جنوب¬غرب ایران
    سمیه خرم آبادی بهمن  سلیمانی حسین شیخ زاده
    مدل زمین آمار ابزار مفیدی برای پیش بینی پتانسیل نفتی مخازن محسوب می شود. در مطالعه کنونی سعی بر این است که ضمن مروری بر اهمیت مدل زمین آمار در توصیف مخزن، تغییرات پارامترهای پتروفیزیکی مخزن بنگستانی میدان زیلایی را علیرغم تعداد محدود چاه¬های حفاری شده، مدل سازی و مورد ب چکیده کامل
    مدل زمین آمار ابزار مفیدی برای پیش بینی پتانسیل نفتی مخازن محسوب می شود. در مطالعه کنونی سعی بر این است که ضمن مروری بر اهمیت مدل زمین آمار در توصیف مخزن، تغییرات پارامترهای پتروفیزیکی مخزن بنگستانی میدان زیلایی را علیرغم تعداد محدود چاه¬های حفاری شده، مدل سازی و مورد بررسی قرار گیرد. این مخزن کربناته از سازندهای ایلام، سورگاه و سروک تشکیل شده و به هشت زون تقسیم گردید. در فرایند مدل¬سازی، اطلاعات مورد نیاز جهت مدل سه بعدی شامل تفاسیر ژئوفیزیکی، اطلاعات توصیف چاه، و نقشه¬های دو بعدی همراه با کنترل کیفی آنها در نرم افزار RMS وارد گردید. تهیه مدل ساختمانی بر اساس سطوح سر سازندها و عمق ورود چاه¬ها به آنها صورت گرفت. این داده¬ها به طور غیر مستقیم و یا مستقیم در نرم افزار موجود با قابلیت گرید بندی بالا جهت ایجاد سطوح استفاده گردید. نقشه همتراز عمقی سر سازند ایلام به عنوان سطح تفسیری، رقومی سازی و به عنوان نقشه کنتوری پایه در نظر گرفته شد. نقشه¬های هم تراز عمقی سایر زون¬ها نیز تهیه شد. پیش بینی الگوی توزیع تغییرات اختصاصات پتروفیزیکی مخزن با تکیه به روش¬های زمین آمار، نقشه¬های میانگین تخلخل، و اشباع آب تهیه شد. با توجه به نتایج حاصل از مدل سازی آشکار گردید که میدان زیلایی دارای پیچیدگی ساختاری بوده، ناهمگنی مخزن را موجب شده و ریسک پیش بینی رفتار مخزن را بالا برده است. مقایسه زون¬های مخزنی نشان داد که زون 3 دارای پتانسیل هیدروکربوری بهتری نسبت به سایر زون ها می¬باشد. یکی از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت مخزنی آن، فرایند دولومیتیزاسیون است. بر اساس تغییرات مقادیر توزیعی اشباع آب و تخلخل خصوصیات مخزنی ازجنوب شرق به طرف شمال غرب میدان بهبود می¬یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بازسازی محیط رسوبی و تغییرات سطح آب دریا در سازند آسماری در تاقدیس¬های آسماری و گورپی و میدان نفتی مسجدسلیمان (جنوب غرب ایران)
    نواب ورناصری داود جهانی نادر کهنسال قدیم وند محسن پورکرمانی
    در این پژوهش دو برش سطحی از سازند آسماری (بر¬ش¬های تاقدیس آسماری و تاقدیس گورپی) و یک برش زیرسطحی (چاه 186 میدان نفتی مسجدسلیمان) از دیدگاه محیط رسوبی و چینه¬نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفته¬اند. این برش¬ها در زون ایذه و فروافتادگی دزفول قرار دارند. برش¬های تاقدیس آس چکیده کامل
    در این پژوهش دو برش سطحی از سازند آسماری (بر¬ش¬های تاقدیس آسماری و تاقدیس گورپی) و یک برش زیرسطحی (چاه 186 میدان نفتی مسجدسلیمان) از دیدگاه محیط رسوبی و چینه¬نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفته¬اند. این برش¬ها در زون ایذه و فروافتادگی دزفول قرار دارند. برش¬های تاقدیس آسماری و چاه 186 متعلق به آکی¬تانین تا بوردیگالین و برش تاقدیس گورپی از شاتین تا بوردیگالین رسوبگذاری کرده است. مطالعات پتروگرافی منجر به شناسایی 18 ریزرخساره شده است. این ریزرخساره¬ها در محیط¬های جزر و مدی، لاگون، سد و دریای باز یک رمپ کربناته هموکلینال رسوبگذاری کرده¬اند. تغییرات رخساره¬ای و محیط رسوبی بیانگر تشکیل پنج سکانس رسوبی رده سوم در برش گورپی و سه سکانس رسوبی رده سوم در برش¬های آسماری و چاه 186 می¬باشد. تغییرات جانبی ریزرخساره¬ها و سکانس¬های رسوبی نشان می¬دهد که در منطقه مورد مطالعه، حوضه رسوبی به سمت شمال غرب عمیق¬تر شده است. تغییرات سطح آب دریا در سازند آسماری در برش¬های مورد مطالعه تا حدی زیادی متاثر از نوسانات جهانی سطح آب دریا و رویدادهای تکتونیکی الیگومیوسن بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - سنگ چینه¬نگاری و زیست چینه¬نگاری سازند پابده براساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام (جنوب ایلام- حوضه رسوبی زاگرس)
    سمیه  طاهری زاده محمد وحیدی نیا محمدحسین محمودی قرایی
    حوضه رسوبی زاگرس در جنوب و جنوب غربی ایران قرار گرفته و سازند پابده یکی از مهم ترین واحدهای سنوزوئیک حوضه رسوبی زاگرس می باشد، بعلاوه سازند پابده به عنوان یکی از سنگ منشأهای حوضه رسوبی زاگرس از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. به منظور مطالعه دقیق سنگ چینه¬نگاری و زیست چی چکیده کامل
    حوضه رسوبی زاگرس در جنوب و جنوب غربی ایران قرار گرفته و سازند پابده یکی از مهم ترین واحدهای سنوزوئیک حوضه رسوبی زاگرس می باشد، بعلاوه سازند پابده به عنوان یکی از سنگ منشأهای حوضه رسوبی زاگرس از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. به منظور مطالعه دقیق سنگ چینه¬نگاری و زیست چینه¬نگاری سازند پابده، برش سد ایلام در شمال غرب حوضه رسوبی زاگرس انتخاب و نمونه برداری شده است. تعداد 360 نمونه برداشت شده که تعداد 260 نمونه از روش شست وشو و 100 نمونه مقاطع نازک تهیه شده است. براساس مطالعات انجام شده بر روی این نمونه ها در برش سد ایلام تعداد 25جنس و 105 گونه شناسایی شده است که باتوجه به فسیل های شناسایی شده تعداد 26 بیوزون و 2زیر بیوزون شناسایی شده که سن سازند پابده دانین میانی – آکیتانین پیشین بدست آمده است. نهشته¬های سازند پابده در برش سد ایلام دارای ضخامت 764متر (شروع پابده تا شروع انیدریت کلهر) می باشد که شامل واحدهای شیل ارغوانی(2 بخش)، سنگ آهک مارنی همراه با سنگ آهک پایینی، سنگ آهک چرتی، سنگ آهک مارنی همراه با سنگ آهک بالایی می باشد. مرز زیرین این سازند با شیل و مارن¬های سازند گورپی بصورت هم شیب و پیوسته می باشد اما مرز بالایی آن با ژیپس¬های سازند آسماری به احتمال زیاد همراه با یک ناپیوستگی است. پرونده مقاله