• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مقايسه پتانسيل مخزني سازندهاي سورمه و دالان در خليج فارس
    چكيده سازندهاي سورمه و دالان به ترتيب سنگ مخزن بزرگ ترين ميدان هاي نفت و گاز منطقه خليج فارس هستند. بخش اصلي سنگ مخزن اين دو سازند در واحدهاي کربنات بالايي آنها قرار گرفته و از رخساره اُاُييد گرينستون و دولوستون هاي مختلف تشکيل شده است. مقايسه داده هاي پتروفيزيکي حاصل چکیده کامل
    چكيده سازندهاي سورمه و دالان به ترتيب سنگ مخزن بزرگ ترين ميدان هاي نفت و گاز منطقه خليج فارس هستند. بخش اصلي سنگ مخزن اين دو سازند در واحدهاي کربنات بالايي آنها قرار گرفته و از رخساره اُاُييد گرينستون و دولوستون هاي مختلف تشکيل شده است. مقايسه داده هاي پتروفيزيکي حاصل از بررسي مغزه ها، مقاطع نازک و نمودارهاي چاه پيمايي دالان بالايي در ميدان پارس جنوبي و سورمه بالايي در ميدان تابناک گواه آن است که ميانگين تخلخل در مخزن سورمه 15/17% (درجه خيلي خوب) و در مخزن دالان 50/8% (درجه متوسط) است. همچنين، ميانگين تراوايي در مخزن سورمه 308 (خيلي خوب) و در مخزن دالان 30 (متوسط) ميلي دارسي تعيين گرديد. از عوامل اصلي تفاوت آشکار بين خواص مخزني دو سازند مورد مطالعه بايد به شرايط و محيط رسوبگذاري، بافت و کاني شناسي اوليه و تاريخچه دياژنتيکي متفاوت آنها اشاره کرد. کاهش محسوس خصوصيات مخزني سازند دالان با افزايش عمق بيانگر تأثير زياد دفن عميق همراه با افزايش تراکم و تشکيل سيمان در اين سازند است. در مقابل، پتانسيل بالاي مخزن سورمه ناشي از حفظ تخلخل بين دانه اي در اثر سيماني شدن ناقص پيش از تدفين و گسترش تخلخل بين بلوري حاصل از دولوميتي شدن آن است. نبود ارتباط کافي با سنگ منشأ مناسب سبب شده است که سازند سورمه علي رغم کيفيت مخزني بهتر و ضخامت بيشتر در شمال خليج فارس از درجه اشباع هيدروکربن و توان توليد کمتري برخوردار باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس
    همتا رنجبر علی رحمانی
    چکيده به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري، برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت ٢٧٠ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي صحرايي منجر به شناسايي ١٢ ريزرخساره شامل: نوموليتيده لپيدوسي چکیده کامل
    چکيده به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري، برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت ٢٧٠ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي صحرايي منجر به شناسايي ١٢ ريزرخساره شامل: نوموليتيده لپيدوسيکلينا پکستون/رودستون، بايوکلاست کوراليناسه آ بنتيک فرامينيفرا (منفذدار) پکستون، بايوکلاست کوراليناسه آ نئوروتاليا پکستون، اائيد گرينستون، بايوکلاست گرينستون، ميليوليدا روتاليا نوموليتيده پکستون، ميليوليدا کوراليناسه آ کورال فلوتستون/گرينستون، بايوکلاست بنتيک فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون/گرينستون، ميليوليدا اکينيد وکستون/پکستون، دندريتينا ميليوليدا پلوئيدال پکستون/گرينستون، مادستون کوارتزدار و مادستون اينتراکلاست دار گرديد که در قسمت هاي سراشيب قاره، سد ، لاگون و پهنه جزرو مدي رسوبگذاري کرده اند. بطور کلي اين رسوبات تحت 3 نوع متفاوت از شوري از 34psu تا بيش از 50psu ، در محيطي با زون نوري اليگوفوتيک تا يوفوتيک و تحت رژيم غذايي اليگوتروفي-مزوتروفي ضعيف تا يوتروفي در مدت زمان (شاتين تا بورديگالين) در يک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلينال تشکيل شده اند. مقايسه سازند آسماري در برش مورد مطالعه (شرق گچساران) با دو برش ديگر (جنوب فيروز آباد و شمال گچساران) حاکي از رسوبگذاري سازند آسماري در محيط دريايي با شوري نرمال در جنوب فيروزآباد در زمان روپلين مي باشد. محيط دريايي با شوري نرمال در زمان شاتين در ناحيه گچساران توسعه يافته و افزايش شوري محيط در ناحيه فيروزآباد در همين زمان محسوس مي گردد. ناحيه گچساران در زمان آکي تانين و بورديگالين نيز با افزايش شوري محيط مواجه بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مطالعه پتروگرافي و پتروفيزيکي سازندهاي کربناته پرمو- ترياس (دالان و کنگان) در محدوده کمان قطر واقع در خليج فارس
    چكيده سازندهاي پرموترياس يکي از عظيم ترين مخزنهاي گازي کربناته حوضه خيلج فارس و کشور هاي مجاور آن محسوب مي شود. سنگ شناسي عمومي آنها از جنس سنگ آهك، دولوميت و انيدريت مي باشد. رخساره هاي اين سازندها در محيطهاي رسوبگذاري متنوعي از جمله محيط دريايي كم عمق، پرانرژي، حد جز چکیده کامل
    چكيده سازندهاي پرموترياس يکي از عظيم ترين مخزنهاي گازي کربناته حوضه خيلج فارس و کشور هاي مجاور آن محسوب مي شود. سنگ شناسي عمومي آنها از جنس سنگ آهك، دولوميت و انيدريت مي باشد. رخساره هاي اين سازندها در محيطهاي رسوبگذاري متنوعي از جمله محيط دريايي كم عمق، پرانرژي، حد جزر و مدي، محيطهاي دريايي نيمه ‌آزاد، سدي و لاگوني انباشته شده است. هدف از اين مطالعه، سرشت نمايي و بررسي خواص مخزني و تعيين ميکروفاسيس هاي اين سازندها و نهايتا" ارزيابي کيفيت مخزني آنها از روي مقاطع نازک حاصل از مغزه ها و خرده سنگ هاي حفاري و اطلاعات نمودار هاي چاه نگاري مربوط به اين سازندها در ميادين مختلف موجود در محدوده کمان قطر است. براساس اين مطالعه، اين سازندها از لحاظ ليتواستراتيگرافي در مجموع به چهار زون k1-k4 تقسيم بندي شده و هر يک از اين زونها يا واحدها خود به زير واحدهاي مختلفي تقسيم شده اند. از نظر كيفيت مخزني اين زونها در چهار گروه ضعيف، متوسط، خوب و خيلي خوب قرار داده شده اند، به طوريکه زون k4 داراي بالاترين کيفيت مخزني و زون k1 داراي کمترين کيفيت مخزني است. رسم نقشه هاي هم ضخامت و هم عمق، همچنين انجام تطابق ميان چاههاي مختلف و نيز مدل سه بعدي چينه شناسي زونهاي فوق، نشانگر کاهش ضخامت از غرب به شرق مي باشد. از نظر عمقي نيز اين سازندها در قسمتهاي جنوب شرقي در اعماق بيشتري قرار گرفته اند، بصورتي که در ميدان سلمان عمق قرار گيري اين سازندها بيشتر از ساير ميدانهاي مورد مطالعه است. مطالعه ميکروسکوپي مقاطع نازك حاصل از مغزه هاي حفاري در اين سازندها، از نظر بافت و نوع سنگ شناسي منجر به شناسايي رخساره هاي سنگي گوناگون از جمله رخساره توده انيدريتي، رخساره دولومادستون يا مادستون دولوميتي، رخساره دولوباندستون ترومبوليتي و استروماتوليتي، رخساره دولووكستون/ پكستون، رخساره دولوگرينستون هاي فاقد سيمان انيدريتي و رخساره گرينستوني شد که با بررسي خواص پتروفيزيکي (تخلخل و تراوايي) بر روي اين رخساره ها، هر يک آنها از نظر كيفيت مخزني در چهار گروه ضعيف، متوسط، خوب و خيلي خوب قرار داده شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مطالعه پتروگرافي و پتروفيزيکي سازندهاي کربناته پرمو- ترياس (دالان و کنگان) در محدوده کمان قطر واقع در خليج فارس
    علیرضا  بشری
    سازندهاي پرموترياس يکي از عظيم ترين مخزنهاي گازي کربناته حوضه خيلج فارس و کشور هاي مجاور آن محسوب مي شود. سنگ شناسي عمومي آنها از جنس سنگ آهك، دولوميت و انيدريت مي باشد. رخساره هاي اين سازندها در محيطهاي رسوبگذاري متنوعي از جمله محيط دريايي كم عمق، پرانرژي، حد جزر و مدي چکیده کامل
    سازندهاي پرموترياس يکي از عظيم ترين مخزنهاي گازي کربناته حوضه خيلج فارس و کشور هاي مجاور آن محسوب مي شود. سنگ شناسي عمومي آنها از جنس سنگ آهك، دولوميت و انيدريت مي باشد. رخساره هاي اين سازندها در محيطهاي رسوبگذاري متنوعي از جمله محيط دريايي كم عمق، پرانرژي، حد جزر و مدي، محيطهاي دريايي نيمه ‌آزاد، سدي و لاگوني انباشته شده است. هدف از اين مطالعه، سرشت نمايي و بررسي خواص مخزني و تعيين ميکروفاسيس هاي اين سازندها و نهايتا" ارزيابي کيفيت مخزني آنها از روي مقاطع نازک حاصل از مغزه ها و خرده سنگ هاي حفاري و اطلاعات نمودار هاي چاه نگاري مربوط به اين سازندها در ميادين مختلف موجود در محدوده کمان قطر است. براساس اين مطالعه، اين سازندها از لحاظ ليتواستراتيگرافي در مجموع به چهار زون k1-k4 تقسيم بندي شده و هر يک از اين زونها يا واحدها خود به زير واحدهاي مختلفي تقسيم شده اند. از نظر كيفيت مخزني اين زونها در چهار گروه ضعيف، متوسط، خوب و خيلي خوب قرار داده شده اند، به طوريکه زون k4 داراي بالاترين کيفيت مخزني و زون k1 داراي کمترين کيفيت مخزني است. رسم نقشه هاي هم ضخامت و هم عمق، همچنين انجام تطابق ميان چاههاي مختلف و نيز مدل سه بعدي چينه شناسي زونهاي فوق، نشانگر کاهش ضخامت از غرب به شرق مي باشد. از نظر عمقي نيز اين سازندها در قسمتهاي جنوب شرقي در اعماق بيشتري قرار گرفته اند، بصورتي که در ميدان سلمان عمق قرار گيري اين سازندها بيشتر از ساير ميدانهاي مورد مطالعه است. مطالعه ميکروسکوپي مقاطع نازك حاصل از مغزه هاي حفاري در اين سازندها، از نظر بافت و نوع سنگ شناسي منجر به شناسايي رخساره هاي سنگي گوناگون از جمله رخساره توده انيدريتي، رخساره دولومادستون يا مادستون دولوميتي، رخساره دولوباندستون ترومبوليتي و استروماتوليتي، رخساره دولووكستون/ پكستون، رخساره دولوگرينستون هاي فاقد سيمان انيدريتي و رخساره گرينستوني شد که با بررسي خواص پتروفيزيکي (تخلخل و تراوايي) بر روي اين رخساره ها، هر يک آنها از نظر كيفيت مخزني در چهار گروه ضعيف، متوسط، خوب و خيلي خوب قرار داده شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بايوستراتيگرافي مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ايذه، خوزستان)
    نسرین  هداوند خانی عباس  صادقی علیرضا  طهماسبی محمد حسین  آدابی
    چکيده به منظور مطالعه مرز کرتاسه/ پالئوژن در زون ايذه 100 متر از رسوبات رأس سازند گورپي در برش چهارده مورد نمونه برداري قرار گرفت. اين رسوبات به طور عمده از شيل و مارن سبزرنگ تشکيل شده است. بر اساس فرامينيفرهاي پلانکتوني 6 بايوزون زير در رسوبات مذکور شناسايي و معرفي گ چکیده کامل
    چکيده به منظور مطالعه مرز کرتاسه/ پالئوژن در زون ايذه 100 متر از رسوبات رأس سازند گورپي در برش چهارده مورد نمونه برداري قرار گرفت. اين رسوبات به طور عمده از شيل و مارن سبزرنگ تشکيل شده است. بر اساس فرامينيفرهاي پلانکتوني 6 بايوزون زير در رسوبات مذکور شناسايي و معرفي گرديد: - Plummerita hantkenoides Zone (CF1) (Late Maastrichtian) - Guembelitria cretacea Partial-range Zone (P0) (Danian) - Parvularugoglobigerina eugubina Taxon-range Zone (Pα) (Danian) - Eoglobigerina edita Partial-range Zone (P1) (Danian) - Praemurica uncinata Lowest-occurrence Zone (P2) (Danian) - Morozovella angulata Lowest-occurrence Zone (P3) (Danian- Selandian) مرز کرتاسه / پالئوژن در اين برش بر مبناي بايوزون هاي فوق 80.25 متر پايين تر از مرز سازندهاي گورپي- پابده قرار دارد. در اين مطالعه زون هاي زيستي شناسايي شده با زون هاي فرامينيفرهاي پلانکتوني در مرز کرتاسه/ پالئوژن ديگر نقاط تتيس مقايسه گرديد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسي شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان به عنوان منابع نامتعارف هيدروکربني
    امینه لطفی یار علی چهرازی نادر  ثابتی
    چکيده امروزه منابع نامتعارف، با توجه به افزايش قيمت و تقاضاي جهاني براي سوخت‌هاي فسيلي مورد توجه بسياري از کشورها قرار گرفته است. شيل‌هاي گازي يکي از مهمترين منابع نامتعارف محسوب مي‌شوند. شيل گازي سنگ دانه‌ريز غني از مواد آلي و داراي ذخيره اقتصادي گازي است. سازند شيل گ چکیده کامل
    چکيده امروزه منابع نامتعارف، با توجه به افزايش قيمت و تقاضاي جهاني براي سوخت‌هاي فسيلي مورد توجه بسياري از کشورها قرار گرفته است. شيل‌هاي گازي يکي از مهمترين منابع نامتعارف محسوب مي‌شوند. شيل گازي سنگ دانه‌ريز غني از مواد آلي و داراي ذخيره اقتصادي گازي است. سازند شيل گازي داراي تخلخل پايين بوده و براي داشتن توليد اقتصادي از آن ايجاد شکستگي ضروري است. در اين پژوهش، شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان (مطالعه موردي نمونه‌هاي خرده‌هاي حفاري چاه باباقير1) به عنوان پتانسيل منابع نامتعارف بررسي شده است. سازند گرو شامل تناوب آهک‌ رسي سياه راديولردار، شيل‌هاي سياه‌رنگ بيتومن‌دار پيريتي و چرتي آمونيت و بلمنيت‌دار است. پلانکتون‌ و راديولارها نشان دهنده حوضه عميق دريايي هستند، وريز سنگواره‌ها نشان مي‌دهد که سازند گرو داراي سن نئوکومين تا کنياسين است. بررسي دادههاي ژئوشيميايي نشان مي‌دهد، سازند گرو از لحاظ محتواي کربن آلي، داراي کيفيت خوب (محدوده مناسب TOC) است. همچنين کروژن موجود در سازند گرو از نوع کروژن III بوده و لذا سنگ منشآ گاززا را نشان مي‌دهد. اين داده‌ها رخساره عميق براي منطقه را پيشنهاد مي‌کند. پراش پرتو ايکس و مطالعات کاني‌شناسي نشان مي‌دهد که سازند گرو داراي محتواي کاني رسي کمتر از 4 درصد (4-3 درصد)، و شکنندگي متوسط به بالاست و براي اهداف حفاري مناسب خواهد بود. بررسي مجموعه مطالعات صورت گرفته نشان داده است که سازند گرو در منطقه لرستان را مي‌توان به عنوان شيل گازي در نظر گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مقايسه پتانسيل مخزني سازندهاي سورمه و دالان در خليج فارس
    چكيده سازندهاي سورمه و دالان به ترتيب سنگ مخزن بزرگ ترين ميدان هاي نفت و گاز منطقه خليج فارس هستند. بخش اصلي سنگ مخزن اين دو سازند در واحدهاي کربنات بالايي آنها قرار گرفته و از رخساره اُاُييد گرينستون و دولوستون هاي مختلف تشکيل شده است. مقايسه داده هاي پتروفيزيکي حاصل چکیده کامل
    چكيده سازندهاي سورمه و دالان به ترتيب سنگ مخزن بزرگ ترين ميدان هاي نفت و گاز منطقه خليج فارس هستند. بخش اصلي سنگ مخزن اين دو سازند در واحدهاي کربنات بالايي آنها قرار گرفته و از رخساره اُاُييد گرينستون و دولوستون هاي مختلف تشکيل شده است. مقايسه داده هاي پتروفيزيکي حاصل از بررسي مغزه ها، مقاطع نازک و نمودارهاي چاه پيمايي دالان بالايي در ميدان پارس جنوبي و سورمه بالايي در ميدان تابناک گواه آن است که ميانگين تخلخل در مخزن سورمه 15/17% (درجه خيلي خوب) و در مخزن دالان 50/8% (درجه متوسط) است. همچنين، ميانگين تراوايي در مخزن سورمه 308 (خيلي خوب) و در مخزن دالان 30 (متوسط) ميلي دارسي تعيين گرديد. از عوامل اصلي تفاوت آشکار بين خواص مخزني دو سازند مورد مطالعه بايد به شرايط و محيط رسوبگذاري، بافت و کاني شناسي اوليه و تاريخچه دياژنتيکي متفاوت آنها اشاره کرد. کاهش محسوس خصوصيات مخزني سازند دالان با افزايش عمق بيانگر تأثير زياد دفن عميق همراه با افزايش تراکم و تشکيل سيمان در اين سازند است. در مقابل، پتانسيل بالاي مخزن سورمه ناشي از حفظ تخلخل بين دانه اي در اثر سيماني شدن ناقص پيش از تدفين و گسترش تخلخل بين بلوري حاصل از دولوميتي شدن آن است. نبود ارتباط کافي با سنگ منشأ مناسب سبب شده است که سازند سورمه علي رغم کيفيت مخزني بهتر و ضخامت بيشتر در شمال خليج فارس از درجه اشباع هيدروکربن و توان توليد کمتري برخوردار باشد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس
    همتا رنجبر علی رحمانی
    چکيده به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري، برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت ٢٧٠ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي صحرايي منجر به شناسايي ١٢ ريزرخساره شامل: نوموليتيده لپيدوسي چکیده کامل
    چکيده به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري، برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت ٢٧٠ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي صحرايي منجر به شناسايي ١٢ ريزرخساره شامل: نوموليتيده لپيدوسيکلينا پکستون/رودستون، بايوکلاست کوراليناسه آ بنتيک فرامينيفرا (منفذدار) پکستون، بايوکلاست کوراليناسه آ نئوروتاليا پکستون، اائيد گرينستون، بايوکلاست گرينستون، ميليوليدا روتاليا نوموليتيده پکستون، ميليوليدا کوراليناسه آ کورال فلوتستون/گرينستون، بايوکلاست بنتيک فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون/گرينستون، ميليوليدا اکينيد وکستون/پکستون، دندريتينا ميليوليدا پلوئيدال پکستون/گرينستون، مادستون کوارتزدار و مادستون اينتراکلاست دار گرديد که در قسمت هاي سراشيب قاره، سد ، لاگون و پهنه جزرو مدي رسوبگذاري کرده اند. بطور کلي اين رسوبات تحت 3 نوع متفاوت از شوري از 34psu تا بيش از 50psu ، در محيطي با زون نوري اليگوفوتيک تا يوفوتيک و تحت رژيم غذايي اليگوتروفي-مزوتروفي ضعيف تا يوتروفي در مدت زمان (شاتين تا بورديگالين) در يک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلينال تشکيل شده اند. مقايسه سازند آسماري در برش مورد مطالعه (شرق گچساران) با دو برش ديگر (جنوب فيروز آباد و شمال گچساران) حاکي از رسوبگذاري سازند آسماري در محيط دريايي با شوري نرمال در جنوب فيروزآباد در زمان روپلين مي باشد. محيط دريايي با شوري نرمال در زمان شاتين در ناحيه گچساران توسعه يافته و افزايش شوري محيط در ناحيه فيروزآباد در همين زمان محسوس مي گردد. ناحيه گچساران در زمان آکي تانين و بورديگالين نيز با افزايش شوري محيط مواجه بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس
    همتا رنجبر علی رحمانی
    چکيده به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري، برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت ٢٧٠ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي صحرايي منجر به شناسايي ١٢ ريزرخساره شامل: نوموليتيده لپيدوسي چکیده کامل
    چکيده به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري، برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت ٢٧٠ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي صحرايي منجر به شناسايي ١٢ ريزرخساره شامل: نوموليتيده لپيدوسيکلينا پکستون/رودستون، بايوکلاست کوراليناسه آ بنتيک فرامينيفرا (منفذدار) پکستون، بايوکلاست کوراليناسه آ نئوروتاليا پکستون، اائيد گرينستون، بايوکلاست گرينستون، ميليوليدا روتاليا نوموليتيده پکستون، ميليوليدا کوراليناسه آ کورال فلوتستون/گرينستون، بايوکلاست بنتيک فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون/گرينستون، ميليوليدا اکينيد وکستون/پکستون، دندريتينا ميليوليدا پلوئيدال پکستون/گرينستون، مادستون کوارتزدار و مادستون اينتراکلاست دار گرديد که در قسمت هاي سراشيب قاره، سد ، لاگون و پهنه جزرو مدي رسوبگذاري کرده اند. بطور کلي اين رسوبات تحت 3 نوع متفاوت از شوري از 34psu تا بيش از 50psu ، در محيطي با زون نوري اليگوفوتيک تا يوفوتيک و تحت رژيم غذايي اليگوتروفي-مزوتروفي ضعيف تا يوتروفي در مدت زمان (شاتين تا بورديگالين) در يک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلينال تشکيل شده اند. مقايسه سازند آسماري در برش مورد مطالعه (شرق گچساران) با دو برش ديگر (جنوب فيروز آباد و شمال گچساران) حاکي از رسوبگذاري سازند آسماري در محيط دريايي با شوري نرمال در جنوب فيروزآباد در زمان روپلين مي باشد. محيط دريايي با شوري نرمال در زمان شاتين در ناحيه گچساران توسعه يافته و افزايش شوري محيط در ناحيه فيروزآباد در همين زمان محسوس مي گردد. ناحيه گچساران در زمان آکي تانين و بورديگالين نيز با افزايش شوري محيط مواجه بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تحليل پايداري ديواره چاه در زمان حفاري با استفاده از مدل ژئومکانيکي و نرم افزار FLAC3D در مخزن آسماري ميدان نفتي اهواز
    محمد میرانی
    چکيده مخازن نفتي، يکي از مهمترين منابع توليد انرژي به شمار مي آيند که به دليل داشتن شرايط ويژه مکانيک سنگي، قابليت حفظ و نگهداري سيالات هيدروکربني را دارند. از آنجاکه مهمترين عامل جهت دسترسي به اين مخازن نفتي و آگاهي از شرايط زمين در اعماق بيشتر حفر چاه مي باشد، لذا ي چکیده کامل
    چکيده مخازن نفتي، يکي از مهمترين منابع توليد انرژي به شمار مي آيند که به دليل داشتن شرايط ويژه مکانيک سنگي، قابليت حفظ و نگهداري سيالات هيدروکربني را دارند. از آنجاکه مهمترين عامل جهت دسترسي به اين مخازن نفتي و آگاهي از شرايط زمين در اعماق بيشتر حفر چاه مي باشد، لذا يکي از مهمترين فرآيندهايي که در طول زمان بهره برداري از مخزن نفتي، بايستي بدان توجه ويژه اي نمود، پيش بيني و طراحي دقيق پايداري ديواره چاه نفتي و داشتن اطالاعات کافي از وضعيت تنش هاي برجا منطقه در زمان حفاري چاه هاي نفتي مي باشد. عدم تجزيه و تحليل دقيق پايداري چاه مي تواند مشکلات بسياري مانند ريزش چاه، شکست، مچالگي لوله جداري،گيرکردن لوله ها و مته حفاري را بوجود آورد. در اين تحقيق پايداري يک چاه نفتي، در سازند آسماري واقع در ميدان نفتي اهواز با استفاده از نرم افزار عددي FLAC3D و اطلاعات بدست آمده از نمودار هاي چاه پيمايي در دو بخش مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته و نتايج آن ارائه شده است. فشار و وزن گل حفاري در آغاز حرکت پلاستيک ديواره چاه و همچنين آغاز گسيختگي برشي در ديواره چاه نيز بدست آمده است. فشار و وزن گل حفاري در آغاز حرکت پلاستيک ديواره چاه و همچنين آغاز گسيختگي برشي در ديواره چاه، براي 7.5 متر از سازند که ليتولوژي آن عمدتا شامل آهک مارني و ماسه سنگ بوده، و نيز براي 6متر از سازند که داراي خصوصيت آهک سخت مي باشد،بدست آمده است. همچنين تحليل پايداري چاه در امتداد قائم، تنش افقي حداقل و تنش افقي حداکثر انجام شده است. آغاز حرکت پلاستيک و گسيختگي برشي در ديواره چاه در بخش اول به ترتيب در فشار گل هاي33 و4/26 مگاپاسکال و در بخش دوم در فشار گل هاي 45 و 30 مگاپاسکال اتفاق مي افتد. نتايج نشان مي دهد شکست کششي در امتداد تنش افقي حداکثر و گسيختگي برشي در امتداد تنش افقي حداقل مي باشند. همچنين نتايج تحليل به دليل پايين بودن خصوصيات مکانيک سنگي لايه ماسه سنگي حاکي از بيشترين ميزان جابجايي و ريزش، و کوچک بودن محدوده اي ايمن گل حفاري در اين لايه مي باشند. پرونده مقاله