• صفحه اصلی
  • ارزیابی اولیه منشاء نفت مخازن آسماری و بنگستان میدان کوپال با استفاده از داده های ایزوتوپی و ژئوشیمیایی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402051043481 بازدید : 229 صفحه: 38 - 60

20.1001.1.22518738.1401.12.23.5.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط