• صفحه اصلی
  • بازسازی شرایط محیط رسوبی سازند تاربور براساس تجزیه و تحلیل میکروفاسیس ها در ناحیه مورک (جنوب سمیرم)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990615249316 بازدید : 1337 صفحه: 1 - 20

20.1001.1.22518738.1398.9.18.5.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط