آخرین اخبار نشریه
  مجله زمین شناسی نفت ایران ( علمی پژوهشی )
 • معرفي نشريه
  علمی

  نشریه علمی پژوهشی زمین شناسی نفت ایران نتایج تحقیقات استادان وپژوهشگران رشته های مختلف زمین شناسی نفت، مهندسی نفت، زمین شناسی مخازن نفت، پتروفیزیک، مهندسی اکتشاف نفت، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، رسوب شناسی، شناخت حوضه های رسوبی، چینه و فسیل شناسی (سازندهای مرتبط نفتی شامل منشا،  مخزن و سنگپوش یا هم ارز آنها) و کلیه ی گرایش های علوم زمین که در زمین شناسی نفت و اکتشاف نفت کاربرد دارد؛ را به منظور گسترش و پیشبرد علمی وفنی وتوسعه کیفی نیروهای متخصص وبهبود امور آموزشی وپژوهشی منتشر می نماید.


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - زیست چینه نگاری نهشته¬های سازند کتکویه در برش گزوئیه، شمال غرب کرمان (جنوب شرق زرند) براساس فونای کنودونتی
   فرزاد  پورصالحی علی بهرامی حامد عامری گوستاو گابریل  ولدمان
   شماره 24 , دوره 12 , پاییز-زمستان 1401
   چکيده توالی‌های رسوبی دریایی اردویسین ایران در بلوک های ساختاری متفاوتی در امتداد حاشیه شمالی گندوانا قرار دارند. در شمال حوضه کرمان، توالی های رسوبی اردویسین به نام سازند کتکویه معرفی گردیده اند که مشتمل بر70 تا 300 متر از سنگ‌های سیلیسی آواری، یک یا دو افق نازک کربنا چکیده کامل
   چکيده توالی‌های رسوبی دریایی اردویسین ایران در بلوک های ساختاری متفاوتی در امتداد حاشیه شمالی گندوانا قرار دارند. در شمال حوضه کرمان، توالی های رسوبی اردویسین به نام سازند کتکویه معرفی گردیده اند که مشتمل بر70 تا 300 متر از سنگ‌های سیلیسی آواری، یک یا دو افق نازک کربناته در بخش بالایی و نهشته های آذرآواری می باشند. به طور سنتی مرز کامبرین-اردویسین در حوضه کرمان بین عضو دولومیت هتکن از سازند کوهبنان (فورونگین پسین) و عضو شیل پایینی سازند کتکویه تعیین شده است. با این وجود، تعیین جایگاه مرز ترمادوسین پیشین به دلیل اینکه هیچ فسیل شاخصی به طور مستند از این فاصله¬ی زمانی گزارش نگردیده نامشخص می¬باشد. به منظور زیست چینه نگاری سازند کتکویه در حوضه کرمان، برش گزوئیه با ضخامت تقریبی حدود170 متر انتخاب گردید. سازند کتکویه در این برش بر روی عضو دولومیت هتکن و در زیر ماسه سنگ های سازند شبجره به سن سیلورین قرارگرفته است. در برش گزوئیه به دلیل عملکرد دایک¬های بازالتی و تکتونیک شدید منطقه، لایه¬های سنگ آهک حاوی فسیل به شدت آلتره شده¬اند که طی سه مرحله برداشت نمونه، در نهایت 320 کنودونت از افق کربناته بخش بالایی این سازند بازیابی شد و 3 جنس و 7 گونه شناسایی گردید و بر این اساس سه¬ گستره ¬کنودونتی ¬ثبت¬شد: 1) Icriodella superba Range Zone(کاتین - ؟ هیرنانتین ؛ اردویسین پسین)، 2) Amorphognathus ordovicicus Range Zone (کاتین – اردویسین پسین)، 3) Amorphognathus superbus Range Zone (کاتین - ؟ هیرنانتین؛ اردویسین ¬پسین). سن اردویسین ¬پسین در سازند کتکویه در برش گزوئیه حداقل با سه گونه از جنس¬کنودونت Icriodella (I. superba ، I. deflecta، (I. cf. discrete و دوگونه¬ از جنس A. superbus) Amorphognathus،A. ordovicicus) مشخص و منجر به شناسایی آشکوب¬های Katian-?Hirnantian گردید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - سنگ چینه نگاری، رخساره ها و شرایط ته نشینی سازند آسماری(روپلین- بوردیگالین) در جنوب خاوری زاگرس چین خورده، فروافتادگی بندرلنگه(برش کوه نمکی خمیر)
   پيمان  رضائي سیده اکرم جویباری عبدالله نجفی
   شماره 24 , دوره 12 , پاییز-زمستان 1401
   سازند آسماری(روپلین-بوردیگالین) یکی از شناخته ترین سازندهای ایران است. به منظور بررسی سنگ چینه نگاری و محیط رسوبی برشی از این سازند در کوه نمکی خمیر و اقع در فروافتادگی بندرلنگه انتخاب گردید. در این تعداد 70 مقطع نازک میکروسکوپی آهکی و 3 نمونه مارنی (XRF) برای شناخت ر چکیده کامل
   سازند آسماری(روپلین-بوردیگالین) یکی از شناخته ترین سازندهای ایران است. به منظور بررسی سنگ چینه نگاری و محیط رسوبی برشی از این سازند در کوه نمکی خمیر و اقع در فروافتادگی بندرلنگه انتخاب گردید. در این تعداد 70 مقطع نازک میکروسکوپی آهکی و 3 نمونه مارنی (XRF) برای شناخت ریزرخساره ها شرایط ته نشینی مورد ارزیابی قرار گرفت. سازند آسماری در این برش 225 متر ستبرا و شامل رخساره آهکی و مارنی است. مطالعه پتروگرافی منجر به شناسایی 10 ریزرخساره متعلق به کمربندهای رخساره ای پهنه جزرومدی، لاگون، پشته کربناته و دریای باز گردید که در محیط رمپ کربناته تک شیب نهشته شده اند. ترکیب اکسیدهای رخساره مارنی نیزحاکی از وجود کانی های کربناتی، کوارتز و کانی های رسی می باشد که همراه با مشاهدات صحرایی و تناوب رخساره های آهکی نشانگر ته نشست این رخساره در در یک محیطی از نوع دریای باز می باشد. در نهایت به نظر می رسد تنوع رخساره ای و فسیلی سازند آسماری در برش مذکور به گونه اي كه در زمان اکیتانین اين سازند در فاصله نزديك‌تري به خط ساحل و در زمان روپلین و شاتین-بوردیگالین در فاصله دورتري نسبت به خط ساحل قرار داشته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - ارزيابي داده¬هاي پتروفيزيکي و پتروگرافي در گسترش ويژگي¬هاي مخزني سازند سروک در شمال غرب خليج فارس
   علیرضا  بشری
   شماره 24 , دوره 12 , پاییز-زمستان 1401
   سازند سروک در بخش شمالي خليج فارس، بسبب اينکه عمليات اکتشافي توسط شرکت¬هاي گوناگون نفتي خارجي انجام گرفته لذا يک تقسيم-بندي يکپارچه براي بخش¬هاي گوناگون سروک اعمال نگرديده و در هر ميدان تقسيمات سازند سروک با ميادين ديگر متفاوت مي¬باشد. در اين مطالعه تلاش به يکسان¬سازي ت چکیده کامل
   سازند سروک در بخش شمالي خليج فارس، بسبب اينکه عمليات اکتشافي توسط شرکت¬هاي گوناگون نفتي خارجي انجام گرفته لذا يک تقسيم-بندي يکپارچه براي بخش¬هاي گوناگون سروک اعمال نگرديده و در هر ميدان تقسيمات سازند سروک با ميادين ديگر متفاوت مي¬باشد. در اين مطالعه تلاش به يکسان¬سازي تقسيم¬بندي چينه شناسي در اين محدوده گرديده است. با استفاده ازلاگ¬هاي گاماي طبيعي، نوترون و سونيک، چاه¬هاي حفاري شده در اين سازند و با بهره¬گيري از مطالعات چينه فسيل و سنگ شناسي، اين سازند به سه بخش تقسيم شد که از بالا به پايين عبارتند از: ميشريف، احمدي و مدود. نقشه هاي ساختماني و هم ضخامت براي همه اين بخش¬ها ترسيم و نقشه سه بعدي هم ضخامت سازند سروک نيز ترسيم گرديد. سپس با بهره¬گيري ازداده¬هاي پتروفيزيکي ميدان هنديجان و بهرگانسر بدوا به بررسي و مطالعه اين دو ميدان پرداخته شد که شامل بررسي پتانسيل توليدي محدوده مخزني و سپس گسترش آن در ناحيه مورد مطاله با بهره-گيري اطلاعات و داده هاي موجود پتروفيزيکي اقدام مي¬گردد. در نهايت براي نشان دادن نحوه تغييرات پارامتر مخزني، نقشه هم تراز تغييرات تخلخل ترسيم و ارايه مي¬گردد. در نتيجه اين بررسي مشخص مي-گردد كه سازند سروك بجز در محدوده ميادين هنديجان و بهرگانسر، در ساير نقاط اين محدوده، داراي پتانسيل ضعيفي بوده است، كه ازعوامل آن ميتوان رسي بودن سازند، و دارا نبودن ويژگي¬هاي مناسب يک مخزن در سازند سروک اين ناحيه و همچنين عدم وجود پوش سنگ مناسب را نام برد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - پیش بینی و بررسی اختصاصات مخزن با استفاده از مدل زمین آمار، مطالعه موردی: مخزن بنگستانی میدان زیلایی، جنوب¬غرب ایران
   سمیه خرم آبادی بهمن  سلیمانی حسین شیخ زاده
   شماره 24 , دوره 12 , پاییز-زمستان 1401
   مدل زمین آمار ابزار مفیدی برای پیش بینی پتانسیل نفتی مخازن محسوب می شود. در مطالعه کنونی سعی بر این است که ضمن مروری بر اهمیت مدل زمین آمار در توصیف مخزن، تغییرات پارامترهای پتروفیزیکی مخزن بنگستانی میدان زیلایی را علیرغم تعداد محدود چاه¬های حفاری شده، مدل سازی و مورد ب چکیده کامل
   مدل زمین آمار ابزار مفیدی برای پیش بینی پتانسیل نفتی مخازن محسوب می شود. در مطالعه کنونی سعی بر این است که ضمن مروری بر اهمیت مدل زمین آمار در توصیف مخزن، تغییرات پارامترهای پتروفیزیکی مخزن بنگستانی میدان زیلایی را علیرغم تعداد محدود چاه¬های حفاری شده، مدل سازی و مورد بررسی قرار گیرد. این مخزن کربناته از سازندهای ایلام، سورگاه و سروک تشکیل شده و به هشت زون تقسیم گردید. در فرایند مدل¬سازی، اطلاعات مورد نیاز جهت مدل سه بعدی شامل تفاسیر ژئوفیزیکی، اطلاعات توصیف چاه، و نقشه¬های دو بعدی همراه با کنترل کیفی آنها در نرم افزار RMS وارد گردید. تهیه مدل ساختمانی بر اساس سطوح سر سازندها و عمق ورود چاه¬ها به آنها صورت گرفت. این داده¬ها به طور غیر مستقیم و یا مستقیم در نرم افزار موجود با قابلیت گرید بندی بالا جهت ایجاد سطوح استفاده گردید. نقشه همتراز عمقی سر سازند ایلام به عنوان سطح تفسیری، رقومی سازی و به عنوان نقشه کنتوری پایه در نظر گرفته شد. نقشه¬های هم تراز عمقی سایر زون¬ها نیز تهیه شد. پیش بینی الگوی توزیع تغییرات اختصاصات پتروفیزیکی مخزن با تکیه به روش¬های زمین آمار، نقشه¬های میانگین تخلخل، و اشباع آب تهیه شد. با توجه به نتایج حاصل از مدل سازی آشکار گردید که میدان زیلایی دارای پیچیدگی ساختاری بوده، ناهمگنی مخزن را موجب شده و ریسک پیش بینی رفتار مخزن را بالا برده است. مقایسه زون¬های مخزنی نشان داد که زون 3 دارای پتانسیل هیدروکربوری بهتری نسبت به سایر زون ها می¬باشد. یکی از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت مخزنی آن، فرایند دولومیتیزاسیون است. بر اساس تغییرات مقادیر توزیعی اشباع آب و تخلخل خصوصیات مخزنی ازجنوب شرق به طرف شمال غرب میدان بهبود می¬یابد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بازسازی محیط رسوبی و تغییرات سطح آب دریا در سازند آسماری در تاقدیس¬های آسماری و گورپی و میدان نفتی مسجدسلیمان (جنوب غرب ایران)
   نواب ورناصری داود جهانی نادر کهنسال قدیم وند محسن پورکرمانی
   شماره 24 , دوره 12 , پاییز-زمستان 1401
   در این پژوهش دو برش سطحی از سازند آسماری (بر¬ش¬های تاقدیس آسماری و تاقدیس گورپی) و یک برش زیرسطحی (چاه 186 میدان نفتی مسجدسلیمان) از دیدگاه محیط رسوبی و چینه¬نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفته¬اند. این برش¬ها در زون ایذه و فروافتادگی دزفول قرار دارند. برش¬های تاقدیس آس چکیده کامل
   در این پژوهش دو برش سطحی از سازند آسماری (بر¬ش¬های تاقدیس آسماری و تاقدیس گورپی) و یک برش زیرسطحی (چاه 186 میدان نفتی مسجدسلیمان) از دیدگاه محیط رسوبی و چینه¬نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفته¬اند. این برش¬ها در زون ایذه و فروافتادگی دزفول قرار دارند. برش¬های تاقدیس آسماری و چاه 186 متعلق به آکی¬تانین تا بوردیگالین و برش تاقدیس گورپی از شاتین تا بوردیگالین رسوبگذاری کرده است. مطالعات پتروگرافی منجر به شناسایی 18 ریزرخساره شده است. این ریزرخساره¬ها در محیط¬های جزر و مدی، لاگون، سد و دریای باز یک رمپ کربناته هموکلینال رسوبگذاری کرده¬اند. تغییرات رخساره¬ای و محیط رسوبی بیانگر تشکیل پنج سکانس رسوبی رده سوم در برش گورپی و سه سکانس رسوبی رده سوم در برش¬های آسماری و چاه 186 می¬باشد. تغییرات جانبی ریزرخساره¬ها و سکانس¬های رسوبی نشان می¬دهد که در منطقه مورد مطالعه، حوضه رسوبی به سمت شمال غرب عمیق¬تر شده است. تغییرات سطح آب دریا در سازند آسماری در برش¬های مورد مطالعه تا حدی زیادی متاثر از نوسانات جهانی سطح آب دریا و رویدادهای تکتونیکی الیگومیوسن بوده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - سنگ چینه¬نگاری و زیست چینه¬نگاری سازند پابده براساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام (جنوب ایلام- حوضه رسوبی زاگرس)
   سمیه  طاهری زاده محمد وحیدی نیا محمدحسین محمودی قرایی
   شماره 24 , دوره 12 , پاییز-زمستان 1401
   حوضه رسوبی زاگرس در جنوب و جنوب غربی ایران قرار گرفته و سازند پابده یکی از مهم ترین واحدهای سنوزوئیک حوضه رسوبی زاگرس می باشد، بعلاوه سازند پابده به عنوان یکی از سنگ منشأهای حوضه رسوبی زاگرس از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. به منظور مطالعه دقیق سنگ چینه¬نگاری و زیست چی چکیده کامل
   حوضه رسوبی زاگرس در جنوب و جنوب غربی ایران قرار گرفته و سازند پابده یکی از مهم ترین واحدهای سنوزوئیک حوضه رسوبی زاگرس می باشد، بعلاوه سازند پابده به عنوان یکی از سنگ منشأهای حوضه رسوبی زاگرس از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. به منظور مطالعه دقیق سنگ چینه¬نگاری و زیست چینه¬نگاری سازند پابده، برش سد ایلام در شمال غرب حوضه رسوبی زاگرس انتخاب و نمونه برداری شده است. تعداد 360 نمونه برداشت شده که تعداد 260 نمونه از روش شست وشو و 100 نمونه مقاطع نازک تهیه شده است. براساس مطالعات انجام شده بر روی این نمونه ها در برش سد ایلام تعداد 25جنس و 105 گونه شناسایی شده است که باتوجه به فسیل های شناسایی شده تعداد 26 بیوزون و 2زیر بیوزون شناسایی شده که سن سازند پابده دانین میانی – آکیتانین پیشین بدست آمده است. نهشته¬های سازند پابده در برش سد ایلام دارای ضخامت 764متر (شروع پابده تا شروع انیدریت کلهر) می باشد که شامل واحدهای شیل ارغوانی(2 بخش)، سنگ آهک مارنی همراه با سنگ آهک پایینی، سنگ آهک چرتی، سنگ آهک مارنی همراه با سنگ آهک بالایی می باشد. مرز زیرین این سازند با شیل و مارن¬های سازند گورپی بصورت هم شیب و پیوسته می باشد اما مرز بالایی آن با ژیپس¬های سازند آسماری به احتمال زیاد همراه با یک ناپیوستگی است. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مطالعه پتروگرافي و پتروفيزيکي سازندهاي کربناته پرمو- ترياس (دالان و کنگان) در محدوده کمان قطر واقع در خليج فارس
   علیرضا  بشری
   شماره 7 , دوره 3 , بهار 1393
   سازندهاي پرموترياس يکي از عظيم ترين مخزنهاي گازي کربناته حوضه خيلج فارس و کشور هاي مجاور آن محسوب مي شود. سنگ شناسي عمومي آنها از جنس سنگ آهك، دولوميت و انيدريت مي باشد. رخساره هاي اين سازندها در محيطهاي رسوبگذاري متنوعي از جمله محيط دريايي كم عمق، پرانرژي، حد جزر و مدي چکیده کامل
   سازندهاي پرموترياس يکي از عظيم ترين مخزنهاي گازي کربناته حوضه خيلج فارس و کشور هاي مجاور آن محسوب مي شود. سنگ شناسي عمومي آنها از جنس سنگ آهك، دولوميت و انيدريت مي باشد. رخساره هاي اين سازندها در محيطهاي رسوبگذاري متنوعي از جمله محيط دريايي كم عمق، پرانرژي، حد جزر و مدي، محيطهاي دريايي نيمه ‌آزاد، سدي و لاگوني انباشته شده است. هدف از اين مطالعه، سرشت نمايي و بررسي خواص مخزني و تعيين ميکروفاسيس هاي اين سازندها و نهايتا" ارزيابي کيفيت مخزني آنها از روي مقاطع نازک حاصل از مغزه ها و خرده سنگ هاي حفاري و اطلاعات نمودار هاي چاه نگاري مربوط به اين سازندها در ميادين مختلف موجود در محدوده کمان قطر است. براساس اين مطالعه، اين سازندها از لحاظ ليتواستراتيگرافي در مجموع به چهار زون k1-k4 تقسيم بندي شده و هر يک از اين زونها يا واحدها خود به زير واحدهاي مختلفي تقسيم شده اند. از نظر كيفيت مخزني اين زونها در چهار گروه ضعيف، متوسط، خوب و خيلي خوب قرار داده شده اند، به طوريکه زون k4 داراي بالاترين کيفيت مخزني و زون k1 داراي کمترين کيفيت مخزني است. رسم نقشه هاي هم ضخامت و هم عمق، همچنين انجام تطابق ميان چاههاي مختلف و نيز مدل سه بعدي چينه شناسي زونهاي فوق، نشانگر کاهش ضخامت از غرب به شرق مي باشد. از نظر عمقي نيز اين سازندها در قسمتهاي جنوب شرقي در اعماق بيشتري قرار گرفته اند، بصورتي که در ميدان سلمان عمق قرار گيري اين سازندها بيشتر از ساير ميدانهاي مورد مطالعه است. مطالعه ميکروسکوپي مقاطع نازك حاصل از مغزه هاي حفاري در اين سازندها، از نظر بافت و نوع سنگ شناسي منجر به شناسايي رخساره هاي سنگي گوناگون از جمله رخساره توده انيدريتي، رخساره دولومادستون يا مادستون دولوميتي، رخساره دولوباندستون ترومبوليتي و استروماتوليتي، رخساره دولووكستون/ پكستون، رخساره دولوگرينستون هاي فاقد سيمان انيدريتي و رخساره گرينستوني شد که با بررسي خواص پتروفيزيکي (تخلخل و تراوايي) بر روي اين رخساره ها، هر يک آنها از نظر كيفيت مخزني در چهار گروه ضعيف، متوسط، خوب و خيلي خوب قرار داده شدند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مطالعه بلوغ و مسیر مهاجرت با استفاده از مدل¬سازی دوبعدی در تعدادی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول
   اشکان ملکی سید علی معلمی محمدحسین صابری محمد حسن جزایری
   شماره 17 , دوره 9 , بهار-تابستان 1398
   در جنوب غرب ایران مخازن بزرگ نفت و گاز شامل کربنات های ژوراسیک و کرتاسه وجود دارد که در آن ها سنگ های منشأ مناسبی در توالی از کرتاسه پیشین و ژوراسیک قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی تولید، مهاجرت و خصوصیات سنگ های منشأ پابده، کژدمی، گرو و سرگلو در منطقه مورد مطا چکیده کامل
   در جنوب غرب ایران مخازن بزرگ نفت و گاز شامل کربنات های ژوراسیک و کرتاسه وجود دارد که در آن ها سنگ های منشأ مناسبی در توالی از کرتاسه پیشین و ژوراسیک قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی تولید، مهاجرت و خصوصیات سنگ های منشأ پابده، کژدمی، گرو و سرگلو در منطقه مورد مطالعه می باشد. بدین منظور تاریخچه تدفین و مدل حرارتی یک بعدی در چهار حلقه چاه و مدل سازی دوبعدی در یک مقطع برای منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار اوپن فلو جهت تعیین وضعيت پختگي لایه ها و خروج هیدروکربور مورد ارزیابی قرار گرفت. از مقایسه مقادیر دما و انعکاس ویترینایت اندازه گیری شده با نتایج مدل، جهت کالیبراسیون مدل سازی استفاده شد. نتایج مدل‌سازی یک-بعدی تاريخچه تدفين و حرارتي در اين مطالعه نشان می دهد که سازندهای سرگلو، گرو و کژدمی به پختگی رسیده اند و خروج هیدروکربور داشته اند اما سازند پابده به بلوغ کافی جهت پختگی و تولید هیدروکربور نرسیده است. نتایج مدل مهاجرت در مقطع مورد مطالعه نشان می دهد که دو سیستم هیدروکربوری کرتاسه پیشین و کرتاسه میانی توسط سازند کژدمی جدا شده و بنابراین مهاجرت هیدروکربور در لایه های عمیق-تر از کژدمی غالباً بصورت جانبی و به سمت دشت آبادان بوده است. هیدروکربور تولیدی از سازند کژدمی علاوه بر شارژ لایه های بالایی بصورت قائم، در لایه های ایلام و سروک به دلیل شیب کلی لایه ها بصورت جانبی و بسمت دشت آبادان نیز مهاجرت نموده است. به طور کلی روند پختگی سنگ های منشأ از شرق به غرب منطقه مورد مطالعه کاهش یافته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان
   آراد کیانی محمدحسین صابری بهمن زارع نژاد الهام  اسدی مهماندوستی نسیم  رحمانی
   شماره 16 , دوره 8 , پاییز-زمستان 1397
   سازند سروک به سن آلبین - تورونین یکی از مهمترین مخازن هیدروکربوری در جنوب و جنوب غربی ایران محسوب می شود. در این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت مخزنی از مطالعات پتروگرافی و داده های تخلخل و تراوایی مغزه یک چاه مهم در یکی از میادین نفتی دشت آبادان استفاده شده است. براساس م چکیده کامل
   سازند سروک به سن آلبین - تورونین یکی از مهمترین مخازن هیدروکربوری در جنوب و جنوب غربی ایران محسوب می شود. در این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت مخزنی از مطالعات پتروگرافی و داده های تخلخل و تراوایی مغزه یک چاه مهم در یکی از میادین نفتی دشت آبادان استفاده شده است. براساس مطالعات میکروسکوپی 13 ریزرخساره در قالب 4 کمربند پهنه جزر و مدی، لاگون، پشته سدی و دریای باز برای نهشته های سازند سروک در میدان نفتی مورد مطالعه شناسایی شده است که بیانگر نهشته شدن بخش بالایی سازند سروک در یک محیط رمپ کربناته هموکلینال یا هم شیب است. از جمله فرآیندهای دیاژنزی شناسایی شده می توان به انحلال، سیمانی شدن، دولومیتی شدن، شکستگی، تراکم، نوشکلی، میکرایتی شدن، آشفتگی زیستی، پیریتی شدن، هماتیتی شدن، فسفاتی شدن و سیلیسی شدن اشاره کرد. فرآیندهای دیاژنزی سازند سروک در سه محیط دریایی، جوی و تدفینی رخ داده اند. از بین فرآیندهای دیاژنزی انحلال و شکستگی مهمترین نقش را در افزایش کیفیت مخزنی داشته اند و سیمانی شدن، تراکم و دولومیتی شدن مهمترین عامل کاهش کیفیت مخزنی بوده اند. با بررسی های چینه نگاری سکانسی 3 سکانس رسوبی از نوع درجه سوم به سن تورونین، سنومانین پسین و سنومانین میانی شناسایی شد و رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی در چارچوب آن مورد مطالعه قرار گرفت. تطابق داده های تخلخل و تراوایی مغزه نشان داد که کیفیت مخزنی در این سازند تحت تاثیر رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی بوده است. به صورتی که ریز رخساره های حاوی رودیست بیشترین کیفیت مخزنی را داشته اند. باتوجه به فرآیندهای دیاژنزی، رسوبی و داده های تخلخل و تراوایی، رخساره های پشته سدی و دریای باز به سمت خشکی بهترین کیفیت مخزنی را داشته است پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - مدلسازی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری با استفاده از روش زمين آمار در محيط نرم افزار RMS در يکی از ميادين نفتی جنوب غربی ايران
   کیومرث طاهری فرهاد محمد تراب
   شماره 11 , دوره 6 , بهار-تابستان 1395
   مطالعه هرزروی در سازند آسماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا حدود 25 ٪ تا 40٪ از هزينه هاي حفاري را هزينه سيال حفاري به خود اختصاص می دهد. با توجه به اینکه میدان مورد مطالعه با مشکل هرزروی های شدید در سازند آسماری مواجه است لذا هدف از انجام این مطالعه شناسایی مناطق چکیده کامل
   مطالعه هرزروی در سازند آسماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا حدود 25 ٪ تا 40٪ از هزينه هاي حفاري را هزينه سيال حفاري به خود اختصاص می دهد. با توجه به اینکه میدان مورد مطالعه با مشکل هرزروی های شدید در سازند آسماری مواجه است لذا هدف از انجام این مطالعه شناسایی مناطق دارای هرزروی و نمایش توزیع هرزروی در مخزن آسماری می باشد. ابتدا با مدلسازی مخزن در نرم افزار RMS و بکارگیری الگوریتم میانگین متحرک اقدام به رسم نقشه های هرزروی در مخزن آسماری شد. بدین منظور داده های مربوط به 363 حلقه چاه در این میدان پس از آماده سازی بصورت رقومی در آمده و جهت آماده سازي داده ها براي تهيه نقشه ها و مدل های سه بعدی یازده زون مختلف در مخزن آسماری، مراحل مختلفي همچون حذف داده هاي پرت، نرمال سازی داده ها، رسم هیستوگرام و واریوگرافی داده ها و عملیات تخمین و مدلسازی انجام شده است. در اين مطالعه همچنین از روش زمین آماری تخمین کریجینگ برای مدلسازی سه بعدی هرزروی مخزن آسماری در میدان نفتی مورد مطالعه، استفاده شده است که خروجی مدلسازی های انجام شده در روش زمین آماری تخمین کریجینگ متمرکزتر و نتایج بهتری بدست داده است. سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات، نقشه مدل های دو بعدی و سه بعدی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری ارائه شده است. با شبیه سازی و مدلسازی هرزروی و تطبیق آن با مدل های گسلی مخزن و نمودارهای شاخص تولید مشخص شد که عمده هرزروی های موجود ناشی از شکستگی های گسلی بوده و تنها در موارد اندکی بالا بودن وزن گل موجب هرزروی شده است. بکارگیری روش های عملیاتی مناسب مانند مکان یابی مناسب چاه های جدید با بهره گیری از نقشه های هرزروی ارائه شده و به کارگیری روش های حفاری فروتعادلی و استفاده از سیال حفاری با وزن مخصوص و ترکیب مناسب مانند سیالات حفاریNIF و MMH در نقاط با هرزروی شدید و یا ترکیبی از این روش ها جهت کنترل هرزروی در نقاط بحرانی مخزن پیشنهاد می گردد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - مطالعه نقش مدلسازی هرزروی گل حفاری و نمودار تصویرگر FMI در تعیین شکستگی¬های مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
   کیومرث طاهری محمدرضا رسایی عباس  اشجعی
   شماره 14 , دوره 7 , پاییز-زمستان 1396
   شناخت هرچه بیشتر مخازن نفت و گاز، در برداشت حداکثری هیدروکربور از آنها کمک شایانی می کند. در بررسی ویژگی های ساختمان های نفتی، مطالعه شکستگی های سنگ مخزن در مراحل تولید و توسعه میدان بسیار ضروری است. امروزه بکارگیری مدلسازی هرزروی و نمودارهای تصویرگر در تحقق این مسئله ب چکیده کامل
   شناخت هرچه بیشتر مخازن نفت و گاز، در برداشت حداکثری هیدروکربور از آنها کمک شایانی می کند. در بررسی ویژگی های ساختمان های نفتی، مطالعه شکستگی های سنگ مخزن در مراحل تولید و توسعه میدان بسیار ضروری است. امروزه بکارگیری مدلسازی هرزروی و نمودارهای تصویرگر در تحقق این مسئله به زمین شناسان نفتی کمک شایانی می نماید. از آنجایی که اکثر مخازن ایران از نوع کربناته هستند، بررسی و شناسایی هرچه بیشتر شکستگی ها، میزان باز شدگی شکاف ها و توزیع تخلخل در مخزن آسماری میدان مورد مطالعه، جزو موثرترین عوامل در تولید هیدروکربن از این میدان محسوب می شود. یکی از بهترین راه های شناسایی و تفسیر زمین شناسی درون چاه، استفاده از نمودار تصویری FMI است، که می تواند تصاویری با کیفیت بالا از چاه ایجاد کند. به کمک تصاویر تهیه شده، می توان انواع شکستگی ها، تخلخل، توزیع فضاهای خالی دیاژنتیکی و تخمین روند تراوایی را مشخص کرد. در این مقاله ابتدا، ساختار و نحوه عملکرد نمودار تصویرگر FMI و سپس مشکلات حفاری و تولید در مخزن آسماری مورد ارزیابی قرار گرفته شد. در ادامه نقش کاربردی نمودار در تفسیر و تعیین میزان باز شدگی شکاف ها، توزیع تخلخل و میزان نفوذپذیری در 8 حلقه چاه در مخزن آسماری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه، شناسایی شکستگی های مخزن آسماری و نحوه گسترش این شکستگی ها در مخزن با استفاده از مدلسازی هرزروی، تفسیر نمودار تصویرگر FMI و تاثیر این شکستگی ها بر تخلخل و تراوایی مخزن انجام شد. در این مطالعه مشخص شده است که، شکستگی های شناسایی شده در چاه ها انطباق بسیار خوبی با نقشه های هرزروی گل حفاری و گسل های پی سنگی در تاقدیس مخزن آسماری دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - مدل سازی سه بعدی زمين شناسی دو زون در بخش شرقی ميدان نفتی اهواز
   راضیه دوستی ایرانی مریم پیروی محمد رحیم کریمی مهدی دوستی ایرانی
   شماره 9 , دوره 5 , بهار-تابستان 1394
   میدان نفتی اهواز یکی از بزرگترین میدان های نفتی حوضه زاگرس می باشد. این میدان در فروافتادگی عظیم دزفول قرار دارد. این میدان دارای روند شمال غربی-جنوب شرقی (به موازات رشته کوه زاگرس) می باشد. اين مطالعه با هدف مدل سازی سه بعدی زمین شناسی (مدل پتروفیزیکی) زون 3 سازند ایلا چکیده کامل
   میدان نفتی اهواز یکی از بزرگترین میدان های نفتی حوضه زاگرس می باشد. این میدان در فروافتادگی عظیم دزفول قرار دارد. این میدان دارای روند شمال غربی-جنوب شرقی (به موازات رشته کوه زاگرس) می باشد. اين مطالعه با هدف مدل سازی سه بعدی زمین شناسی (مدل پتروفیزیکی) زون 3 سازند ایلام و زون 1 سازند سروک در بخش شرقی میدان اهواز و مقایسه آن ها انجام شده است. در این مطالعه مدل سازي تخلخل، اشباع آب و حجم شیل توسط روش شبیه سازي پی در پی گوسی (SGS) انجام شده است. در ابتدا ليست چاه هايي كه زون 3 سازند ایلام و زون 1سازند سروک در آن ها داراي نمودارهاي چاه پيمايي بودند تهیه و اطلاعاتي در مورد مختصات چاه ها، عمق سرسازند و تعيين ضخامت سازندها در چاه ها جمع‌آوري گردید. در این مطالعه از اطلاعات 25 چاه موجود در بخش شرقی میدان اهواز استفاده شده است. بعد از مدل سازی سه بعدی مخزن و توزیع پارامترهای مخزنی، محاسبات حجمی تخمین سیالات صورت گرفته است. برای مشخص شدن هم بستگی فضایی، واریوگرام ها برای تمامی زون ها بر اساس متغیرهاي اشباع آب و تخلخل مفید رسم شدند و مدل سه بعدی پارامترهای پتروفیزیکی تخلخل، اشباع آب و نسبت خالص به ناخالص (NTG) ساخته شد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین
   مرتضی طاهری نژاد مرتضی آسمانی احمدرضا ربانی
   شماره 12 , دوره 6 , پاییز-زمستان 1395
   آسفالتین موجود در نفت خام همواره به عنوان یک مشکل در صنعت نفت مطرح است، اما آسفالتین ها از ترکیبات مطلوب در مطالعات ژئوشیمیایی خصوصا تطابق نفت- نفت هستند. یکی از موضوعات مهم در مطالعات ژئوشیمیایی، تطابق نفت- نفت می باشد که این امکان را فراهم می‌آورد که نفت ها از نظر ژنت چکیده کامل
   آسفالتین موجود در نفت خام همواره به عنوان یک مشکل در صنعت نفت مطرح است، اما آسفالتین ها از ترکیبات مطلوب در مطالعات ژئوشیمیایی خصوصا تطابق نفت- نفت هستند. یکی از موضوعات مهم در مطالعات ژئوشیمیایی، تطابق نفت- نفت می باشد که این امکان را فراهم می‌آورد که نفت ها از نظر ژنتیکی طبقه بندی شوند. آسفالتین ها بدلیل شباهت ساختاری به کروژن و همچنین عدم تاثیر یا تاثیر کم از فرآیندهای ثانویه به عنوان ترکیبی ارزشمند در مباحث ژئوشیمیایی مطرح می‌باشند. لذا در این مقاله از ویژگی های ساختاری آسفالتین به عنوان پارامتر تطابق بهره گرفته شد. در این مقاله ویژگی‌های ساختاری آسفالتین 5 نمونه نفت از میادین شرقی خلیج فارس با استفاده از روش طیف سنجی مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفته است. از نمودارهای دوبعدی و سه بعدی تعریف شده براساس ترکیبات آلیفاتیک و آروماتیک (ترکیبات غالب در ساختار آسفالتین ها) و گروه های سولفوکسید و کربونیل (بیانگر فراوانی عناصر گوگرد و اکسیژن در آسفالتین ها) به منظور مقایسه ساختار آسفالتین ها در نمونه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج حاصله از نمودارهای تعریف شده، نمونه های نفتی مورد مطالعه دو خانواده با خصوصیات ژنتیکی متفاوت را تشکیل می‌دهند. خانواده اول شامل نفت‌ میدان‌های سلمان و رشادت و خانواده دوم شامل نفت‌ میدان‌های رسالت، سیری E و سیری D می‌باشد. به منظور تایید نتایج حاصل از روش طیف سنجی مادون قرمز، از سایر روش-های متداول ژئوشیمیایی مانند پارامترهای بایومارکری و داده های ایزوتوپ استفاده گردید که این روش ها نتایج بدست آمده را کاملا تایید نمودند. براساس پارامترهای بایومارکری خانواده اول دارای سنگ منشا مارنی بوده و خانواده دوم از سنگ منشا کربناته تولید شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - مطالعه جامع لایه های شیلی سازند بورگان بانگرش به مسئله پایداری دیواره چاه
   محمد سلیمانی سعیده رعیت دوست
   شماره 6 , دوره 3 , پاییز 1392
   چکیده این مطالعه قصد دارد تا میان لایه های شیلی سازند بورگان در این میدان نفتی را از دیدگاه پایداری دیواره چاه شناسایی کند. در روند انجام این مطالعه مجموعه ای از اطلاعات و نمونه ها شامل نمونه های مغزه از میدان تهیه شده و یک مطالعه موردی با جزییات ارائه می شود. برای چکیده کامل
   چکیده این مطالعه قصد دارد تا میان لایه های شیلی سازند بورگان در این میدان نفتی را از دیدگاه پایداری دیواره چاه شناسایی کند. در روند انجام این مطالعه مجموعه ای از اطلاعات و نمونه ها شامل نمونه های مغزه از میدان تهیه شده و یک مطالعه موردی با جزییات ارائه می شود. برای تعیین کانی شناسی نمونه ها آزمایشات پراش اشعه ایکس روی نمونه های توده ای انجام گرفته است. كاني هاي رسي نمونه ها استخراج شده و به روش هاي نرمال، حرارتي و اشباع اتيلني آماده سازي شده و مجدداً آزمایشات پراش اشعه ایکس انجام گرفتند. مرحله بعد مطالعه با ميكروسكوپ الكتروني و اندازه گیری ظرفيت تعويض کاتیونی نمونه ها می باشد. با طیف سنجی پرتو گاما و استفاده از كراس پلات نوع كاني‌هاي رسي نمونه ها مشخص گردیدند. كوارتز و کانی های رسی كائولينيت و ايليت فراوانترين كاني هاي موجود در نمونه ها محسوب می شوند. سازند شیلی مورد مطالعه تمايل چنداني به آبگيري و تورم از خود نشان نمی دهد و مشکل آماس در تماس با سیالات حفاری پایه آبی را ندارد. پایین بودن مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی این مسئله را تایید می کند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز نفوذپذیری پایین سنگ را نمایش می دهد. می توان نمونه ها را جزء گروه شیل های ورقه ای و شكننده تقسیم بندی کرد که به هنگام حفاري ميتوانند منجر به شکست سازند در امتداد سطوح لایه بندی و ریزش دیواره چاه گردند. طراحی شیمیایی سیال حفاری در حل مشکل ناپایداری دیواره چاه در این سازند چندان موثر نخواهد بود و تنها ممانعت از نفوذ فشار و سیال حفاری با استفاده از مواد پرکننده می تواند پایداری را بهبود بخشد. مناسبترین روش در پایدارسازی دیواره چاه در این سازند استفاده از روش های مکانیک سنگی مانند انتخاب جهت و شیب مناسب چاه می باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسي زيست چينه¬نگاري و ريز رخساره¬هاي سازندهاي شهبازان و آسماري (گذر از ائوسن به اليگوسن) در نهشته¬هاي کربناته شمال فروافتادگي دزفول، حوضه رسوبي زاگرس
   سپیده  غلام پور موگهی حسین  وزیری مقدم ناصر ارزانی افشین  ارمون
   شماره 13 , دوره 7 , بهار-تابستان 1396
   با تکيه بر 330 مقطع نازک (شامل خرده حفاري) مطالعات زيست چينه نگاري، ريز رخساره و تفسير محيط رسوبي جهت تعيين مرز بين دو سازند شهبازان و آسماري در چاه شماره يک ميدان نفتي بالارود واقع در شمال فروافتادگي دزفول انجام شده است. سازند شهبازان با ليتولوژي عمدتاً دولوميتي همراه چکیده کامل
   با تکيه بر 330 مقطع نازک (شامل خرده حفاري) مطالعات زيست چينه نگاري، ريز رخساره و تفسير محيط رسوبي جهت تعيين مرز بين دو سازند شهبازان و آسماري در چاه شماره يک ميدان نفتي بالارود واقع در شمال فروافتادگي دزفول انجام شده است. سازند شهبازان با ليتولوژي عمدتاً دولوميتي همراه با ميان لايه هايي از سنگ آهک، شيل و انيدريت در چاه مورد نظر داراي ضخامت 460 متر مي باشد، در توالي مورد نظر اين سازند در مرز پاييني خود عموماً شيل هاي سازند پابده را به طور هم شيب پوشانده و مرز بالايي آن با سازند آسماري به صورت ناپيوسته در نظر گرفته شده است. سازند آسماري داراي ضخامت 140 متر، ليتولوژي آن عمدتاً از سنگ هاي آهکي و آهک شيلي همراه با ميان لايه هاي دولوميت مي باشد و مرز بالايي آن با سازند گچساران به صورت پيوسته است. مطالعات زيست چينه نگاري منجر به شناسايي روزن داران کف زي متنوع و تعداد اندکي روزن داران پلانکتون گرديده است و براساس زون تجمعي شناسايي شده سن ائوس پسين (پريابونين) براي سازند شهبازان (15 جنس و 8 گونه) در نظر گرفته شد. در سازند آسماري نيز سه زون تجمعي (12 جنس و 8 گونه) به سن هاي اواسط روپلين-شاتين، آکي تانين و بورديگالين معرفي شده است. بر اساس مطالعات زيست چينه نگاري مرز بين دو سازند شهبازان و آسماري و موقعيت ناپيوستگي بين آنها مشخص گرديد. آناليز رخساره ها، در اين برش سبب تشخيص هشت ريز رخساره وابسته به سه کمربند رخساره اي رمپ داخلي (پهنه جزر و مدي و لاگون)، رمپ مياني و رمپ بيروني براي سازند شهبازان شده است که در يک سکوي کربناته از نوع رمپ نهشته شده است. همچنين چهار ريزرخساره (کربناته) در سازند آسماري شناسايي شده است که به بخش داخلي پلتفرم کربناته تعلق دارند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - محاسبه مدول¬های الاستیک و پارامتر¬های مقاومتی سنگ و بررسی رابطه آنها با میزان تخلخل در سازند دالان در یکی از چاه¬های میدان گازی پارس جنوبی
   رضا خوشنویس زاده علیرضا حاجیان احسان لرکی
   شماره 14 , دوره 7 , پاییز-زمستان 1396
   پارامترهای الاستیک سنگ را می توان شامل مدول یانگ، نسبت پوآسون، مدول بالک و مدول برشی دانست. مدول یانگ سنگ همراه میزان مقاومت تک‌محوری، دو پارامتر کلیدی در تعریف سنگ بکر هستند. مدول های الاستیک معرف میزان صلبیت سنگ بوده و به‌عنوان شیب نمودار تنش- کرنش شناخته می‌شود. این چکیده کامل
   پارامترهای الاستیک سنگ را می توان شامل مدول یانگ، نسبت پوآسون، مدول بالک و مدول برشی دانست. مدول یانگ سنگ همراه میزان مقاومت تک‌محوری، دو پارامتر کلیدی در تعریف سنگ بکر هستند. مدول های الاستیک معرف میزان صلبیت سنگ بوده و به‌عنوان شیب نمودار تنش- کرنش شناخته می‌شود. این پارامترها که نشان‌دهنده میزان مقاومت سنگ در برابر شکست هستند، از پارامترهای مهم برای تحلیل پایداری دیواره چاه به شمار می‌روند. با توجه به در دسترس نبودن و گران بودن داده های مغزه، و همچنین توجه به این مسئله که داده های حاصل از مغزه به‌صورت پیوسته نبوده و در تمام نقاط چاه در دسترس نیستند، استفاده از لاگ DSI برای محاسبه مدول های الاستیک یکی از بهترین روش‌ها برای محاسبه این پارامترها است. همچنین با استفاده از این لاگ می توان مدول های الاستیک را به‌طور پیوسته در چاه، موردمطالعه قرارداد.در این مطالعه پارامترهای الاستیک دینامیک با استفاده از نمودار چاه پیمایی DSI، و نمودار چگالی برای سازند دالان محاسبه شد. با توجه به اینکه پارامترهای محاسبه‌شده با استفاده از سرعت امواج صوتی از نوع پارامترهای دینامیکی هستند، لذا این پارامترها با استفاده از روابط تجربی مناسب به مدول های استاتیک تبدیل شدند. پارامترهای مقاومت سنگ با استفاده از روابط تجربی که به طور متداول در صنعت نفت برای تعیین پارامترهای مقاومت سنگ استفاده می شوند، محاسبه شدند. این پارامترهای با توجه به مدول های الاستیک استاتیک و همچنین مقادیر تخلخل و حجم شیل محاسبه شد. مقایسه مقادیر مدول های الاستیک و پارامترهای مقاومتی سنگ با میزان تخلخل نشان داد که میزان تخلخل با مدول های الاستیک و پارامترهای مقاومتی سنگ رابطه عکس دارد، به‌طوری‌که با افزایش تخلخل میزان مدول های الاستیک و پارامترهای مقاومتی سنگ کاهش‌یافته است. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  ابر واژگان

 • صاحب امتیاز
  انجمن زمین شناسی نفت ایران
  مدير مسئول
  علی بهرامی (دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران)
  سردبیر
  بهمن سلیمانی (استاد گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی دانشگاه شهید چمران اهواز)
  مدیر داخلی
  الهه ستاری (دانش آموخته دکتری گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان)
  هیئت تحریریه
  علیرضا بشری (هیات علمی بازنشسته، پژوهشگاه صنعت نفت) علی بهرامی (دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان) بهرام حبیب نیا (استاد گروه مهندسی نفت-اکتشاف دانشگاه صنعت نفت) سید ناصر رئیس السادات (استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند ) مهدی زارع (استاد پژوهشکده زلزله شناسی و لرزه نگاری) بهمن سلیمانی (استاد گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی دانشگاه شهید چمران اهواز) عزت اله کاظم زاده (هیات علمی بازنشسته پژوهشگاه صنعت نفت) رضا موسوی حرمی (استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد) علی وطنی (استاد انستيتو نفت دانشگاه تهران) عزت حیدری (استاد دانشگاه ایالت جکسون، آمریکا) ماریا الکساندرا بیتنر (استاد موسسه پالئوبیولوژی، ورشو لهستان) ایلیانا بنچوا (استاد موسسه دیرینه، چینه و رسوب شناسی دانشگاه صوفیه، بلغارستان) کمیل زاگرسک (استاد دانشگاه فنی لیبرک، جمهوری چک) وامق رسولی (استاد دانشگاه داکوتای شمالی، آمریکا)
  شاپا: 2251-8738
  شاپای الکترونیکی:2251-8738

  دوره انتشار: دو فصلنامه
  پست الکترونیک
  ispg.paper@gmail.com
  نشانی
  تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه عبدالله انصاری خیابان ابوذر جنوبی کوچه نهم پلاک 7 طبقه4
  تلفن
  02122856408
  تلفكس
  02122856407
  کد پستی
  1661634155

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 12
  تعداد شماره ها 24
  مقالات چاپ شده 176
  تعداد نویسندگان 518
  تعداد مشاهده مقاله 454637
  تعداد دانلود مقاله 69829
  تعداد مقالات ارسال شده 258
  تعداد مقالات رد شده 59
  تعداد مقالات پذیرفته شده 167
  درصد پذیرش 62 %
  زمان پذیرش(روز) 53
  تعداد داوران 115
  آخرین به روزرسانی 28/04/1403