• صفحه اصلی
  • ريزرخساره¬ها و چينه نگاري سکانسي سازند قم در برش‌هاي کوه چرخه (نطنز)، غرب زفره و ورتون (شمال شرق اصفهان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401120241326 بازدید : 468 صفحه: 1 - 20

20.1001.1.22518738.1401.12.23.1.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط