• صفحه اصلی
  • بايوستراتيگرافي مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ايذه، خوزستان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394112794171103 بازدید : 1681 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی