• صفحه اصلی
  • مدل سازی سه بعدی زمين شناسی دو زون در بخش شرقی ميدان نفتی اهواز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950309112412424 بازدید : 3632 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.22518738.1394.5.9.3.5

نوع مقاله: پژوهشی