• صفحه اصلی
  • ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه مرق (جنوب غرب کاشان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000125272995 بازدید : 1250 صفحه: 41 - 61

20.1001.1.22518738.1399.10.20.3.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط