• صفحه اصلی
  • زيست چينه نگاري و چينه نگاري سکانسي سازند سروک در تاقديس فهليان (جنوب ياسوج)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951111121064808 بازدید : 1864 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.22518738.1395.6.11.2.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط