• فهرست مقالات علی بهرامی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی مشخصات پتروگرافی و ژئوشیمیایی نهشته¬های کربناته سازند جمال در برش چاه¬ریسه، شمال شرق اصفهان
    بهراد ذبحی کمند محمد علی  صالحی عزت  حیدری علی بهرامی
    سازند جمال به سن پرمین میانی در برش چاه ریسه مورد مطالعه رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات صحرایی انجام گرفته در این تحقیق، سازند جمال با ضخامت 251 متر به 8 واحد لیتواستراتیگرافی تفکیک شده است. مرز زیرین این سازند که مصادف با گذر از دوره کربونیف چکیده کامل
    سازند جمال به سن پرمین میانی در برش چاه ریسه مورد مطالعه رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات صحرایی انجام گرفته در این تحقیق، سازند جمال با ضخامت 251 متر به 8 واحد لیتواستراتیگرافی تفکیک شده است. مرز زیرین این سازند که مصادف با گذر از دوره کربونیفر به پرمین است به صورت ناپیوسته و مرز بالا نیز ناپیوسته با سازند سرخ شیل به سن تریاس زیرین است. با توجه به پتروفاسیس های آواری و ریزرخساره های کربناته شناسایی شده در سازند جمال و بر اساس ارتباطات رخساره‌ای و همچنین تغییرات تدریجی آنها یک رمپ کربناته کم عمق برای ته نشست نهشته های آواری و کربناته این سازند در نظر گرفته شده است. در برش مورد مطالعه بر اساس مطالعات پتروگرافی صورت گرفته چهار نوع دولومیت شناسایی شده است. مدل دولومیتی شدن برای نهشته های دولومیتی سازند جمال در دولومیت‌های نوع اول مربوط به پهنه‌های جزر و مدی و برای سایر دولومیت‌ها از نوع مدل دولومیتی دفنی می‌باشد. مطالعات ژئوشیمیایی انجام شده شامل آنالیز عناصر اصلی و فرعی شامل عناصر کلسیم (Ca)، منیزیم (Mg)، استرانسیوم (Sr)، منگنز (Mn) و آهن (Fe) بوده است. نسبت‌های مورد نظر از این عناصر و همچنین با مقابل قرار دادن برخی از عناصر با ایزوتوپ های اکسیژن و کربن در نمودارهای مختلف جهت تعیین و تفکیک کانی شناسی اولیه نهشته های کربناته و همچنین تعیین سیستم دیاژنتیکی تأثیرگذار بر روی سازند جمال مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم دیاژنتیکی حاکم بر سازند جمال نیمه بسته بوده و همچنین کانی شناسی اولیه مربوط به آن آراگونیت بوده است. بررسی مقادیر عناصر اصلی و فرعی نمونه های دولومیتی منجر به تفکیک چهار نوع دولومیت گردیده است که در مطالعات پتروگرافی نیز بر اساس مشخصات نظیر اندازه بلور ویژگی های متفاوت دارند. داده های ایزوتوپی اکسیژن و کربن نمونه‌های دولومیتی نیز شرایط دیاژنتیکی تشکیل انواع آنها را مشخص کرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - زيست¬چينه¬نگاري، ريزرخساره ها و انديس CAI نهشته-هاي دونين پسين در برش کال سردر شمال شرق طبس بر اساس فوناي کنودونتي
    مینا  رامشینی الهه ستاری علی بهرامی حسین  وزیری مقدم
    برش کال سردر در مجارورت روستاي نياز، 15 کيلومتري شرق شهرستان طبس واقع است. اين برش شامل 80 متر ضخامت از نهشته هاي دونين پسين منتسب به سازند شيشتو است که مرز فوقاني آن بطور رانده توسط نهشته هاي فرازنين قطع گرديده است. نهشته هاي مورد مطالعه به 12 واحد سنگ چينه اي تقسيم و چکیده کامل
    برش کال سردر در مجارورت روستاي نياز، 15 کيلومتري شرق شهرستان طبس واقع است. اين برش شامل 80 متر ضخامت از نهشته هاي دونين پسين منتسب به سازند شيشتو است که مرز فوقاني آن بطور رانده توسط نهشته هاي فرازنين قطع گرديده است. نهشته هاي مورد مطالعه به 12 واحد سنگ چينه اي تقسيم و بر اساس بررسي و مطالعات عناصر کنودونتي تعداد 27 گونه و زيرگونه متعلق به 7 جنس کنودونتي شناسايي گرديد، که بر اساس آن ها سن نهشته هاي سازند شيشتو در اين برش از فرازنين پسين تا فامنين پسين تعيين گرديد. حادثه زيستي فرازنين-فامنين در برش مورد مطالعه در بين دو زيست زون linguiformis Zone و Lower to Middle triangularis zones واقع شده که در رأس شيل هاي تيره فرازنين و در قاعده آهک هاي نازک لايه فامنين قرار دارد. ريزرخساره هاي تعيين شده در برش مورد مطالعه در دو دسته ي آواري-کربناته و کربناته تقسيم بندي گرديد که از محيط ساحلي تا بخش عميق درياي باز ته نشست شده اند. تغييرات تدريجي رخساره ها در توالي چينه اي، عدم وجود رسوبات ناشي از تغييرات ناگهاني شيب محيط رسوبي، عدم وجود رخساره هاي ريفي و وجود سدبايوکلاستي ناپيوسته، رسوبگذاري نهشته هاي مورد مطالعه در يک رمپ کربناته هموکلينال را نشان مي دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - زیست چینه نگاری نهشته¬های سازند کتکویه در برش گزوئیه، شمال غرب کرمان (جنوب شرق زرند) براساس فونای کنودونتی
    فرزاد  پورصالحی علی بهرامی حامد عامری گوستاو گابریل  ولدمان
    چکيده توالی‌های رسوبی دریایی اردویسین ایران در بلوک های ساختاری متفاوتی در امتداد حاشیه شمالی گندوانا قرار دارند. در شمال حوضه کرمان، توالی های رسوبی اردویسین به نام سازند کتکویه معرفی گردیده اند که مشتمل بر70 تا 300 متر از سنگ‌های سیلیسی آواری، یک یا دو افق نازک کربنا چکیده کامل
    چکيده توالی‌های رسوبی دریایی اردویسین ایران در بلوک های ساختاری متفاوتی در امتداد حاشیه شمالی گندوانا قرار دارند. در شمال حوضه کرمان، توالی های رسوبی اردویسین به نام سازند کتکویه معرفی گردیده اند که مشتمل بر70 تا 300 متر از سنگ‌های سیلیسی آواری، یک یا دو افق نازک کربناته در بخش بالایی و نهشته های آذرآواری می باشند. به طور سنتی مرز کامبرین-اردویسین در حوضه کرمان بین عضو دولومیت هتکن از سازند کوهبنان (فورونگین پسین) و عضو شیل پایینی سازند کتکویه تعیین شده است. با این وجود، تعیین جایگاه مرز ترمادوسین پیشین به دلیل اینکه هیچ فسیل شاخصی به طور مستند از این فاصله¬ی زمانی گزارش نگردیده نامشخص می¬باشد. به منظور زیست چینه نگاری سازند کتکویه در حوضه کرمان، برش گزوئیه با ضخامت تقریبی حدود170 متر انتخاب گردید. سازند کتکویه در این برش بر روی عضو دولومیت هتکن و در زیر ماسه سنگ های سازند شبجره به سن سیلورین قرارگرفته است. در برش گزوئیه به دلیل عملکرد دایک¬های بازالتی و تکتونیک شدید منطقه، لایه¬های سنگ آهک حاوی فسیل به شدت آلتره شده¬اند که طی سه مرحله برداشت نمونه، در نهایت 320 کنودونت از افق کربناته بخش بالایی این سازند بازیابی شد و 3 جنس و 7 گونه شناسایی گردید و بر این اساس سه¬ گستره ¬کنودونتی ¬ثبت¬شد: 1) Icriodella superba Range Zone(کاتین - ؟ هیرنانتین ؛ اردویسین پسین)، 2) Amorphognathus ordovicicus Range Zone (کاتین – اردویسین پسین)، 3) Amorphognathus superbus Range Zone (کاتین - ؟ هیرنانتین؛ اردویسین ¬پسین). سن اردویسین ¬پسین در سازند کتکویه در برش گزوئیه حداقل با سه گونه از جنس¬کنودونت Icriodella (I. superba ، I. deflecta، (I. cf. discrete و دوگونه¬ از جنس A. superbus) Amorphognathus،A. ordovicicus) مشخص و منجر به شناسایی آشکوب¬های Katian-?Hirnantian گردید. پرونده مقاله