• صفحه اصلی
  • ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941127102561107 بازدید : 1748 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی