• صفحه اصلی
  • تاثیر ویژگی های ریزرخساره ای و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان گازی گورزین، حوضه زاگرس، جنوب ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980813193277 بازدید : 2947 صفحه: 26 - 46

20.1001.1.22518738.1398.9.17.4.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط