• صفحه اصلی
  • مطالعه بلوغ و مسیر مهاجرت با استفاده از مدل¬سازی دوبعدی در تعدادی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981014204499 بازدید : 6288 صفحه: 76 - 92

20.1001.1.22518738.1398.9.17.5.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط