• صفحه اصلی
  • مطالعه بلوغ و مسیر مهاجرت با استفاده از مدل¬سازی دوبعدی در تعدادی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول

اشتراک گذاری

آدرس مقاله