• صفحه اصلی
  • بررسی تغییرات مداری آب و هوایی و نرخ رسوبگذاری در سازند ایلام در میدان نفتی کوپال، فروافتادگی دزفول

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402071644329 بازدید : 412 صفحه: 89 - 105

20.1001.1.22518738.1401.12.23.3.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط