• صفحه اصلی
  • بررسي ساختار منافذ و خصوصيات فرکتال سنگ هاي کربناته ريز دانه‌ي گرو و سرگلو با استفاده از آناليز جذب در فشار پايين نيتروژن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980216179129 بازدید : 1448 صفحه: 49 - 62

نوع مقاله: پژوهشی