• صفحه اصلی
  • بررسی محیط رسوبی واحدهای شیلی سازند پابده-گورپی و تاثیر کانیهای رسی در پایداری دیواره چاه، میدان نفتی آغاجاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402072044371 بازدید : 239 صفحه: 106 - 129

20.1001.1.22518738.1401.12.23.6.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط